Info Goes week 30

Hieronder vindt u de aangevraagde en verleende vergunningen van week 30. Deze zijn op woensdag 27 juli 2022 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

18-07-2022

OMG-2022-0599

Boomdijk 26 te Wolphaartsdijk

het realiseren van een bedrijf in een loods

18-07-2022

OMG-2022-0601

Korte Vorststraat 42 te Goes

het verbouwen van een opslagruimte tot berging met bovenwoning

18-07-2022

OMG-2022-0600

Houtkade kavel C te Goes

het realiseren van een woning en bedrijfsloods

18-07-2022

OMG-2022-0602

Oude Notenwei te Kloetinge

het kappen van populieren

18-07-2022

OMG-2022-0603

Pykeswegje 61 te Goes

het bouwen van een garage

19-07-2022

OMG-2022-0604

Verrijn Stuartweg 28 te Goes

het plaatsen van een schuifdeur

20-07-2022

OMG-2022-0608

Lageweg 4 te Wolphaartsdijk

het bouwen van een woning

20-07-2022

OMG-2022-0607

Noordeinde 1  te Kloetinge

het plaatsen van een nieuwe kozijnen

20-07-2022

OMG-2022-0611

Emmastraat 12 te Goes

het vervangen van de kozijnen

20-07-2022

OMG-2022-0609

Lange Vorststraat 65 te Goes

het verbouwen van de 1e en 2e verdieping verbouwen naar één appartement

20-07-2022

OMG-2022-0610

Ganzepoortstraat 26 te Goes

het plaatsen van handelsreclame

21-07-2022

OMG-2022-0612

Industriestraat 17 te Goes

het bouwen van een kantoor

21-07-2022

OMG-2022-0613

Nachtegaallaan 35 te Goes

het plaatsen kunststof van  kozijnen

22-07-2022

OMG-2022-0615

Korte Kerkstraat 16 te Goes

het restaureren van de vensters en het natuursteenwerk aan de koorzijde van de Grote- of Maria Magdalenakerk

24-07-2022

OMG-2022-0617

Mosselbank 22 te Goes

het aanleggen van een pad

24-07-2022

OMG-2022-0616

Valckeslotlaan 30 te Goes

het kappen van drie bomen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer (0113) 249 700 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

 

datum verzending

Zaaknummer

Locatie

omschrijving

19-7-2022

OMG-2022-0487

Nieuwe Kraaijertsedijk 37 te 's-Heer Arendskerke

het bouwen van een kantoor met werkplaats

22-7-2022

OMG-2022-0584

's-Gravenpolderseweg 114 te Goes

het plaatsen van een tijdelijke MRI

22-7-2022

OMG-2022-0502

Nieuwe Rijksweg te 's-Heer Hendrikskinderen

het bouwrijp maken van een perceel aan de Nieuwe Rijksweg te 's-Heer Hendrikskinderen

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

Locatie

omschrijving

13-07-2022

M-ACT220306

Kostersweg 1 te Wolphaartsdijk

de tijdelijke opslag van champost

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen (APV en bijzondere wetten)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

 

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

18-7-2022

OOW-2022-418

Voorstad 58 te Goes

Verzoek verlening voor het plaatsen van 5 bigbags tot 23 juli 2022

17-7-2022

SPD-2022-365

Noordhoek te Goes

het plaatsen van 2 spandoeken van 1 t/m 14 september 2022

 

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

19-7-2022

ALC_O-2022-439

Oostkerkestraat 24 te Wolphaartsdijk

ontheffing schenken zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Kick lV 15 van Wolphaartsdijk op 13 augustus 2022

19-7-2022

ALC_O-2022-367

Manneeweg 7 te Kloetinge

ontheffing schenken zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Feestavond van de kindervakantieweek op 1 september 2022

19-7-2022

EVG-2022-393

kanaal Wilhelminadorp

Evenementenvergunning voor zwemwedstrijd "De Ganzetrek" op 3 september 2022

21-7-2022

EVG-2022-368

Het Sas 10 te Wilhelminadorp

een evenementenvergunning voor Zeeland Nazomerfestival 2022 van 26 augustus t/m 3 september 2022

22-7-2022

EVG-2022-341

Binnenstad te Goes

een evenementenvergunning voor Goes Kinderstad op 3 september 2022

22-7-2022

EVG-2022-309

Singelstraat e.o. te Goes

een evenementenvergunning voor het houden van de 25e WEA Stadsloop op 9 september 2022

25-7-2022

ALC_O-2022-342

Binnenstad te Goes

ontheffing schenken zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Goes Kinderstad op 3 september 2022

25-7-2022

EVG-2022-287

Beestenmarkt 3 te Goes

Evenementenvergunning voor 't Beest Brult op 10 september 2022

25-7-2022

ALC_O-2022-288

Beestenmarkt 3 te Goes

ontheffing schenken zwak-alcoholhoudende dranken tijdens 't Beest Brult op10 september 2022

25-7-2022

EVG-2022-357

's-Heer Hendrikskinderen

een evenementenvergunning voor 26e Ronde van Goes op 10 september 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer (0113) 249 700 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Binnenstad’

Burgemeester en wethouders van Goes maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Binnenstad’ op 14 juli 2022 gewijzigd heeft vastgesteld.

Het nieuwe bestemmingsplan voor de binnenstad van Goes is een zogenoemd beheersmatig bestemmingsplan. Dit betekent dat hierin de bestaande planologische situatie in beeld is gebracht. En dat er geen sprake is van nieuwe ontwikkelingen. Het nieuwe bestemmingsplan gaat globaal over het gebied dat aan de noordkant grenst aan de Ringbaan. En aan de zuidzijde door de spoorlijn en aan de oost- en westkant door de singels. Het nieuwe bestemmingsplan vervangt de huidige verouderde bestemmingsplannen in het gebied.

