Noodopvang asielzoekers

In de Oosterscheldehal van de Zeelandhallen in Goes is sinds 1 september 2021 noodopvang voor 320 reguliere asielzoekers. Deze is met een jaar verlengd.

Het college van burgemeester en wethouders van Goes is daarnaast ingegaan op een dringend verzoek van staatssecretaris Eric van den Burg om in elk geval tot 20 september maximaal 400 extra asielzoekers op te vangen in de Zeelandhallen.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaat deze crisisopvang inrichten. De eerste asielzoekers arriveren waarschijnlijk morgen al. Het college ziet dat de nood enorm hoog is. Burgemeester Margo Mulder: 'Er moet echt iets gebeuren om ervoor te zorgen dat mensen niet langer buiten hoeven te slapen in Ter Apel. Het is mogelijk om in de Zeelandhallen tijdelijk extra mensen op te vangen. We vinden dat we onder deze omstandigheden ervoor moeten zorgen dat er naast de noodopvang ook crisisopvang in de Zeelandhallen mogelijk moet zijn. We hebben wel een aantal harde voorwaarden gesteld om de veiligheid van onze inwoners en de asielzoekers te garanderen én toezeggingen aan inwoners en ondernemers na te komen.'

Voorwaarden

Met de staatssecretaris en het COA is afgesproken dat de voorwaarden voor deze crisisopvang dezelfde zijn als voor de noodopvang: in Goes worden geen asielzoekers uit veilige landen of vluchtelingen die geregistreerd staan als overlastgevers opgevangen. De politie heeft aangegeven dat er voor deze crisisopvang voldoende politiecapaciteit kan worden ingezet. En met Libema, eigenaar van de Zeelandhallen, is afgesproken dat de geplande evenementen door zullen gaan.

Vragen en antwoorden

We begrijpen het als u vragen heeft. Hieronder vindt u een lijst met antwoorden op veelgestelde vragen:

Tijdelijke opvang 400 extra asielzoekers

De gemeente Goes heeft vrijdagmiddag 9 september van staatssecretaris Eric van der Burg een dringend verzoek gekregen om tijdelijk 400 extra asielzoekers op te vangen in de Zeelandhallen. Het college ziet dat de nood in Ter Apel erg hoog is. En vindt dat er in deze omstandigheden naast noodopvang ook crisisopvang in de Zeelandhallen mogelijk moet zijn. Daarom hebben burgemeester en wethouders ingestemd met het verzoek.

Omdat de staatssecretaris pas aan het einde van vrijdagmiddag 9 september met het verzoek kwam, moesten we snel schakelen en een besluit nemen. We hebben daarbij wel een aantal harde voorwaarden gesteld om de veiligheid van onze inwoners en de asielzoekers te garanderen én toezeggingen aan inwoners en ondernemers na te komen.

Vooralsnog blijven de extra asielzoekers tot en met 20 september in de Zeelandhallen.

Met de staatssecretaris en het COA is afgesproken dat de voorwaarden voor deze crisisopvang dezelfde zijn als voor de noodopvang. Asielzoekers uit veilige landen of vluchtelingen die geregistreerd staan als overlastgevers vangen we in Goes niet op. De politie heeft aangegeven dat er voor deze crisisopvang voldoende politiecapaciteit in te zetten is.

Met Libema, eigenaar van de Zeelandhallen, is afgesproken dat de geplande evenementen doorgaan.

Algemeen

Tijdelijke opvang voor asielzoekers past niet binnen het huidige bestemmingsplan, door het COA is daarom een ontheffing aangevraagd bij de gemeente Goes. Hiervoor wordt een spoedprocedure gevoerd.

320.

Onder meer op de beschikbare politiecapaciteit.

We hebben afgesproken met het COA dat hier geen asielzoekers uit veilige landen of vluchtelingen die geregistreerd staan als overlastgevers komen.

