Omgevingsvisie en Omgevingswet

Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. De Omgevingswet schrijft voor dat een gemeente uiterlijk op 1 januari 2027 één Omgevingsvisie moet hebben. De Omgevingsvisie komt in de plaats van structuurvisies, verkeers- en vervoersplannen, delen van de natuurvisie en milieubeleidsplannen.

Wat is de Omgevingswet?

Sinds 1 januari 2024 is er één wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen en werken. De Omgevingswet. Deze nieuwe wet geldt voor alle inwoners en ondernemers in Nederland. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor alles wat je buiten ziet, hoort en ruikt.  Bijvoorbeeld: milieu, bodem, water, wegen, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw.

Hier lees je meer over de Omgevingswet.

De Omgevingsvisie is een document waarin komt te staan hoe we de toekomst van de gemeente Goes zien. Het gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Dit document gebruiken we om de komende 20 jaar de juiste keuzes te maken om het ideaalbeeld dat we voor ogen hebben te realiseren. Maar ook om bijvoorbeeld ideeën te toetsen: past een bepaald plan bij de toekomst die we willen bereiken? De Omgevingsvisie legt niet alle details vast, er blijft voldoende ruimte om met de tijd mee te bewegen.

De Omgevingsvisie gaat ons allemaal aan. Daarom vroegen wij inwoners, ondernemers en bezoekers om met ons mee te denken en hun ideeën te delen over de ideale toekomst voor Goes. Er zijn vele ideeën gedeeld via www.goespraatmee.nl en lokale ideeënbussen. Deze ideeën hebben we gebruikt voor het opstellen van een Nota van Uitgangspunten. Ook hierop hebben we meerdere reacties gekregen. Deze reacties hebben we meegegeven aan de gemeenteraad om te gebruiken bij hun besluitvorming over de Nota.

We zijn momenteel bezig met het schrijven van de conceptversie van de Omgevingsvisie. Daarna kunnen inwoners, ondernemers en bezoekers hierop reageren via www.goespraatmee.nl en tijdens inloopavonden. Zodra we meer zicht hebben op een concrete datum/periode hiervoor, informeren we u hierover. De reacties nemen we waar mogelijk mee in de Omgevingsvisie. Het is uiteindelijk de gemeenteraad die een definitief besluit neemt.

In de Omgevingsvisie lezen inwoners, ondernemers en andere partners van Goes waar de gemeente voor staat. Het biedt helderheid over welke richting Goes op wil. De Omgevingsvisie stuurt op de hoofdopgaven van de gemeente. De gemeente kijkt of initiatieven uit de samenleving passen binnen de kaders van de Omgevingsvisie. Daarmee draagt de Omgevingsvisie bij aan een snellere en eenduidige besluitvorming.