Veel gestelde vragen over Diftar

Heeft u een vraag over Diftar? Hier leest u het antwoord op een aantal veel gestelde vragen.

Veel gestelde vragen over Diftar

In de Nederlandse gemeenten wordt ongeveer 60% van het huishoudelijk afval hergebruikt, dit moet naar 75% van het huishoudelijk afval in alle Nederlandse gemeenten. Dat scheelt energie en grondstoffen en betekent minder vervuiling. Het is daarmee beter voor het milieu. Afval is dan geen afval meer, maar grondstof. Alleen een klein deel van het afval kan niet gerecycled worden. Dit moet worden verbrand. 

Zo ver zijn we nog niet. In Goes produceerden we in 2019 nog 250 kilo restafval per persoon per jaar. Volgens de landelijke richtlijn mag dit maar 100 kilo zijn. Dat is 150 kilo minder! De enige manier om dat voor elkaar te krijgen, is het afval beter te scheiden. Glas naar de glasbak, papier in de papiercontainer, gft in de gft-container enzovoort. Vooral het apart inzamelen van kunststof en drankenkartons levert veel minder restafval op.

Om het afval scheiden te verbeteren, zijn we in 2019 gestart met een nieuw systeem voor afvalinzameling: Diftar. Per huishouden betaalt u nu een vast basistarief voor het aanbieden van uw huishoudelijk afval. Dat bedrag is lager dan de afvalstoffenheffing vóór de invoering van Diftar. Daarnaast betaalt u voor iedere keer dat u restafval aanbiedt. Biedt u minder aan, dan betaalt u ook minder.

U ontvangt in 2024 een rekening voor het basistarief 2024. Daarbovenop komen de kosten van het aantal keer dat u uw restafval heeft aangeboden in 2023. U betaalt in 2024 dus een basistarief plus de afrekening van uw gebruik in 2023. Begin 2025 krijgt u dan de afrekening voor uw gebruik in 2023. Waarom dit zo is geregeld? We kunnen pas aan het eind van een jaar aflezen hoe vaak uw container geleegd is of hoe vaak u een zak heeft aangeboden. 

Kwijtschelding van uw afvalstoffenheffing vraagt u aan via de website van Sabewa. Ga naar: https://www.sabewazeeland.nl

Bij het berekenen van de afvalstoffenheffing heeft de gemeente altijd al onderscheid gemaakt tussen één- en meerpersoonshuishoudens. Met Diftar verandert daar niets aan. Diftar gaat namelijk alleen om restafval. Maar restafval is niet het enige afval dat de gemeente inzamelt.

Meerpersoonshuishoudens hebben in de regel meer afval dan eenpersoonshuishoudens. Ze produceren meer gft-, meer papier- en ook meer plasticafval. Die extra hoeveelheden zijn in de afvalstoffenheffing verwerkt. Voor een huishouden met meerdere personen heeft de gemeente dus hogere kosten voor afvalverwerking en het gebruik van de voorzieningen. Vandaar dat een meerpersoonshuishouden meer afvalstoffenheffing betaalt. 

De prijzen voor het aanbieden van het restafval zijn wél gelijk.  De prijzen zijn wel variabel, op de hoogte van het variabele bedrag heeft u zelf invloed. Hoe minder vaak u restafval meegeeft of weg brengt, hoe minder u betaalt. 

Heeft u een grijze rolcontainer? Dan betaalt u het basisbedrag plus een variabel bedrag per keer dat u de grijze restafvalcontainer leeg laat maken. Dit variabele bedrag wordt hoger, als u vaker restafval aanbiedt:

1 t/m 13 keer    € 8,00

14 t/m 20 keer € 10,00

21+ keer             € 14,00

Heeft u een afvalpas? Dan betaalt u het basisbedrag plus een variabel bedrag per keer dat u de pas gebruikt. Dit variabele bedrag is € 1,60 per keer. 

U betaalt per lediging en niet per gewicht. Staat uw container al buiten voor het legen daarvan? Dan maakt het qua tarief niets uit als een andere inwoner er op dat moment nog extra afval bij doet. Voor diegene levert dit natuurlijk wel voordeel op, omdat dit een keer aanbieden kan schelen. Als inwoners dit in overleg met elkaar doen, hebben wij hier geen probleem mee.

Belangrijk is wél dat altijd eerst toestemming wordt gevraagd aan de hoofdgebruiker van de container. In de herziening van de afvalverordening heeft de gemeente daarom bepaald dat het verboden is om afval te gooien in de container van een ander, zonder toestemming van de hoofdgebruiker. Dit geeft de gemeente het recht om in deze situaties te handhaven. Inwoners kunnen deze overtreding melden via www.goes.nl/melding-openbare-ruimte-fixi.

Dat klopt. Luiers horen bij het restafval. Als u vaker restafval aanbiedt, zal uw variabel tarief hoger uitvallen.

