Info Goes week 28

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 28. Deze zijn op woensdag 13 juli in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

04-07-2022

OMG-2022-0569

Albert Joachimikade 3 te Goes

het slopen van twee schoorstenen

04-07-2022

OMG-2022-0568

Noordeinde 5C te Kloetinge

het plaatsen van een kantelmast

04-07-2022

OMG-2022-0567

Kolveniershof 44 te Goes

het plaatsen van gevelreclame

05-07-2022

OMG-2022-0570

Friesestraat 23 te Wolphaartsdijk

het vervangen van vuilwaterriolering, het aanleggen van regenwaterriolering en het herinrichten van de straat

05-07-2022

OMG-2022-0571

Nijverheidsstraat 30 te 's-Heer Arendskerke

het bouwen van een loods

06-07-2022

OMG-2022-0574

Nieuwe Rijksweg 17 te 's-Heer Hendrikskinderen

het realiseren van een bovenwoning

07-07-2022

OMG-2022-0577

Kamperfoeliestraat 7 te Goes

het realiseren van een inrit

08-07-2022

OMG-2022-0578

Tervatenseweg 46 te Kloetinge

het plaatsen van een schuur

08-07-2022

OMG-2022-0579

Wilgenstraat 4 te Goes

het realiseren van zes appartementen en veertien studio's

10-07-2022

OMG-2022-0580

Bouwensputseweg 1 te Wolphaartsdijk

het realiseren van huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

6-7-2022

OMG-2022-0466

Hornikswei 32 te Goes

het bouwen van een schuur

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2022-0203

Bleekveld 8, 10,12 en 14 te Goes

het brandveilig gebruik van de City Lofts

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. De verleende omgevingsvergunning is met de stukken die daarbij horen vanaf 7 juli 2022 voor zes weken in te zien in het Stadskantoor. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Tegen de verleende omgevingsvergunning hebben belanghebbenden tijdens de termijn van terinzagelegging de mogelijkheid om gemotiveerd beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De omgevingsvergunning gaat in op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die beroep heeft ingesteld de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht nodig.

Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor bouwen praktijkruimte Nieuwe Rijksweg 2B te 's-Heer Hendrikskinderen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van een praktijkruimte. Deze komt bij de woning aan de Nieuwe Rijksweg 2B in ’s-Heer Hendrikskinderen te staan. Het college heeft de omgevingsvergunning verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3º, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De beschikking is voorbereid met toepassing van paragraaf 3.3 van de Wabo en gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. De wijziging bestaat uit het feit dat in de ruimtelijke onderbouwing de paragraaf over archeologie is aangevuld.

Het initiatief past niet in het geldende bestemmingsplan ‘Nieuwe Rijksweg 2B ’s-Heer Hendrikskinderen’, omdat het bouwwerk staat op voor ‘Tuin’ aangewezen gronden. Het bouwen van een praktijkruimte is daar niet toegestaan. De verleende omgevingsvergunning wijkt af van het bestemmingsplan.  

De verleende omgevingsvergunning is met de stukken die daarbij horen van 14 juli tot en met 24 augustus 2022 in te zien. De vergunning en overige stukken zijn te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVHH01-VG99. Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Tegen de verleende omgevingsvergunning hebben belanghebbenden vanaf 15 juli 2022 voor zes weken de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De omgevingsvergunning gaat in op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die beroep heeft ingesteld de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht nodig.

Grondexploitatieovereenkomst 'Van der Valk, bedrijvenkavel'

Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat zij op woensdag 18 mei 2022 de grondexploitatieovereenkomst ‘Van der Valk, bedrijvenkavel’ zijn aangegaan met Hotel Goes B.V. en Espe B.V. Deze overeenkomst gaat over de ontwikkeling van een bedrijvenkavel aan de Anthony Fokkerstraat in Goes. De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze grondexploitatieovereenkomst ligt vanaf woensdag 13 juli 2022 zes weken ter inzage bij de receptie van het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Grondexploitatieovereenkomst 'Van der Valk, hotellocatie'

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op woensdag 18 mei 2022 de grondexploitatieovereenkomst over ‘Van der Valk, hotellocatie’ zijn aangegaan met Hotel Goes B.V. en Espe B.V. Deze overeenkomst gaat over de ontwikkeling van een hotel aan de Anthony Fokkerstraat in Goes. De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze grondexploitatieovereenkomst ligt vanaf woensdag 13 juli 2022 zes weken ter inzage bij de receptie van het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

30-06-2022

M-ACT220289

's-Gravenpolderseweg 114 te Goes

het plaatsen van een oplegger met mobile MRI met bijbehorende aggregaat en dieseltank

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

4-7-2022

OOW-2022-408

Kleine Kade 43 te Goes

het plaatsen van een rolsteiger van 5 tot en met 19 juli 2022

5-7-2022

OOW-2022-411

Oostwal te Goes

het plaatsen van een container op 4 en 5 juli 2022

6-7-2022

STV_O-2022-374

Wissekerkseweg 6 te 's-Heer Arendskerke

een stookontheffing voor een kamp- of vreugdevuur bij de afsluiting van Kindervakantieweek Reis door Amerika op 31 augustus 2022

7-7-2022

OOW-2022-418

Voorstad 58 te Goes

het plaatsen van vijf bigbags op 15 en 16 juli 2022

7-7-2022

OOW-2022-414

Westsingel 184 te Goes

het plaatsen van een steiger van 1 tot en met 5 augustus 2022

8-7-2022

OOW-2022-423

Nachtegaallaan 1 te Goes

het plaatsen van een container van 18 juli tot en met 4 augustus 2022

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

4-7-2022

EVG-2022-171

Wissekerkseweg 6 te 's-Heer Arendskerke

een evenementenvergunning voor Kindervakantieweek Reis door Amerika van 29 tot en met 31 augustus 2022

6-7-2022

ALC_O-2022-294

Bleekveld te Goes

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Katoen XL op 13 augustus 2022

6-7-2022

EVG-2022-045

Geldeloozepad 5G te Goes

een evenementenvergunning voor de Kindervakantieweek van 22 tot en met 26 augustus 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente.  

Geslachtsnaam en voorletters

Geboortedatum

Al-Awadi, N.C.F.

00-00-1963

Barendse, C.J.W.

26-11-1960

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

Inloopbijeenkomst nieuwbouw Groenedaal Kloetinge

De plannen voor nieuwbouw op het terrein van de voormalige Kloetingseschool zijn klaar voor een volgende fase. Het plan is zo ver dat na de zomervakantie een vergunning aangevraagd kan worden. Heeft u vragen of wilt u weten hoe het ontwerp er precies uitziet? Bezoek de inloopbijeenkomst op woensdag 20 juli in dorpshuis Amicitia in Kloetinge. Loop tussen 17:00 en 20:00 uur op elk moment binnen om de tekeningen te bekijken en/of vragen te stellen. De architect en de gemeente zijn aanwezig om uitleg te geven. Aanmelden is niet nodig. U bent van harte welkom.

Aangepaste openingstijden milieustraat zomermaanden

De milieustraat is in juli en augustus op aangepaste tijden geopend:

Maandag tot en met vrijdag
Van 8:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 15:00 uur

Zaterdag
9:00 tot 15:00 uur

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

14 jul

Besluitvormende raad. Kijk voor de agenda op www.goes.raadsinformatie.nl

19:30 uur

Raadzaal, Stadskantoor

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.