Registratie Niet Ingezetenen RNI

Inschrijven bij kortdurend verblijf in Nederland / Registering as a non-resident in The Netherlands (BOTTOM OF PAGE IN ENGLISH)

RNI informatie Nederlands

Komt u voor een periode naar Nederland om te werken of te studeren, dan heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig.

U hebt een BSN nodig voor de contacten met de Nederlandse overheid. Denk bijvoorbeeld aan een arbeidscontract, onderwijs, zorg, belastingen of een bankrekening openen. U kunt zich op twee manieren in Nederland inschrijven, afhankelijk van uw situatie.

U blijft niet langer dan 4 maanden in Nederland? 


Dan kunt u voor inschrijving en een BSN terecht bij de volgende gemeenten: Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Goes, Groningen, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland, Zwolle.
Voor het verkrijgen van een bsn meldt u zich persoonlijk bij het RNI loket van die gemeente. De gemeente Goes werkt uitsluitend op afspraak.U kunt online een afspraak maken via www.goes.nl/afspraakmaken en kiezen bij product voor "RNI inschrijvingen", of bellen naar het telefoonnummer 14 0113, voor het maken van een afspraak, vanuit het buitenland +31 113 249600.

U blijft langer dan 4 maanden in Nederland?


Dan moet u zich inschrijven in de gemeente waar u woont of gaat wonen. Ook bij deze inschrijving ontvangt u een BSN.

Hoe en waar inschrijven?


Voor het inschrijven meldt u zich persoonlijk bij de betreffende gemeente. De gemeente Goes werkt uitsluitend op afspraak. U kunt online een afspraak maken via www.goes.nl/afspraakmaken en kiezen bij product voor 'inschrijven vanuit het buitenland' of bellen naar het telefoonnummer 14 0113, voor het maken van een afspraak, vanuit het buitenland +31 113 249600.

Meenemen voor inschrijving in de RNI:


Verplicht meenemen:
- Een geldig paspoort of identiteitskaart. Zonder geldig paspoort of identiteitskaart kunt u niet worden ingeschreven. Let op: een verblijfsvergunning of een rijbewijs zijn niet geldig voor inschrijving in de RNI.

-Het formulier “Verzoek tot inschrijving”. Deze dient u digitaal in te vullen en te downloaden via de website van de Rijksdienst voor identiteitsgegevens (Rvig) . Het formulier is in 7 talen beschikbaar. U kiest de juiste taal, vult de gegevens via de computer in en vervolgens print u het. Het ingevulde en ondertekende formulier neemt u mee naar de afspraak bij het RNI-loket.

- Het "Toestemmingsformulier aanvullende contactgegevens". Deze dient digitaal in te vullen en te downloaden via website van de Rijksdienst voor identiteitsgegevens (Rvig) .

Op tijd zijn:


Het inschrijven neemt ongeveer twintig minuten in beslag. Het is belangrijk dat u op tijd op de afspraak aanwezig bent anders kunnen we niet garanderen dat we u nog kunnen helpen en zult u een nieuwe afspraak moeten maken.

Wanneer u de afspraak wilt annuleren of met meer/minder personen wilt komen, verzoeken wij u de afspraak zelf te annuleren via de link in de afspraak-bevestigingsmail of hiervoor contact met ons op te nemen via telefoonnummer 14-0113 (vanuit het buitenland: +31 113 249 600) of via de mail rni@goes.nl.

Inschrijven minderjarige:


Bij inschrijving van een minderjarige gelden de volgende voorwaarden:

- Het kind (en dat geldt ook voor baby’s) moet in persoon aan het loket verschijnen met een geldig paspoort of identiteitskaart (geen verblijfsvergunning of rijbewijs) en moet niet in aanmerking komen voor inschrijving als ingezetene;

- Voor kinderen jonger dan 16 jaar geldt dat naast het kind ook één van de ouders erbij aanwezig moet zijn voor het ter plaatse verlenen van toestemming tot inschrijving. Zowel het kind als de aanwezige ouder dienen een geldig paspoort of identiteitskaart te overleggen. 

