Noodopvang asielzoekers

In de Oosterscheldehal van de Zeelandhallen in Goes komt een noodopvang voor 320 reguliere asielzoekers. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft daar na een verzoek van het Centraal Orgaan voor Asielzoekers een positief besluit over genomen.

Het is de bedoeling dat het COA de noodopvang eind september in gebruik neemt. Het gaat om een tijdelijke opvang voor een periode van zes maanden met een mogelijkheid om deze met zes maanden te verlengen. De verantwoordelijkheid voor het coronaproof huisvesten en het naleven van de coronamaatregelen ligt bij het COA.

Vragen en antwoorden

We begrijpen het als u vragen heeft. Hieronder vindt u een lijst met antwoorden op veelgestelde vragen:

Algemeen

Wanneer neemt het COA de noodopvang in gebruik?

Volgens de planning halverwege september.

Wanneer komen de eerste bezoekers?

De eerste bezoekers komen naar verwachting halverwege september.

De asielzoekers worden pas eind september verwacht, waarom duurt dat zo lang, de nood is toch zo hoog?

Dit heeft ermee te maken dat de inrichting van de hal helaas niet eerder kan worden geleverd.

Is de opvang niet in strijd met het bestemmingsplan?

Tijdelijke opvang voor asielzoekers past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Door het COA is daarom een ontheffing aangevraagd bij de gemeente Goes. Hiervoor wordt een spoedprocedure gevoerd. 

Hoeveel vluchtelingen worden er maximaal opgevangen?

320.

Waar is dat aantal op gebaseerd?

Het aantal asielzoekers is gebaseerd op de beschikbare politiecapaciteit.

Wat is het profiel van deze vluchtelingen?

We hebben met het COA afgesproken dat hier geen asielzoekers uit veilige landen of vluchtelingen die geregistreerd staan als overlastgevers komen.

Het gaat om noodopvang. Hoelang blijft deze open?

Het gaat om tijdelijke opvang voor een periode van zes maanden. Het is mogelijk dat dit daarna met zes maanden wordt verlengd. Voor een eventuele verlenging wordt geëvalueerd. 

Waar in de Zeelandhallen wordt de noodopvang ingericht?

In de Oosterscheldehal.

Wat is het standpunt van het college van burgemeester en wethouders?

Het college van burgemeester en wethouders van Goes vindt het belangrijk om bij te dragen aan de opvang van vluchtelingen uit oorlogsgebieden. De nood is nu hoog. Wij hebben hier ervaring met het organiseren van de tijdelijke opvang van asielzoekers in de Zeelandhallen.

Welke afspraken zijn er met het COA en is het mogelijk om die nog aan te passen?

Met het COA zijn afspraken gemaakt gebaseerd op een model-bestuursovereenkomst van het COA. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de doelgroep die in een gedeelte van de Zeelandhallen wordt gehuisvest, de termijn en het naleven van coronamaatregelen. De afspraken gelden in principe voor zes maanden met een eventuele verlenging van zes maanden. Voor die verlenging vindt een evaluatie en een beslismoment plaats. Het is mogelijk om de afspraken bij te stellen. Verder vindt er regelmatig overleg met de gemeente en het COA plaats. Wanneer het nodig is, worden er tussentijds aanvullende afspraken gemaakt.

Kost de opvang van asielzoekers de gemeente geld?

Nee, het COA betaalt de opvang van asielzoekers (indirect vanuit het Rijk). Ook de zorgkosten zijn voor rekening van het Rijk.

Waarom komen er vluchtelingen in de Oosterscheldehal van de Zeelandhallen?

Het COA geeft aan 2000 tot 3000 bedden te kort te hebben voor de opvang van asielzoekers die via de reguliere weg in ons land aankomen. Dit komt mede door de instroom van duizenden evacuees uit Afghanistan.

De minister van Binnenlandse Zaken deed in een brief aan gemeenten en provincies een klemmend verzoek om meer noodopvang en meer opvangplekken in duurzame opvanglocaties beschikbaar te stellen. Naast de vijf speciale noodopvanglocaties in Nederland voor Afghaanse evacuees, opent in Goes nu een noodopvang voor reguliere asielzoekers.

Heeft de gemeente zelf aangeboden aan het COA om vluchtelingen op te vangen?

Nee. Het COA heeft maandag 30 augustus een officieel verzoek voor noodopvang in de Oosterscheldehal van de Zeelandhallen bij ons neergelegd.

Zijn er plannen om meer vluchtelingen structureel op te vangen in de gemeente Goes?