(De doelgroepen 'Spoor 2' (personen uit een veilig land of legaal verblijf in een ander EU-land) en 'TopX' (personen op landelijke lijst overlastgevers) worden uitgesloten van huisvesting in een gedeelte van de Zeelandhallen).

Het gaat om tijdelijke opvang voor een periode van zes maanden. Het is mogelijk dat dit daarna met zes maanden wordt verlengd. Voor eventuele verlenging wordt geëvalueerd.

In de Oosterscheldehal.

Het college van burgemeester en wethouders van Goes vindt het van belang om bij te dragen aan de opvang van vluchtelingen uit oorlogsgebieden. De nood is nu hoog. Wij hebben hier ervaring met het organiseren van de tijdelijke opvang van asielzoekers in de Oosterscheldehal van de Zeelandhallen.

Met het COA zijn afspraken gemaakt gebaseerd op een model-bestuursovereenkomst van het COA. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de doelgroep die in een gedeelte van de Zeelandhallen wordt gehuisvest, de termijn en het naleven van coronamaatregelen. De afspraken gelden in principe voor zeven maanden met een eventuele verlenging van zes maanden. Voor die verlenging vindt een evaluatie en een beslismoment plaats. De afspraken kunnen dan eventueel worden bijgesteld. Verder vindt er regelmatig overleg met de gemeente en COA plaats. Indien noodzakelijk zullen tussentijds aanvullende afspraken worden gemaakt.

Nee, de opvang van asielzoekers wordt betaald door het COA (indirect vanuit het Rijk). Ook de zorgkosten zijn voor rekening van het Rijk.

Het COA geeft aan 2000 tot 3000 bedden te kort te hebben voor de opvang van asielzoekers die via de reguliere weg in ons land aankomen. Dit komt mede door de instroom van duizenden evacuees uit Afghanistan.

De minister van Binnenlandse Zaken deed vorige week in een brief aan gemeenten en provincies een klemmend verzoek om meer noodopvang en meer opvangplekken in duurzame opvanglocaties beschikbaar te stellen. Naast de vijf speciale noodopvanglocaties in Nederland voor Afghaanse evacuees, opent in Goes nu een noodopvang voor reguliere asielzoekers.

Goes is één van de eerste gemeenten waarbij het COA een verzoek tot noodopvang voor reguliere asielzoekers heeft neergelegd. Dit mede omdat Goes in februari 2020 al klaarstond om asielzoekers tijdelijk op te vangen in de Zeelandhallen. Die opvang ging niet door omdat de stroom vluchtelingen ineens drastisch afnam door de Coronapandemie.

Nee. Het COA heeft maandag 30 augustus een formeel verzoek voor noodopvang in de Zeelandhallen bij ons neergelegd.

Het college van B&W heeft in april de raad voorgesteld om een opvanglocatie te realiseren voor 150 tot 300 personen voor een periode van 15 jaar. Het college van B&W wil met de komst van het AZC een bijdrage leveren aan het ‘Zeeuwse plan van aanpak opvang asielzoekers'. Een locatie-onderzoek moet geschikte locaties in de gemeente in beeld brengen.

De gemeente Goes wil dat doen met de voorgestelde duurzame opvanglocatie, waarvan de deuren in 2024 zouden kunnen openen.

Eind 2019 sloot het AZC aan de Albert Plesmanweg waar vanaf 2011 plaats was voor 300 mensen. 

Het oude AZC werd twee keer mogelijk gemaakt met een tijdelijke vergunning. Juridisch gezien is het niet mogelijk om dit een derde keer te doen, omdat het dan niet meer tijdelijk is. Verder was op dat moment de instroom in Nederland laag en er was minder behoefte aan opvang. Het COA moest daardoor afschalen met opvanglocaties. Omdat de vergunning en bestuursovereenkomst met Goes afliepen, was het logisch om de locatie in Goes te sluiten. Ook waren (met de omgeving) afspraken gemaakt dat dit de laatste periode op deze plek zou zijn. De instroom neemt nu opnieuw toe en de doorstroming in de bestaande AZC’s is te beperkt. Daarom is aan het Rijk en het COA gevraagd om mee te helpen bij het bieden van onderdak aan asielzoekers. Goes neemt haar verantwoordelijkheid nu door mee te werken aan tijdelijke noodopvang in de Zeelandhallen.

