Info Goes week 37

Hieronder vindt u de aangevraagde en verleende vergunningen van week 37. Deze zijn op woensdag 15 september in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

05-09-2021

OMG-2021-0908

Oude Diep 6 te Goes

het legaal maken van een steiger

06-09-2021

OMG-2021-0914

Blokjesplaat 16 te Goes

het legaal maken van een steiger

07-09-2021

OMG-2021-0917

Sluisplaat 17 te Goes

het bouwen van een steiger

07-09-2021

OMG-2021-0916

Beatrixlaan 40 te Goes

het plaatsen van een dakkapel

08-09-2021

OMG-2021-0922

Goese Diep (Noord) te Goes

het plaatsen van een bouwbord

10-09-2021

OMG-2021-0928

Blokjesplaat 15 te Goes

het legaal maken van een steiger

11-09-2021

OMG-2021-0927

Nieuwe Diep 46 te Goes

het legaal maken van een steiger

12-09-2021

OMG-2021-0930

Noordoordplaat 48 te Goes

het legaal maken van een steiger

12-09-2021

OMG-2021-0931

Nieuwe Diep 1 te Goes

het legaal maken van een steiger

12-09-2021

OMG-2021-0932

Goese Meerlaan 9 te Goes

het legaal maken van een steiger

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of vergunningen@goes.nl), zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

9-9-2021

OMG-2021-0536

Papegaaistraat 2c, 2d en 2e te Goes

het realiseren van drie appartementen op de eerste verdieping

9-9-2021

OMG-2021-0776

Vermetstraat 14 te 's-Heer Arendskerke

het uitbreiden van een bestaande woning

9-9-2021

OMG-2021-0794

Marten Toonderlaan 19 te Kloetinge

het aanleggen van een vlonderterras

9-9-2021

OMG-2021-0808

Humphreyshof 4 te 's-Heer Hendrikskinderen

het bouwen van een woning

9-9-2021

OMG-2021-0704

Kasteelstraat 9 te Wolphaartsdijk

het veranderen van een voorgevel

9-9-2021

OMG-2021-0730

Goese Meerlaan 48 te Goes

het wijzigen van de voorgevel

9-9-2021

OMG-2021-0780

Koningin Wilhelminastraat 20 te Kloetinge

het vervangen/vergroten van de dakkapel

9-9-2021

OMG-2021-0715

Da Vinciplein 6 te Goes

het realiseren van een walk trough testlocatie

10-9-2021

OMG-2021-0818

Houtkade 22 te Goes

het slopen van een voormalig kantoorgebouw

10-9-2021

OMG-2021-0570

Eberhardtweg 3A tot en met 3Q te Goes

het bouwen van een bedrijfspand

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

Locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2021-0729

Hensonweg 8 te Goes

het uitbreiden van een opslagloods

22 oktober 2021

OMG-2021-0767

Brouwersgang 1 te Goes

het plaatsen van ramen in de achtergevel

28 oktober 2021

OMG-2021-0746

Terlucht 4 te 's-Heer Arendskerke

het bouwen van een loods

26 oktober 2021

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid)

Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor bouwen acht bedrijfsunits aan de Livingstoneweg 5S tot en met 5Z te Goes

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes maken bekend dat zij, met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van een gebouw met acht bedrijfsunits op het perceel Livingstoneweg 5S t/m 5Z te Goes. De beschikking is voorbereid met toepassing van paragraaf 3.3 van de Wabo en niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Het initiatief past niet in het geldende bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen De Poel 1e herziening’, omdat het gebouw met acht bedrijfsunits buiten het bouwvlak staat. Het bestemmingsplan laat het bouwen van een gebouw buiten het bouwvlak niet toe. Met de verleende omgevingsvergunning wordt afgeweken van het bestemmingsplan.

Met ingang van 16 september 2021 is de verleende omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken voor zes weken in te zien. De vergunning en overige stukken zijn digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVBP03-VG99. Digitaal inzien is als het nodig ook mogelijk in het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 te Goes.

Tegen de verleende omgevingsvergunning hebben belanghebbenden met ingang van 17 september 2021 de mogelijkheid om binnen zes weken beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die beroep heeft ingesteld de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

17-06-2021

M-ACT210410

Elenbaasstraat 34C in 's-Heer Arendskerke

het plaatsen van verlichting rondom een voetbalveld.

22-06-2021

M-ACT200339

Courtinestraat 16 te Goes

het starten van en pop-up bar

31-8-2021

M-ACT210529

Stephensonweg 9 te Goes

het uitbreiden van de inrichting met een gebouw om te gebruiken als kantoor, kantine en kleed- en wasruimte

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

6-9-2021

OOW-2021-425

Schuttershof te Goes

het plaatsen van een container van 8 tot en met 24 september 2021

10-9-2021

OOW-2021-433

Molenplein te Goes

het plaatsen van een keetwagen, hoogwerker en een dixi van 13 september tot en met 26 oktober 2021

10-9-2021

OOW-2021-431

Klokstraat te Goes

het plaatsen van een kraanwagen op 13 september 2021

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

6-9-2021

EVG-2021-037

Grote Markt te Goes

een evenementenvergunning voor een snuffelmarkt op 26 september 2021

10-9-2021

EVG-2021-256

Olympiastraat 4 te Goes

een evenementenvergunning voor FIJN Outdoor op 18 september 2021

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Noodopvang asielzoekers in Oosterscheldehal Zeelandhallen

In de Oosterscheldehal van de Zeelandhallen in Goes komt een noodopvang voor 320 asielzoekers. Het college van burgemeester en wethouders van Goes geeft hiermee gehoor aan het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Het COA streeft ernaar om de noodopvang eind september in gebruik te nemen. De vaccinatielocatie van de GGD die in de Zeelandhallen zat, is vorige week naar het voormalig wokrestaurant bij de Zeelandhallen verhuisd.

De noodopvang is tijdelijk en duurt zes maanden. Het is mogelijk om deze voor zes maanden te verlengen. De verantwoordelijkheid voor het coronaproof huisvesten en het naleven van de coronamaatregelen ligt bij het COA.

Naast de vijf speciale noodopvanglocaties in Nederland voor Afghaanse evacuees, opent in Goes nu een noodopvang voor reguliere asielzoekers. Goes is één van de eerste gemeenten waarbij het COA een verzoek tot noodopvang voor deze groep heeft neergelegd.

Meer informatie over de noodopvang van de asielzoekers is te vinden op www.goes.nl/noodopvang-asielzoekers.

Het Bespaarhuis heeft regelmatig activiteiten!

Duurzaam wonen vergroot comfort en bespaart kosten. In het Bespaarhuis ziet u hoe oplossingen voor isolatie, energieopwekking en verwarming er in het echt uit zien en kunt u al uw vragen stellen.

Er zijn regelmatig activiteiten in het Bespaarhuis, zoals experts die al uw vragen over isolatie of verwarming beantwoorden of een leuke activiteit in het Deellokaal. Kijk op www.goes.nl/bespaarhuis voor een overzicht van alle activiteiten.

Het Bespaarhuis is geopend op dinsdagen tussen 15:00 en 21:00 uur. U bent van harte welkom. U vindt het Bespaarhuis aan de Lijnbaan 14 in Goes.

AgendaGoes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.