Info Goes week 40

Hieronder vindt u de aangevraagde en verleende vergunningen van week 40. Deze zijn op woensdag 6 oktober in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

24-09-2021

OMG-2021-0986

Noordoordplaat 18 te Goes

het legaal maken van een steiger

27-09-2021

OMG-2021-0987

Kropkreek 7 te Goes

het legaal maken van een steiger

27-09-2021

OMG-2021-0988

Oude Diep 4 te Goes

het plaatsen van een surfplankhelling

27-09-2021

OMG-2021-0991

Korte Vorststraat 1 en Grote Markt 26 te Goes

het plaatsen van een lichtstraat en het aanpassen van een kozijn

28-09-2021

OMG-2021-0997

Aartjeskreek 16 te Goes

het legaal maken van een steiger

28-09-2021

OMG-2021-0998

's-Gravenpolderseweg 114 te Goes

het brandveilig gebruik van het ziekenhuis

29-09-2021

OMG-2021-1000

Beethovenlaan 54 te Goes

het verbouwen van de garage tot een slaapkamer en het vervangen van twee garagedeuren voor een kozijn

29-09-2021

OMG-2021-1002

's-Gravenpolderseweg 110 te Goes

het bouwen van een tuinhuis met een berging en een werkruimte

30-09-2021

OMG-2021-1006

Westwal 83 en 83 F01 tot en met F28 te Goes

het plaatsen van werktuigbouwkundige installaties op het dak

30-09-2021

OMG-2021-1009

Noordoordplaat 16 te Goes

het legaal maken van een steiger

30-09-2021

OMG-2021-1010

Troelstralaan 1 te Goes

het plaatsen van een overkapping

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl), zijn de aanvragen in te zien.

Aanvragen omgevingsvergunning (milieu)

datum ontvangst

Zaaknummer

locatie

omschrijving

24-09-021

W-MWP210017 / 00285057

Hoofdstraat 31 te Wolphaartsdijk

het legaal maken van de overschrijding van geluidswaarden

Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende aanvragen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

27-9-2021

OMG-2021-0890

Hoofdstraat 13 te Wolphaartsdijk

het bouwen van een kamer aan de woning

27-9-2021

OMG-2021-0412

Anthony Fokkerstraat 4A te Goes

het verbouwen van een bedrijfspand

28-9-2021

OMG-2021-0939

Goese Meerlaan 9 te Goes

het legaal maken van een steiger

28-9-2021

OMG-2021-0866

Noordoordplaat 17 te Goes

het legaal maken van een steiger

29-09-2021

W-MWP210009 / 00278291

Courtinestraat 16 te Goes

het lozen van afvalwater op het rioolstelsel zonder een vetafscheider en een slibvangpunt

28-9-2021

OMG-2021-0957

Blokjesplaat 6 te Goes

het legaal maken van een steiger

28-9-2021

OMG-2021-0960

Vlijekreek 4 te Goes

het legaal maken en aanpassen van een steiger

28-9-2021

OMG-2021-0900

Noordoordplaat 33 te Goes

het legaal maken van een steiger

28-9-2021

OMG-2021-0914

Blokjesplaat 16 te Goes

het legaal maken van een steiger

28-9-2021

OMG-2021-0947

Mosselbank 9 te Goes

het legaal maken van een steiger

28-9-2021

OMG-2021-0901

Oude Diep 10 te Goes

het legaal maken van een steiger

28-9-2021

OMG-2021-0540

Arjaan Katsmanstraat 15 te Wolphaartsdijk

het bouwen van een woning

28-9-2021

OMG-2021-0934

Sluisplaat 12 te Goes

het legaal maken van een steiger

29-9-2021

OMG-2021-0963

Blokjesplaat 44 te Goes

het legaal maken van een steiger

29-9-2021

OMG-2021-0944

Noordoordplaat 21 te Goes

het legaal maken van de spatrand

29-9-2021

OMG-2021-0987

Kropkreek 7 te Goes

het legaal maken van een steiger

29-9-2021

OMG-2021-0945

Aartjeskreek 23 te Goes

het legaal maken van een steiger

29-9-2021

OMG-2021-0961

Nieuwe Diep 48 te Goes

het legaal maken van een steiger

29-9-2021

OMG-2021-0941

Blokjesplaat 38 te Goes

het legaal maken van een steiger

29-9-2021

OMG-2021-0966

Nieuwe Diep 60 te Goes

het legaal maken van een steiger

30-9-2021

OMG-2021-0986

Noordoordplaat 18 te Goes

het legaal maken van een steiger

30-9-2021

OMG-2021-0881

Ossenhoofdstraat 27A te Goes

het verbouwen van een pakhuis tot een woonruimte

1-10-2021

OMG-2021-0988

Oude Diep 4 te Goes

het legaal maken van een surfplankhelling

1-10-2021

OMG-2021-0940

Sluisplaat 11 te Goes

het legaal maken van de uitbreiding van een steiger

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te  verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

