Info Goes week 42

Hieronder vindt u de aangevraagde en verleende vergunningen van week 42. Deze zijn op woensdag 20 oktober in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

7-10-2021

OMG-2021-1050

Zonnebloemstraat 31 te Goes

het aanleggen van een inrit

7-10-2021

OMG-2021-1036

Muidenweg 17 te Wolphaartsdijk

het plaatsen van een dakkapel en het uitbreiden van de woning

11-10-2021

OMG-2021-1038

Blokjesplaat 2 te Goes

het aanleggen van een inrit

12-10-2021

OMG-2021-1048

Oude Rijksweg 86 te 's-Heer Arendskerke

het plaatsen van een overkapping

12-10-2021

OMG-2021-1044

Nijverheidsstraat 35 te 's-Heer Arendskerke

het plaatsen van een afdak aan een bestaande loods

13-10-2021

OMG-2021-1047

Blokjesplaat 1 te Goes

het legaal maken van een steiger

14-10-2021

OMG-2021-1052

Nieuwe Diep 37 te Goes

het legaal maken van een steiger

14-10-2021

OMG-2021-1053

Wissekerkseweg, kavel 25 te 's-Heer Arendskerke

het bouwen van een woning

14-10-2021

OMG-2021-1056

Arjaan Katsmanstraat 24 te Wolphaartsdijk

het bouwen van een tuinhuis met carport

15-10-2021

OMG-2021-1059

Geldeloozepad 5B te Goes

het aanleggen van twee padelbanen

15-10-2021

OMG-2021-1060

Kapelseweg 20 te Kloetinge

het vernieuwen en levensloopbestendig maken van de woning

17-10-2021

OMG-2021-1065

Nieuwe Diep 21 te Goes

het legaal maken van een steiger

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl), zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

11-10-2021

OMG-2021-0956

Noordoordplaat 11 te Goes

het legaal maken van een steiger

11-10-2021

OMG-2021-1009

Noordoordplaat 16 te Goes

het legaal maken van een steiger

11-10-2021

OMG-2021-0981

Noordoordplaat 12 te Goes

het legaal maken van een steiger

11-10-2021

OMG-2021-0997

Aartjeskreek 16 te Goes

het legaal maken van een steiger

11-10-2021

OMG-2021-1018

Nieuwe Diep 32 te Goes

het legaal maken van een steiger

14-10-2021

OMG-2021-1000

Beethovenlaan 54 te Goes

het verbouwen van de garage tot een  slaapkamer en het vervangen van twee garagedeuren voor een kozijn

15-10-2021

OMG-2021-0869

Goese Dieplaan 27 te Goes

het bouwen van een steiger

15-10-2021

OMG-2021-0894

Westwal 79 te Goes

het vervangen van een carport

15-10-2021

OMG-2021-0485

Oude Diep 1 te Goes

het plaatsen van een carport

15-10-2021

OMG-2021-0726

Fruitlaan 20 te Goes

het bouwen van een opslagruimte

15-10-2021

OMG-2021-0882

Zuidvlietstraat 122 te Goes

het aanpassen van de gevelindeling en het aanbrengen van isolatie

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Rectificatie

Het huisnummer van omgevingsvergunning OMG-2021-0881 het verbouwen van een pakhuis tot een woonruimte is gewijzigd. Het juiste adres is Ossenhoofdstraat 27B te Goes.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

Locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2021-0672

Oostschans te Goes

het bouwen van bedrijfsunits en garageboxen

26 november 2021

Ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben met toepassing

van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning te verlenen:

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2021-0565

Merellaan 1 te Goes

het uitbreiden van een bestaande ruimte

OMG-2021-0564

Westwal 83 te Goes

het brandveilig gebruik van Marta Flora Goes

Met ingang van 21 oktober 2021 is de ontwerpbeschikking met de bijbehorende stukken voor zes weken in te zien in het Stadskantoor. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Iedereen heeft tijdens de termijn van terinzagelegging de mogelijkheid om over de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. Voor het geven van een mondelinge zienswijze tijdens een hoorzitting binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het secretariaat van de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer (0113) 249 942. Belanghebbenden aan wie te verwijten is dat zij geen zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht, worden niet-ontvankelijk verklaard in een later beroep bij de rechtbank.