Het beste alternatief om restafval te voorkomen, is wasbare luiers gebruiken. Wegwerpluiers zijn handig in het gebruik, maar ook de kwaliteit van wasbare luiers is enorm toegenomen. U beperkt daarmee uw restafval en zo bespaart u kosten. Ook zijn er afsluitbare zakken verkrijgbaar via internet. Daarmee voorkomt of vermindert u stankoverlast.

Nee.  Voor inwoners die om medische redenen meer afval hebben, heeft de gemeente Goes een medische regeling. Het gaat dan onder meer om incontinentiemateriaal. Met deze regeling blijven de kosten ook voor u betaalbaar.

Meer informatie? Kijk op:  Medische regeling | Gemeente Goes

Dat is inderdaad een risico van Diftar. De gemeente tolereert dit zeker niet en heeft het dumpen van afval dan ook strafbaar gesteld. Onze BOA's handhaven op overtredingen. Voor het dumpen van afval krijgen inwoners een boete. Hetzelfde geldt voor het aanbieden van vervuild afval. 

De gemeente heeft hierbij 'de ogen en oren' van de inwoners nodig. Ziet u iets wat niet hoort? Meld dit via Melding openbare ruimte (Fixi) | Gemeente Goes.

De gemeenten Borsele, Noord-Beveland en Terneuzen kiezen bij wijze van proef voor nascheiding van plastic en metalen verpakkingen en drankkartons (PMD-afval). Deze proef loopt tot 2026.

Gemeente Goes had al voor diftar gekozen voordat deze proef werd aangeboden door afvalverwerker AVR. Daarom is gemeente Goes niet overgegaan op nascheiding. 

Natuurlijk volgen we als gemeente wél de resultaten van deze proef. En als dat nodig is, passen we ons beleid aan. 

Op dit moment is het vanuit financieel oogpunt en vanuit milieuoogpunt (nog) niet interessant om naar nascheiding van PMD-afval te gaan. Daarom handhaven wij ons beleidsplan. Uit berekeningen blijkt bovendien dat nascheiding voor de Goese afvalstoffenheffing veel duurder was geweest. Met Diftar heeft de gemeente Goes een lagere afvalstoffenheffing (bij 8 tot 11 keer aanbieden).

Alle gemeenten van Nederland moeten voldoen aan de richtlijn van 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Door het beperkte gewicht van PMD-afval heeft deze afvalstroom weinig effect op deze doelstelling. Diftar zorgt ervoor dat inwoners álle afvalstromen beter gaan scheiden (glas, textiel, GFT, etc.). Met alleen nascheiding van PMD-afval bereiken we de doelstelling dan ook niet. Met de invoering van Diftar en aanvullende maatregelen hopen wij de doelstelling van 100 kilo wél te halen. Daarmee baseren we ons op de landelijke resultaten van Diftar.

Verder ontvangt de gemeente een vergoeding voor het ingezamelde PMD-afval. Omdat de gemeente Goes werkt met een brengsysteem voor het PMD-afval, zijn de  inzamelkosten laag in verhouding tot gemeenten die het PMD-afval huis-aan-huis inzamelen. De gemeente houdt dan ook geld over aan de inzameling van het PMD-afval. Dit heeft weer een positief effect heeft op de lasten voor de inwoners. Met nascheiding vervalt de vergoeding aan gemeenten en daarmee ook deze inkomsten.

Nee. U mag uw huishoudelijk restafval niet naar de milieustraat brengen. Dit hoort in uw grijze restafvalcontainer of in de verzamelcontainer voor restafval. Heeft u huishoudelijk afval dat te groot is voor de restafvalcontainer? Dan kunt u dit wél kwijt op de milieustraat. Hetzelfde geldt voor ander afval dat niet in de grijze restafvalcontainer hoort. Bijvoorbeeld klein chemisch afval, elektronica, grof vuil, puin, oud papier, tuinafval, enzovoort.

Kijk op de website van de ZRD voor de volledige lijst van afvalsoorten. Ook vindt u daar de openingstijden van de milieustraat: https://www.zrd.nl

De gemeenten Borsele, Noord-Beveland en Terneuzen zijn overgestapt op nascheiding van PMD-afval. Plastic, metaal en drankenkartons (PMD-afval) mogen daar gewoon in de bak voor restafval. Het gaat om een proef bij afvalverwerker AVR (Afvalverwerking Rijnmond). AVR heeft nieuwe scheidingsinstallaties, die plastic, metaal en drankenkartons kunnen scheiden van restafval.

De gemeente Goes was vóór de start van deze proef van AVR, al overgestapt op Diftar. Daarom hebben we ervoor gekozen niet met deze proef mee te doen. Wél volgt de gemeente de resultaten in de andere Zeeuwse gemeenten. De proef van AVR loopt tot 2026.