- Om vast te kunnen stellen of de aanwezige volwassene inderdaad een ouder of wettelijk vertegenwoordiger is moet men een internationale geboorteakte (deze mag niet ouder zijn dan zes maanden) meenemen, maar het kan bijvoorbeeld ook een verklaring van een rechtbank zijn in geval van toezicht. Van belang is dat het loket vaststelt wat de relatie van de volwassene tot het kind is en of deze bevoegd is.

- Buitenlandse documenten moeten conform de circulaire van Justitie gelegaliseerd zijn.

Inschrijving van groepen door werkgevers/uitzendbureaus

Wilt u als werkgever/uitzendbureau een grotere groep (meer dan 6 personen) tegelijk laten inschrijven? Dan verzoeken wij u een e-mail te sturen naar: rni@goes.nl.

Meer informatie


Meer informatie vindt u in de folder of in de veelgestelde vragen:
Hoe kan ik mij inschrijven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)? | Wonen & werken | Nederlandwereldwijd.nl | Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.newinthenetherlands.nl

RNI information English

Registering as a non-resident in The Netherlands

If you are visiting the Netherlands to work or study, you will need a citizen service number (burgerservicenummer - BSN)

You will need a BSN for example as an employee, in education, health care, taxes, to open a bank account and other matters concerning the Dutch government. There are two ways to register as a non-resident in The Netherlands, depending on your situation.

You are staying in The Netherlands for less than 4 months?


Then you can register with these municipalities: Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Goes, Groningen, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland, Zwolle.

To obtain a bsn you have to personally come to the RNI desk of that municipality. For the municipality of Goes an appointment is mandatory. You can make an appointment at www.goes.nl/afspraakmaken. You then choose for the product "RNI inschrijvingen" or call to the number 14 0113, to make an appointment, if you want to make an appointment from abroad you can call us on the number +31 113 249600. 

You are staying in The Netherlands for more than 4 months?

Then you have to register in the municipality where you live or where you are going to live. Even then you will receive a BSN.

Where and how to register?


To register, you need to go in person to that particular municipality. The municipality of Goes works by appointment only. Make an appointment at www.goes.nl/afspraakmaken and choose the product 'Inschrijven vanuit het buitenland' or call the number 14 0113 to make an appointment, from abroad +31 113 249600.

You must bring:


- A valid passport or a identity card; Without a valid passport or identity card you can not be registered. Pay attention: a residence permit or a drivers licence are not valid for registration.
- The “Request for registration” form. You must digitally fill in this form from the website of the National Service for Identity Data (Rvig). The form is available in 7 languages. You choose the correct language, enter the data via the computer and then print it. Take the completed and signed form with you to the appointment at the RNI desk.

- The "Statement of consent for registration of additional contactdata". You must digitally fill in this form from the website of the National Service for Identity Data (Rvig).

Be on time:

Registering will take approximately twenty minutes. It's important that you're on time for your appointment. We can't garuantee we'll be able to help you if you aren't on time. In these instances we request that you make a new appointment.

When you want to cancel your appointment or want to increase or decrease the number of persons, we request that you cancel your appointment with the link in the conformation mail or by contacting us, dial 14-0113 (from abroad +31 113 249 600) or by e-mail rni@goes.nl .  

Registration minor: 

A registration of a minor shall be subject to the following conditions:

- The child (and the same goes for babies) must appear in person at the RNI desk with a valid passport or identity card (no driver licence or residence permit).

- Children under 16 must be present at the appointment with atleast one of the parents. Both child and parent(s) need to show a valid passport or identiycard.

- To determine whether the present adult indeed is a parent or legal representative one must bring an international birth certificate not older then 6 months, but it can also, for example, be a statement by a court in case of supervision. It is important that the RNI desk determines what the relationship of the adult to the child is and that this Court shall have jurisdiction.

- Legalized foreign documents must conform to the circular of Justice. 

Registering groups by employers or employment agencies


If you would like to register a group of more than 6 people as an employer or employment agencie, please contact us at e-mailadress: rni@goes.nl.

More information


You will find more information about registering as a non-resident in the brochure “Registering as a non-resident in The Netherlands”, translated into 5 languages (English, German, Polish, Bulgarian, Romanian)Hoe kan ik mij inschrijven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)? | Wonen & werken | Nederlandwereldwijd.nl | Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.newinthenetherlands.nl

Kosten 2021

Uittreksel / verklaring Register Niet-Ingezetenen kost € 16,25