Info Goes week 4

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 4. Deze zijn op woensdag 26 januari in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

18-01-2022

OMG-2022-0046

Singelstraat 21 te Goes

het tijdelijk plaatsen van een stellage voor een buitenexpositie

19-01-2022

OMG-2022-0051

Hoofdstraat 29 te Wolphaartsdijk

het wijzigen van een verleende vergunning

20-01-2022

OMG-2022-0057

Oranjeweg 90 te Goes

het plaatsen van tijdelijke lokalen

20-01-2022

OMG-2022-0055

Wijngaardstraat 11 01 te Goes

het legaal maken van een warmtepomp

21-01-2022

OMG-2022-0058

Goese Dieplaan 21 te Goes

het uitbreiden van een steiger

21-01-2022

OMG-2022-0059

Stationspark 30 te Goes

het wijzigen van het bestemmingsplan naar een multifunctionele ruimte voor een (jeugd)hulpverleningsorganisatie

21-01-2022

OMG-2022-0061

Houtkade 24 te Goes

het verplaatsen van een zeecontainer

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl), zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

17-1-2022

OMG-2021-1092

Humphreyshof 2 en 6 te 's-Heer Hendrikskinderen

het bouwen van twee moderne schuurwoningen

17-1-2022

OMG-2021-0747

Marconistraat 2, Bergweg 4, Frambozestraat 11A te Goes

het plaatsen van PostNL Pakket- en briefautomaten op drie locaties

19-1-2022

OMG-2021-0402

Oosthavendijk 21.02 tot en met 21.08 en 21.11 t/m 21.15 te Wilhelminadorp

het realiseren van twaalf appartementen in de voormalige Meestoof (Fase 1)

20-1-2022

OMG-2021-1203

Kamperfoeliestraat 84 tot en met 96 te Goes

het bouwen van zeven woningen

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2021-0974

Grote Markt 26 te Goes

het brandveilig gebruik van een pand

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. De verleende omgevingsvergunning met de stukken die daarbij horen, is vanaf 27 januari 2022 voor zes weken in te zien. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Tegen de verleende omgevingsvergunning hebben belanghebbenden tijdens de termijn van terinzagelegging de mogelijkheid om gemotiveerd beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

De omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die beroep heeft ingesteld de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het bouwen van een woning op perceel Elvis Presleylaan 12 Goes 

Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 2.12 en paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, bekend dat de ontwerpbeschikking voor de omgevingsvergunning Elvis Presleylaan 12 Goes met de stukken die daarbij horen vanaf 27 januari 2022 te zien zijn via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVGZ07-ON99. Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor.

De ontwerpbeschikking gaat over het realiseren van een woning op het perceel Elvis Presleylaan 12 te Goes. Tijdens de genoemde termijn heeft iedereen schriftelijk of mondeling de mogelijkheid om een zienswijze over de ontwerpbeschikking in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders. Neem voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode contact op met mevrouw C.T. van de Vate via c.vande.vate@goes.nl.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

18-1-2022

M-ACT220023

Troelstralaan 1 te Goes

het beëindigen van de activiteiten van brandweeroefeningen met autowrakken

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

17-1-2022

OOW-2021-173

Grote Markt 26 te Goes

een aanvulling op de eerder verleende vergunning voor het gebruik van gemeentegrond op 24 januari 2022

17-1-2022

OOW-2022-013

Dam 1 te Goes

het plaatsen van een steiger, containers en een opstelplaats voor een kraan van 12 januari tot en met 30 juni 2022

18-1-2022

OOW-2022-022

Oude Singel 26 te Goes

het plaatsen van een container van 10 tot en met 22 maart 2022

19-1-2022

OOW-2022-030

Groene Weidje te Goes

het plaatsen van een container op 21 januari 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Openbare zitting centraal stembureau 4 februari

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 16 maart 2022 te houden verkiezing van de gemeenteraad van de gemeente Goes maakt bekend dat dit bureau op 4 februari 2022 om 10:00 uur in een openbare zitting beslist over:

  • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering;
  • de nummering van de ingeleverde lijsten van kandidaten.

De zitting vindt plaats in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes. De ingeleverde en door het centraal stembureau onderzochte kandidatenlijsten en het proces-verbaal liggen na de openbare zitting ter inzage in het Stadskantoor. Ze zijn ook terug te vinden op goes.nl/verkiezingen.

Vrijwilligers Goes-Europajaar 2022

Voor het Goes-Europajaar 2022 zijn we op zoek naar vrijwilligers. We hebben onder andere hulp nodig bij het Bunder Europa Festival voor de Goese basisscholen en het grote buitenspektakel in de zomer. Lijkt het u leuk om mee te helpen en zo samen het themajaar tot een succes te maken? Stuur dan een mailtje naar europa@goes.nl.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

27 jan

Besluitvormende raad, voor agenda zie > www.goes.nl > Agenda van de gemeenteraad

19:30 uur

Stadskantoor

27 jan

Oordeelsvormende raad, voor agenda zie > www.goes.nl > Agenda van de gemeenteraad

19:35 uur

Stadskantoor

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.