Ten opzichte van het ontwerp is het bestemmingsplan bij de vaststelling als volgt gewijzigd:

  1. Voor het pand aan de Zusterstaat 2A is alsnog een mogelijkheid opgenomen voor het gebruik van een speelautomatenhal en horeca.
  2. De planologisch relevante gasdrukmeet- en regelstations en leidingtracés hebben alsnog een toepasselijke bestemming of (gebieds)aanduiding met bijbehorende regels.
  3. Voor het pand aan de Voorstad 39 en 39A is alsnog een bestemming ‘Gemengd’ opgenomen. Met een mogelijkheid voor het gebruik van detailhandel en lichte horeca.

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan zijn vanaf 28 juli tot en met 7 september 2022 zes weken in te zien. De stukken zijn online te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPGC01-VG99. Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Belanghebbenden hebben vanaf 29 juli 2022 zes weken de mogelijkheid om beroep tegen het bestemmingsplan in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het bestemmingsplan gaat in op de dag na afloop van de beroepstermijn. Tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. Mocht dit het geval zijn, dan gaat het bestemmingsplan pas in nadat op het verzoek is beslist.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Brandweerpost ’s-Heer Hendrikskinderendijk 117 Goes’

Burgemeester en wethouders van Goes maken bekend vanaf 28 juli 2022 dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Brandweerpost ’s-Heer Hendrikskinderendijk 117 Goes’ voor zes weken in te zien is op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPGP03-ON99. Dit doet het college op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor.

Het ontwerp gaat over het vestigen van een brandweerpost aan de ’s-Heer Hendrikskinderendijk 117 in Goes.

Tijdens de genoemde periode is het mogelijk om schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken bij de raad van de gemeente Goes. Maak voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode een afspraak met mevrouw C.T. van de Vate via c.vande.vate@goes.nl of 06 - 34464916.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Deltaweg 1e herziening’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Deltaweg 1e herziening’ op 14 juli 2022 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan gaat het verplaatsen van de Carbonweg en het verplaatsen van de watergang ten zuidwesten van het plangebied Bedrijvenpark Deltaweg. Het vervangt voor een deel het bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Deltaweg’.

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan zijn vanaf 28 juli 2022 zes weken online te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPBP07-VG99. Digitaal inzien is, als het nodig is, ook mogelijk  in het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Een belanghebbende heeft vanaf 28 juli 2022 de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Dit is mogelijk door iemand die, bij de vaststelling van het bestemmingsplan, in een nadeligere positie wordt gebracht.

Het bestemmingsplan gaat in op de dag na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. Mocht dit het geval zijn, dan gaat het bestemmingsplan pas in nadat op het verzoek is beslist.

Vaststelling bestemmingsplan “Tiny houses Tiendendreef Goes”

Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “Tiny houses Tiendendreef Goes” op 14 juli 2022 gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bouw van 11 Tiny Houses aan de Tiendendreef te Goes. Ten opzichte van het ontwerpplan zijn bij de vaststelling de volgende wijzigingen aangebracht:

  • De paragraaf ‘Verkeer’ is in de toelichting van het bestemmingsplan tekstueel aangevuld ter verduidelijking van de situatie.

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan zijn vanaf 28 juli 2022 gedurende zes weken digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPGW20-VG99. Digitaal inzien kan, indien nodig, ook in het stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 te Goes.

Met ingang van 28 juli 2022 kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die door de wijziging die bij de vaststelling in het bestemmingsplan is aangebracht in een nadeligere positie wordt gebracht.

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn, tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening, zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, is gedaan. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op het verzoek is beslist.

Voornemen tot het aangaan van overeenkomst (grondverkoop/ruiling)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben om grond te verkopen voor de ontwikkeling van een landhuiskavel. In het kader daarvan wenst de gemeente grond te ruilen met Rijnberg Holding B.V. (hierna ‘Rijnberg’) zijnde de eigenaar van aangrenzende percelen ter plaatse bekend Elvis Presleylaan 12 te Goes.  Onderdeel van de grondruil is een deel van percelen dat de gemeente in eigendom overdraagt aan Rijnberg. Naar het oordeel van de gemeente is Rijnberg de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de grondruil, daarnaast is de grondruil al in 2015 gesloten. De uitgebreide beschrijving van dit voornemen is te vinden op www.overheid.nl vanaf woensdag 27 juli 2022. Als u meent ook een serieuze gegadigde te zijn, verwijzen wij u naar de procedure die ook te vinden is in deze uitgebreide beschrijving. De termijn van 20 dagen loopt vanaf de datum van publicatie op overheid.nl.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente.  

Geslachtsnaam en voorletters

Geboortedatum

Dobre, M.L.

13-10-1985

Dobre, B.

06-02-1987

Kryshchenko, A.

28-03-1997

Derhachov, M.

06-11-1994

Yarysh, V.

20-01-2000

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen 3 weken na datum publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

 

Geslachtsnaam en voorletters

Geboortedatum

Ingangsdatum 

Lopes Rodrigues, J.M.

28-04-1969

23-06-2022

Kharytonova, H.

08-07-1976

23-06-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Aangepaste openingstijden milieustraat zomermaanden

De milieustraat is in juli en augustus op aangepaste tijden geopend:

Maandag tot en met vrijdag:
van 8:00 tot 12:30 uur en van 13:00 tot 15:00 uur.

Zaterdag:
van 9:00 tot 15:00 uur.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.