Door de burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

11-10-2021

OOW-2021-465

Breitnerstraat 1 tot en met 23 te Goes

het plaatsen van een steiger en hekken van 12 oktober tot en met 31 december 2021

11-10-2021

OOW-2021-451

Singelstraat 1A te Goes

het plaatsen van een blokhutachtige constructie van 1 november 2021 tot en met 15 januari 2022

11-10-2021

OOW-2021-464

Jozef Israëlsstraat 1 tot en met 35 te Goes

het plaatsen van een steiger en hekken van 12 oktober 2021 tot en met 31 december 2021

14-10-2021

OOW-2021-471

Grote Markt 10 te Goes

het plaatsen van een hoogwerker op 25 oktober 2021

14-10-2021

OOW-2021-173

Grote Markt 26 te Goes

een aanvulling op de eerder verleende vergunning voor het plaatsen van een kraan op 1 november 2021

15-10-2021

OOW-2021-463

De Spinne / Rooseveltlaan te Goes

het plaatsen van bouwhekken van 19 tot en met 26 oktober 2021

Door de burgemeester  verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

15-10-2021

EXH-2015-039

Bleekveld 5 en 9 te Goes

het actueel maken van de exploitatievergunning Katoen

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Medische regeling afvalstoffenheffing 2021

Inwoners in de gemeente Goes met een chronische ziekte of beperking hebben vaak veel medisch afval. Dit afval hoort bij het restafval. Het is daardoor moeilijk om het restafval te beperken en zo de kosten voor afval laag te houden. Daarom biedt de gemeente Goes een regeling aan. De ‘Regeling medisch afval Gemeente Goes’ is tussen 1 oktober 2021 en 1 januari 2022 aan te vragen. De korting wordt dan verwerkt bij uw aanslag voor 2022. De aanvraag hiervoor doet u bij Sabewa. Kijk voor alle informatie en het aanvraagformulier op www.goes.nl/medische-regeling. Of neem contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Goes via 14 0113.

Praat mee over de toekomst van onze Goese binnenstad

Samen met u willen we onze Goese binnenstad aantrekkelijk en levendig houden. Door met elkaar in te spelen op de huidige ontwikkelingen bereiden we de stad voor op 2030. Denk hierbij aan zaken zoals de opkomst van online winkelen en elektrische vervoersmiddelen.

De coronatijd laat zien dat ‘buiten het nieuwe binnen’ is. We horen veel positieve geluiden over de extra ruimte voor terrassen en voetgangers. De binnenstad is zo nog levendiger en nog meer een ontmoetingsplaats voor ons allemaal.

Wilt u ook meepraten over de toekomst van de binnenstad en heeft u ideeën? Ga dan naar www.goespraatmee.nl/toekomst-binnenstad en vul de vragenlijst in!

Afrondend monitoringsonderzoek

Het monitoringsonderzoek naar trillingen start in november. Daarmee wordt het spoorproject van de gemeente Goes afgerond. De gemeente heeft afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om de hinder die omwonenden van het spoor ondervinden zo goed mogelijk aan te pakken. De gemeenteraad stelde in 2016 een flink maatregelenpakket vast dat:

  • de overlast van geluid en trillingen beperkt;
  • de verkeersveiligheid en doorstroming vergroot en
  • barrièrewerking vermindert.

Daarnaast heeft ProRail groot onderhoud uitgevoerd en zijn er ES-lassen verwijderd en vervangen. De gemeente deelt de uitkomsten van het onderzoek met de partijen die verantwoordelijk zijn voor het spoor in Nederland, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en ProRail. Kijk op goes.nl bij nieuwsberichten voor meer informatie.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

21 okt

Oordeelsvormende raad, voor agenda zie > www.goes.nl > Gemeenteraad > Vergaderschema

19:30 uur

Stadskantoor

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.