Corona en veiligheid

In de opvang gelden dezelfde regels als op elke andere locatie in Nederland. 

De indeling van het verblijf in de Zeelandhallen is gemaakt op advies en onder verantwoordelijkheid van de GGD. Deze is gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van coronabesmettingen.

De vluchtelingen die in Nederland aankomen, worden getest op corona en TBC. Ze gaan allemaal tien dagen in quarantaine. Alle asielzoekers krijgen de mogelijkheid om zich te laten vaccineren.

Het COA heeft een plan van aanpak. Dit is gemaakt in samenspraak met de Veiligheidsregio Zeeland en de GGD. Het COA volgt de richtlijnen van het RIVM.

Mocht er toch iemand met corona besmet zijn, dan gaat deze persoon in verplichte quarantaine. Besmette personen brengen we over naar andere COA-locaties. Op de opvang in Goes zijn tien quarantaineplekken beschikbaar ter overbrugging van dit soort tijdelijke overplaatsingen.

De huisregels zijn gelijk aan de gewone opvang en ingericht op prettig en veilig samenleven. Voor de mensen die worden opgevangen in de Zeelandhallen de dezelfde coronaregels als voor de rest van Nederland. Ze moeten zich houden aan alle overheidsmaatregelen om verspreiding tegen te gaan en zich laten bij klachten.

In de opvanglocaties waar ze zijn aankomen, Ter Apel en Budel, werd een het zogenoemde antecedentenonderzoek gedaan.

Het terrein van de noodopvang voldoet aan alle veiligheidseisen die het COA aan haar locaties stelt. De medewerkers van het COA zijn BHV-getraind en kunnen optreden bij calamiteiten. Buiten COA-werktijden zijn beveiligers van een door het COA ingehuurd bedrijf aanwezig. De op de noodopvang aanwezige veiligheidsmedewerkers zijn dag en nacht bereikbaar en aanspreekbaar.

Onderwerpen betreffende leefbaarheid en veiligheid behoren tot de zorg van de gemeente en politie. Dat geldt ook voor de omgeving van de opvanglocatie . De bewoners van een opvanglocatie worden in dat opzicht gezien en behandeld als bewoners van de gemeente. Een opvanglocatie voor vluchtelingen geldt als particulier terrein, waar het COA voor verantwoordelijk is. Voor de veiligheid buiten het terrein zijn gemeente en politie verantwoordelijk, zoals dat ook nu het geval is. Bij calamiteiten geldt dat er niets wijzigt. Bewoners en omwonenden mogen dag en nacht rekenen op hulp van de hulpdiensten binnen de aangegeven wettelijke aanrijdtijden. Bij ernstige zaken binnen of buiten de opvanglocatie blijven de reguliere hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) dag en nacht bereikbaar.

Het COA heeft regels, protocollen en afspraken voor en met de asielzoekers. Iedere bewoner krijgt bij aankomst de huisregels. Eén van de regels is dat er geen overlast mag zijn voor omwonenden. De huisregels worden doorgenomen en toegelicht, op schrift overhandigd en door de bewoner ondertekend. Dat is een overeenkomst met gewicht.

In geval van incidenten binnen het de opvanglocatie zal het COA in eerste instantie een waarschuwingsgesprek met de betreffende bewoner(s) voeren. Mocht het nodig zijn dan kan het COA volgens het zogeheten rov-beleid, dat is een opschalend systeem van sancties, maatregelen opleggen. Waar het om strafbare feiten gaat wordt altijd aangifte bij de politie gedaan.

Evenementen in Zeelandhallen

Uitgangspunt is dat de evenementen gewoon doorgaan, Contacta gaat dus ook door.