12-05-2021

M-ACT210331

Hoofdstraat 31 te Wolphaartsdijk

het uitbreiden van de supermarkt

31-05-2021

M-ACT210367

Ambachtsweg 2 te 's-Heer Arendskerke

het starten van activiteiten

24-07-2021

M-ACT210470

Kolveniershof 8 te Goes.

het starten van het bedrijf

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door de burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

28-9-2021

OOW-2021-173

Grote Markt 26 te Goes

een aanvulling op de eerder verleende vergunning voor het plaatsen van een kraan op 29 september en een vrachtauto op 13 oktober 2021

28-9-2021

OOW-2021-446

Lange Kerkstraat 41 te Goes

het plaatsen van een hoogwerker van 27 september tot en met 2 oktober 2021

28-9-2021

STP-2021-437

Verschillende locaties Gemeente Goes

een standplaatsvergunning voor een vaccinatiebus van 21 oktober tot en met 16 december 2021

29-9-2021

OOW-2021-440

Villa-Novastraat 36 te Wolphaartsdijk

het plaatsen van een afvalcontainer van 27 september tot en met 11 oktober

1-10-2021

OOW-2021-443

Jacob Valckestraat 5 te Goes

het plaatsen van een keet en een dixi van 24 september tot en met 22 oktober 2021

1-10-2021

OOW-2021-307

Joannes Antonides van der Goeskade 49 te Goes

het plaatsen van een kraan en een container op 8 en 9 november 2021

1-10-2021

OOW-2021-432

M.A. de Ruijterlaan 2 te Goes

het plaatsen van een container van 20 september tot en met 29 oktober 2021

1-10-2021

OOW-2021-436

Oosthavendijk te Wilhelminadorp

een vergunning voor het plaatsen van rijplaten van 4 tot en met 29 oktober 2021

1-10-2021

OOW-2021-449

Couwervestraat 22 te Goes

het plaatsen van een container van 5 tot en met 8 oktober 2021

1-10-2021

STP-2020-557

Oostwal te Goes

het verlengen van de eerder verleende standplaatsvergunning voor een promotiebus op donderdag

1-10-2021

OOW-2021-447

Lombardstraat 6-8 / Sint Jacobstraat 23 te Goes

het plaatsen van een hoogwerker van 4 oktober tot en met 5 november 2021

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Verleende vergunning Drank- en Horecawet (uitgebreid)

De burgemeester maakt bekend dat zij na toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de volgende vergunning heeft verleend:

Zaaknummer

locatie

omschrijving

DHW_V-2020-128

Geldeloozepad 5C te Goes

een vergunning Alcoholwet voor v.v. G.O.E.S.

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Met ingang van 7 oktober 2021 is de verleende vergunning, met de stukken die daarbij horen, voor zes weken in te zien. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Tegen de verleende vergunning is het mogelijk om tijdens de termijn van terinzagelegging gemotiveerd beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant door:

  • een belanghebbende die een zienswijze naar voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking;
  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet te verwijten is dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking.

De vergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die beroep heeft ingesteld de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Raadsledenspreekuur

De gemeente Goes organiseert op donderdag 7 oktober van 19:00 tot 19:30 uur in het Stadskantoor voor het eerst een raadsledenspreekuur. Dit is een informele bijeenkomst voor inwoners met vertegenwoordigers van alle fracties uit de gemeenteraad. U hebt tijdens dit spreekuur de mogelijkheid om:

  • actuele kwesties te bespreken;
  • vragen te stellen aan of misschien kritiek te uiten op de raadsleden;
  • ideeën voor gemeenteraadsleden kenbaar te maken of
  • een aan de gemeenteraad geschreven brief toe te lichten.

De aanwezige raadsleden nemen tijdens het spreekuur geen standpunt in over het besproken onderwerp. En ze nemen geen besluiten. Wel wordt er een verslag gemaakt.

Het raadsledenspreekuur vindt voorafgaand aan iedere beeldvormende raadsvergadering plaats. De exacte data leest u in de kalender op goes.raadsinformatie.nl.

U hebt de mogelijkheid om uzelf tot 12:00 uur op de dag van het raadsledenspreekuur aan te melden. Stuur hiervoor een mail naar b.van.doornum@goes.nl of bel naar 06-51 851 588. Vermeld bij uw aanmelding het onderwerp waarover u in gesprek wilt gaan. En ook uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

7 okt

Raadsledenspreekuur

19:00 uur

Stadskantoor, kamer 1.35

7 okt

Beeldvormende raad, zie voor agenda > www.goes.nl > Gemeenteraad > Vergaderschema

19:30 uur

Stadskantoor

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.