Info Goes week 9

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 9. Deze zijn op woensdag 2 maart in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

21-02-2022

OMG-2022-0151

Karrelanden 21 te Goes

het plaatsen van een tuinhuis

22-02-2022

OMG-2022-0156

Perceel 3917E te Goes

het plaatsen van een communicatiemast die nodig is voor het GSM-Rail netwerk

22-02-2022

OMG-2022-0154

Het Sas 12 te Wilhelminadorp

het bouwen van een loods

24-02-2022

OMG-2022-0161

Langeweg 1 te Wilhelminadorp

het slopen van twee wagenhuizen

24-02-2022

OMG-2022-0163

Jan van Renessestraat 8 te 's-Heer Hendrikskinderen

het plaatsen van een opbouw op de garage

24-02-2022

OMG-2022-0162

Hornikswei 30 te Goes

het plaatsen van een raam

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

21-2-2022

OMG-2022-0059

Stationspark 30 te Goes

het vestigen van een zorgaanbieder in de (jeugd)hulpverlening en sportbegeleiding

22-2-2022

OMG-2021-1284

Stationspark 28 te Goes

het uitbreiden van de verdieping

22-2-2022

OMG-2021-1172

Ganzepoortstraat 9A en 9B te Goes

het verbouwen van een bovenwoning tot twee appartementen

23-2-2022

OMG-2022-0001

Sint Adriaanstraat 5 te Goes

het vervangen van de winkelpui

23-2-2022

OMG-2022-0111

Da Vinciplein 1 te Goes

het verlengen van een verleende vergunning voor noodopvang

24-2-2022

OMG-2021-1056

Arjaan Katsmanstraat 24 te Wolphaartsdijk

het bouwen van een tuinhuis met een carport

24-2-2022

OMG-2022-0108

van Maelstedestraat 16 en 16a te 's-Heer Hendrikskinderen

het verbouwen van een woning

24-2-2022

OMG-2021-1006

Westwal 83 en 83 F01 tot en met F28 te Goes

Wijziging Besluit Omgevingsvergunning, Westwal 83 en 83 F01 tot en met F28 te Goes

24-2-2022

OMG-2022-0057

Oranjeweg 90 te Goes

het plaatsen van tijdelijke lokalen

25-2-2022

OMG-2022-0083

De Stelle 39 te Goes

het vervangen van een bestaande schutting

25-2-2022

OMG-2022-0051

Arjaan Katsmanstraat 51 te Wolphaartsdijk

het wijzigen van een verleende vergunning

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

Locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2021-1178

Lange Vorststraat 69, 71 en Witte Paardstraat 5 te Goes

het verbouwen en uitbreiden van de bovenwoningen

10 april 2022

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

 

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2021-0749

Bierkade 3 te Goes

het verbouwen van de begane grond van horeca naar een woning

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. De verleende omgevingsvergunning is met de stukken die daarbij horen vanaf 3 maart voor zes weken in te zien in het Stadskantoor. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Tegen de verleende omgevingsvergunning hebben belanghebbenden tijdens de termijn van terinzagelegging de mogelijkheid om gemotiveerd beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De omgevingsvergunning gaat in op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die beroep heeft ingesteld de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht nodig.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

10-02-2022

M-ACT220067

Wolphaartsdijk

de tijdelijke opslag van vaste dierlijke meststoffen op verschillende locaties

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

21-2-2022

STP-2022-096

Grote Markt te Goes

een standplaatsvergunning voor de verkiezingscampagne op 26 februari en 5 en 12 maart 2022

21-2-2022

STP-2022-095

Grote Markt te Goes

een standplaatsvergunning voor de verkiezingscampagne op 12 maart 2022

22-2-2022

OOW-2022-107

's-Heer Hendrikskinderenstraat 9 te Goes

het plaatsen van een steiger van 25 april tot en met 25 mei 2022

23-2-2022

OOW-2021-519

Hollandiaplein te Goes

het plaatsen van een container en een keet van 7 tot en met 23 maart

25-2-2022

OOW-2022-111

Leliestraat 66 te Goes

het plaatsen van een container op 25 en 26 februari 2022

25-2-2022

OOW-2022-109

Vogelzangsweg 39M te Goes

het plaatsen van een pallet met stenen op 25 en 26 februari 2022

25-2-2022

OOW-2022-112

Beethovenlaan 16 te Goes

het plaatsen van een container van 7 tot en met 19 maart 2022

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

24-2-2022

ALC_V-2021-569

Grote Markt 30 te Goes

het actueel maken van de vergunning Alcoholwet voor Café Nationaal

24-2-2022

ALC_V-2021-579

Ganzepoortstraat 30 te Goes

het actueel maken van de vergunning Alcoholwet voor Koi Asian Food B.V.

24-2-2022

EXH-2021-550

Veerweg 40 te Wolphaartsdijk

een exploitatievergunning voor De Koffietuun

24-2-2022

ALC_V-2021-551

Veerweg 40 te Wolphaartsdijk

een vergunning Alcoholwet voor De Koffietuun

24-2-2022

EXH-2021-568

Grote Markt 30 te Goes

het actueel maken van de exploitatievergunning voor Café Nationaal

24-2-2022

EXH-2021-578

Ganzepoortstraat 30 te Goes

het actueel maken van de exploitatievergunning voor Koi Asian Food B.V.

25-2-2022

EVG-2021-565

Da Vinciplein 1 te Goes

rectificatie: een evenementenvergunning voor Foute Feestje met Qmusic The Party XXL op 2 april 2022

25-2-2022

ALC_O-2021-566

Da Vinciplein 1 te Goes

rectificatie: een ontheffing schenken zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het Foute Feestje met Qmusic The Party XXL op 2 april 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Verleende vergunning Alcoholwet (uitgebreid)

De burgemeester maakt bekend dat zij na toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de volgende vergunning heeft verleend:

 

Zaaknummer

locatie

omschrijving

ALC_V-2021-511

Riemwagenweg 1 te Goes

een alcoholwetvergunning voor niet-commerciële doelen

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. De verleende vergunning is samen met de stukken die daarbij horen vanaf 3 maart 2022 voor zes weken in te zien in het Stadskantoor. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Tegen de verleende vergunning is het mogelijk om tijdens de termijn van terinzagelegging gemotiveerd beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant door:

  • een belanghebbende die een zienswijze naar voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking;
  • een belanghebbende wie redelijkerwijs niet te verwijten valt dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking.

De vergunning gaat in op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die beroep heeft ingesteld de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank te  verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht nodig.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

Onderzoek communicatiemiddelen gemeente

Als gemeente informeren we u op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via onze website, sociale media en Samenspel. We willen graag weten wat u van onze communicatiemiddelen vindt en hoe u informatie over uw gemeente wilt ontvangen. Op papier, digitaal of een combinatie daarvan?

Op goespraatmee.nl heeft u tot en met 7 maart de mogelijkheid om een vragenlijst in te vullen. Dit kost tien minuten tijd. Heeft u geen computer? Bel ons en dan nemen we de vragenlijst met u door. Neemt u in dat geval contact op met Céline Nieuwenhuis via het telefoonnummer 14 0113. We hopen dat u de vragenlijst wilt invullen. U helpt ons ermee. Alvast bedankt!

AgendaGoes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.