Info Goes week 9 - 2024

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. 

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
14 februari 2024Z2024-00000440Noordweegseweg ong. te 's-Heer Arendskerke het bouwen van een loods
16 februari 2024Z2024-00000455Westerlandpolderweg 2 te Wolphaartsdijkhet afwijken van bestemmingsplan bedrijfswoning
20 februari 2024 Z2024-00000473Nieuwe Diep 55 te Goeshet plaatsen van een carport en deels verplaatsen PV-panelen
21 februari 2024Z2024-00000486Oranjeplaatweg 4 te ‘s-Heer Arendskerkehet bouwen van een nieuw waterzuiveringsgebouw
21 februari 2024Z2024-00000487Edisonstraat te Goeshet rooien van de beplanting
22 februari 2024Z2024-00000497Oude Rijksweg ong. te s-Heer Arendskerkehet aanleggen van een oprit Oude Rijksweg Arendskerke

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
16 februari 2024Z2023-00001651Garnaetwei 17 te Goeshet naar achter uitbouwen van de woning
19 februari 2024Z2023-00001896Oranjeweg ong. te Goes (perceel B312)het plaatsen van een zwaluwtil
20 februari 2024Z2023-00001639Mecklenburglaan 32 te Goeshet plaatsen van een nieuwe dakkapel 
19 februari 2024Z2023-00001749Molendijk 10 te Goeshet uitbreiden van een woning
19 februari 2024Z2023-00001564Bergweg 1 te Goeshet inpandig verbouwen van woonzorgcentrum Rehoboth 
20 februari 2024Z2023-00001707Repelweg te Goeshet plaatsen van twee tijdelijke reclameborden
22 februari 2024

 Z2024-00000245

 

Westzijde A. Fokkerstraat te Goeshet aanpassen van de afrit A256

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
28 april 2023Z2024-00000505Oude Kade 10 en 12 te Wolphaartsdijk Sectie G, nummer 681

nieuw te bouwen bedrijfswoning en bedrijfscultuur

 

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
19 februari 2024OOW-2023-710Leliestraat 86 te Goeshet verlengen van de eerder verleende vergunning tot en met 31 maart 2024 , het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg
21 februari 2024Z2024-00000438Grote Markt 23 te Goeshet plaatsen van een hoogwerker van 4 maart 2024 tot en met 29 maart 2024
21 februari 2024Z2024-00000278  Tomatestraat e.o. te Goeshet inrichten van een bouwplaats en het gebruik van een mobiele kraan van 25 maart 2024 tot en met 11 oktober 2024
21 februari 2024Z2024-00000465Westsingel te Goeshet plaatsen van een hoogwerker op 28 februari 2024 

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Ontwerpbeschikking Alcoholwet

De burgemeester maakt bekend dat hij het voornemen heeft met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de volgende vergunningen te verlenen:

zaaknummerlocatieomschrijving

ALC_V-2023-791

 

Noordeinde 5C te KloetingeUitoefening horecabedrijf

Met ingang van 29 februari 2024 is de ontwerpbeschikking voor zes weken in te zien in het Stadskantoor. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Over de ontwerpbeschikking kunnen belanghebbenden gedurende de termijn van terinzagelegging naar keuze schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze naar voren brengen bij de burgemeester. Voor het geven van een mondelinge zienswijze tijdens een hoorzitting binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het secretariaat van de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer (0113) 249 942.

Belanghebbenden aan wie te verwijten is dat zij geen zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht, kunnen niet-ontvankelijk worden verklaard in een later beroep bij de rechtbank.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente.  

Naam en voorlettersGeboortedatum
Merveille, A.06-12-1998
Apostol, V.29-09-1978
Malikova, A.30-10-1998

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen 3 weken na datum publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Voornemen verkoop gemeentegrond

De gemeente Goes maakt bekend dat ze van plan zijn een strook gemeentegrond aan de Rooseveltlaan ter grootte van ongeveer 19 m2 te verkopen aan de eigenaar van Rooseveltlaan 58. Deze strook gemeentegrond is bedoeld als tuin. 

Voor inlichtingen naar aanleiding van deze publicatie kunt u contact opnemen met de heer L. Tavenier via l.tavenier@goes.nl.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

Gemeentelijke belastingen 2024

Met de inkomsten uit verschillende gemeentelijke belastingen betaalt Goes projecten en voorzieningen. Inwoners krijgen in februari een aanslag voor de gemeentelijke belastingen van Sabewa Zeeland. Alle gemeentelijke belastingen stijgen in 2024 door infl atie met 6,2%. 

Meer weten? Bekijk alle informatie over de gemeentelijke belastingen op onze website: goes.nl/gembelasting24

Gemeentelijke belasting 2024

AgendaGoes

DatumActiviteitTijdLocatie 
29 februariOordeelsvormende raad19:00 uurRaadzaal, Stadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.