Het college van burgemeester en wethouders heeft in april de raad voorgesteld om een opvanglocatie te realiseren. Speciaal voor 150 tot 300 personen voor een periode van vijftien jaar. Het college wil met de komst van het AZC een bijdrage leveren aan het ‘Zeeuwse plan van aanpak opvang asielzoekers'. Een locatie-onderzoek moet geschikte locaties in de gemeente in beeld brengen.

De gemeente Goes wil dat doen met de voorgestelde duurzame opvanglocatie, waarvan de deuren waarschijnlijk in 2024 opengaan.

Er was hier toch tot voor kort een (duurzaam) AZC?

Het AZC aan de Albert Plesmanweg sloot eind 2019. Er was daar sinds 2011 plaats voor 300 mensen. 

Het AZC is onlangs afgebroken, er nu is er noodopvang nodig. Toch niet handig?

Het oude AZC werd twee keer mogelijk gemaakt met een tijdelijke vergunning. Juridisch gezien is het niet mogelijk om dit een derde keer te doen, omdat het dan niet meer tijdelijk is. Verder was op dat moment de instroom in Nederland laag en er was minder behoefte aan opvang. Het COA moest daardoor afschalen met opvanglocaties. Omdat de vergunning en bestuursovereenkomst met Goes afliepen, was het logisch om de locatie in Goes te sluiten. Ook waren (met de omgeving) afspraken gemaakt dat dit de laatste periode op deze plek zou zijn.

Corona

Hoe zit het eigenlijk? Wij moeten ons nog aan allerlei coronaregels houden. Hoe gaat dat in de noodopvang? Het lukt vluchtelingen toch niet om daar anderhalve meter afstand te houden?

Het COA moet de coronaregels naleven en hiervoor een protocol opstellen.

Zijn de vluchtelingen op corona getest en gevaccineerd?

De vluchtelingen die hier aankomen, komen via Ter Apel of Budel. Ze worden dan getest op corona en TBC. Ze gaan allemaal tien dagen in quarantaine.

Wie is verantwoordelijk voor het coronaproof opvangen van asielzoekers?

Het COA, zij hebben een plan van aanpak. Dit is gemaakt in samenspraak met de Veiligheidsregio Zeeland en de GGD.

Welke coronaregels en andere huisregels zijn in de noodopvang van toepassing?

De huisregels zijn gelijk aan de gewone opvang en ingericht op prettig en veilig samenleven. In de noodopvanglocatie geldt ook de verplichte quarantainemaatregel van tien dagen. Het COA volgt de richtlijnen van het RIVM en staat in nauw contact met de GGD. Bij aankomst krijgt iedereen een PCR-sneltest.

Evenementen in de Zeelandhallen

Gaan de geplande evenementen in de Zeelandhallen door?

Uitgangspunt is dat evenementen gewoon doorgaan, Contacta dus ook.

Is het mogelijk dat de gemeente de vergunningen voor geplande evenementen intrekt?

Evenementen die gelet op de opvang van asielzoekers verantwoord zijn om te laten plaatsvinden, vinden doorgang als dit in het kader van corona wettelijk is toegestaan. De burgemeester kan hiervoor dan een vergunning verlenen.

Inwoners/ondernemers

Waar kan ik terecht met vragen of opmerkingen?

Voor klachten neemt u contact op met de locatiemanager of het COA. Dit telefoonnummer is nog niet bekend. Een e-mail sturen naar info@coa.nl is ook mogelijk.

Bel met vragen of verzoeken naar de gemeente via het algemene nummer 14 0113. Onze medewerkers staan u graag te woord. Of stuur een mail naar noodopvang@goes.nl.

Hoe word ik op de hoogte gehouden?

Direct omwonenden en omliggende bedrijven zijn per brief ingelicht over de noodopvang. Als er behoefte is aan een informatiebijeenkomst, dan organiseren we die.

De gemeente doet er alles aan om inwoners zo goed mogelijk te informeren. Als er nieuws is, dan houden wij u op de hoogte via onze kanalen:

  • Website;
  • Info Goes (pagina in de Bevelandse Bode);
  • Socialmediakanalen. 

Neem voor vragen tijdens kantoortijden contact met ons op door te bellen naar 14 0113.

Komen mensen uit de noodopvang straks in Zeeuwse woningen? De woningnood is al zo hoog.

Niet direct, maar de kans is aanwezig. Mensen uit de noodopvang gaan naar een reguliere opvanglocatie. Vervolgens start voor hen de asielprocedure. Bij een positief besluit moet voor deze mensen in heel Nederland woonruimte worden gezocht. Het kan zijn dat ze in Zeeland komen wonen, maar dat hoeft niet.

Op de opvanglocatie zelf

Is er voldoende ruimte voor de GGD, mocht er bijvoorbeeld een derde coronavaccinatie worden gezet?