Evenementen die gelet op de opvang van asielzoekers verantwoord zijn om te laten plaatsvinden, zullen doorgang vinden als dit in het kader van Corona wettelijk is toegestaan. De burgemeester kan hiervoor dan vergunning verlenen.

Het is enerzijds aan de exploitant van de Zeelandhallen om evenementen te faciliteren. De burgemeester beslist of voor een vergunningplichtig evenement de benodigde vergunning kan worden gegeven.

Uitgangspunt is dat evenementen doorgang moeten kunnen vinden. Indien dat om een bepaalde gegronde reden toch niet zou kunnen, wordt met de organisatoren meegedacht voor een passende oplossing.

Vrijwilligers en giften

Vrijwilligers zijn zeer welkom. Er is op dit moment vooral behoefte aan mensen die basaal Nederlandse les kunnen geven. En aan vrijwilligers die sport- en/of andersoortige vrijetijdsactiviteiten willen begeleiden. Geïnteresseerden mogen zich aanmelden bij Britt van Lier. Mail hiervoor naar Brittvanlier@coa.nl. 

Het COA kan sportartikelen en sportkleding goed gebruiken. Voetbalschoenen, voetballen, tennisballen en fitness artikelen (springtouw, gewichten). Inleveren kan bij de receptie / ingang van de noodopvang in de Zeelandhallen

Op de opvanglocatie zelf

Ja, de opvang is afgestemd met de GGD. De vaccinatielocatie van de GGD is vorig jaar verhuisd naar het voormalig wokrestaurant bij de Zeelandhallen.

Iedereen kan een opvanglocatie bezoeken en het staat asielzoekers vrij om bezoek te ontvangen. Als u een afspraak heeft met een medewerker of met een bewoner kunt u zich melden bij de receptie daar wordt u opgehaald door uw bekende.

De mensen die in de noodopvang worden opgevangen zijn, net als bij de gewone opvang, vrij om de opvang te verlaten.

De bewoners van de opvanglocatie zullen vrij zijn het terrein op en af te gaan. Zij dienen zich uiteraard wel aan de gedragsregels in de openbare ruimte te houden en privéterrein van derden te respecteren.

Naast het COA, die de opvang en begeleiding van vluchtelingen verzorgt zijn op een opvanglocatie onder andere aanwezig: een medische post voor eerstelijn hulp, de vreemdelingenpolitie, en Vluchtelingenwerk Nederland. Daarnaast is er nauw contact met alle hulp- en ordediensten in de gemeente.

Net als ieder ander, zijn tijdelijke bewoners van de opvang ook blij met een vriendelijke groet of een praatje.

Samen met vrijwilligersorganisaties in de regio kijken we naar mogelijkheden om passende activiteiten aan te bieden.

Inwoners/ondernemers

Neem voor klachten contact op met de locatiemanager of het COA. Dit telefoonnummer is nog niet bekend. Een e-mail sturen naar info@coa.nl is ook mogelijk.

Bel met vragen of verzoeken altijd naar de gemeente via het algemene nummer 14 0113. Onze medewerkers staan u graag te woord. Een mail sturen naar noodopvang@goes.nl is ook mogelijk.

Direct omwonenden en omliggende bedrijven brengen we op de hoogte als er nieuws is. Als er behoefte is aan een informatiebijeenkomst, organiseren we die.

De gemeente doet er alles aan om inwoners zo goed mogelijk te informeren. Als er nieuws is, dan zullen wij u op de hoogte houden via de gebruikelijke kanalen: de website en onze socialmediakanalen. Daarnaast kunt u met u vragen tijdens kantooruren terecht bij de gemeente Goes via telefoonnummer 14 0113.

Mensen uit de noodopvang gaan eerst naar een reguliere opvanglocatie op een andere plek in Nederland. Daar start voor hen de asielprocedure. Bij een positief besluit moet voor deze mensen woonruimte worden gezocht. Dit is een taak voor alle gemeenten in Nederland. Het is dus mogelijk dat een aantal mensen uit de noodopvang uiteindelijk definitief in Zeeland komen wonen.