Ja, de opvang is afgestemd met de GGD. De vaccinatielocatie van de GGD verhuist per 10 september naar het voormalig wokrestaurant bij de Zeelandhallen.

Krijgen vluchtelingen bezoek?

Iedereen heeft de mogelijkheid om een opvanglocatie te bezoeken en het staat asielzoekers vrij om bezoek te ontvangen. Heeft u een afspraak met een medewerker of met een bewoner? Meld uzelf dan bij de receptie.

Blijven de vluchtelingen op het terrein?

De bewoners van de opvanglocatie zijn vrij om het terrein op en af te gaan. Zij moeten zich uiteraard wel aan de gedragsregels in de openbare ruimte houden en privéterrein van anderen respecteren.

Mogen asielzoekers 24 uur per dag de opvang verlaten?

De mensen die in de noodopvang zitten, zijn net als bij de gewone opvang vrij om de opvang te verlaten.

Wie zijn er allemaal aan het werk op de locatie?

Naast het COA, die de opvang en begeleiding van vluchtelingen verzorgt zijn op een opvanglocatie onder andere aanwezig:

  • een medische post voor eerstelijn hulp;
  • de vreemdelingenpolitie en
  • Vluchtelingenwerk Nederland.

Daarnaast is er nauw contact met alle hulp- en ordediensten in de gemeente.

Net als ieder ander, zijn tijdelijke bewoners van de opvang ook blij met een vriendelijke groet of een praatje.

Wat is de dagbesteding van de inwoners?

Samen met vrijwilligersorganisaties in de regio kijken we naar mogelijkheden om passende activiteiten aan te bieden.

Veiligheid

Zijn de vluchtelingen gescreend?

In de opvanglocaties waar de vluchtelingen aankomen, ondergaan ze een antecedentenonderzoek.

Hoe is de veiligheid voor vluchtelingen in de Zeelandhallen geregeld?

Het terrein van de noodopvang voldoet aan alle veiligheidseisen die het COA aan haar locaties stelt. De medewerkers van het COA zijn BHV-getraind en treden op bij calamiteiten. Buiten COA-werktijden zijn beveiligers van een door het COA ingehuurd bedrijf aanwezig. De op de noodopvang aanwezige veiligheidsmedewerkers zijn dag en nacht bereikbaar en aanspreekbaar.

Onderwerpen over leefbaarheid en veiligheid horen bij de gemeente en politie. Dat geldt ook voor de omgeving van de opvanglocatie . De bewoners krijgen in dat opzicht dezelfde behandeling als bewoners van de gemeente. Een opvanglocatie voor vluchtelingen geldt als particulier terrein, waar het COA voor verantwoordelijk is. Voor de veiligheid buiten het terrein zijn gemeente en politie verantwoordelijk, zoals dat ook nu het geval is. Bij calamiteiten geldt dat er niets wijzigt. Bewoners en omwonenden mogen dag en nacht rekenen op hulp van de hulpdiensten binnen de aangegeven wettelijke aanrijdtijden. Bij ernstige zaken binnen of buiten de opvanglocatie blijven de reguliere hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) dag en nacht bereikbaar.

Wat gebeurt er als de bewoners zich niet aan de regels houden?

Het COA heeft regels, protocollen en afspraken voor en met de asielzoekers. Iedere bewoner krijgt bij aankomst de huisregels. Eén daarvan is dat er geen overlast mag zijn voor omwonenden. Het COA neem de huisregels, geeft ze op schrift aan de bewoners en die ondertekent de huisregels. Dat is een overeenkomst met gewicht.

In geval van incidenten binnen de opvanglocatie voert het COA in eerste instantie een waarschuwingsgesprek met de betreffende bewoner(s). Mocht het nodig zijn, dan legt het COA volgens het zogeheten rov-beleid maatregelen op. Dat is een opschalend systeem van sancties. Waar het om strafbare feiten gaat, doet het COA altijd aangifte bij de politie.

Vrijwilligers en giften

Iemand wil zich als vrijwilliger aanmelden. Wie kan hij of zij benaderen? Kan ik mijn steentje bijdragen?

Dat u zich interesseert in het verblijf van de tijdelijke bewoners vinden wij een belangrijke bijdrage. Vrijwilligers zijn altijd welkom. Het belangrijkste is echter het goed huisvesten van asielzoekers. Voor de eerste opvang en begeleiding zet het COA medewerkers in. 

Waar hebben mensen de mogelijkheid om goederen (kleding, speelgoed) in te leveren als ze dat willen? 

Bij de instellingen waar dit nu kan, zoals het Leger des Heils.