Info Goes week 11 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 11. Deze zijn op woensdag 15 maart 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

03-03-2023

OMG-2023-0203

Marconistraat 11 te Goes

het plaatsen van een outdoor-Parcellocker

05-03-2023

OMG-2023-0204

Middelmeet 73 te Goes

het plaatsen van een overkapping met berging

06-03-2023

OMG-2023-0208

Het Sas (sectie AC718) te Wilhelminadorp

het bouwen van een ecologische woning

08-03-2023

OMG-2023-0222

s-Heer Hendrikskinderendijk 86 te Goes

het vervangen van kozijnen naar kunststofkozijnen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

5-3-2023

OMG-2023-0032

Klein Frankrijk 31 te Goes

het realiseren van een textielwasserette

7-3-2023

OMG-2023-0104

Valckeslotlaan 28 te Goes

het realiseren van een nieuwe toegangspoort/muur

8-3-2023

OMG-2022-1032

Grote Markt/Rijfelstraat te Goes

het aanpassen van de gevel

8-3-2023

OMG-2023-0088

’s-Gravenpolderseweg 114 te Goes

het realiseren van twee therapiekamers met bijbehorende ruimtes aan het bestaande bouwdeel

8-3-2023

OMG-2022-1054

Terlucht 1 te ’s-Heer Arendskerke

het bouwen van een woning

9-3-2023

OMG-2022-1016

Hoofdstraat 27, 29, 31, 33, 35 en 35A te Wolphaartsdijk

het herinrichten van de voormalige supermarkt

9-3-2023

OMG-2023-0120

Albert Joachimikade 11 te Goes

het vervangen van het glas aan de voorgevel en één raam aan de achtergevel

9-3-2023

OMG-2023-0070

Het Sas 10 te Wilhelminadorp

het renoveren van een steiger

9-3-2023

OMG-2023-0168

Landweg 13A te 's-Heer Arendskerke

het plaatsen van een mantelzorgunit

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2022-0914

Oude Rijksweg 108 te 's-Heer Arendskerke

het verduurzamen van de woning

17 april 2023

Ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben om de volgende omgevingsvergunning te verlenen. Dit op basis van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2023-0007

Kievitlaan 64 te Goes

brandveilig gebruik van het Gasthuis te Goes

De ontwerpbeschikking is met de stukken die daarbij horen vanaf donderdag 16 maart 2023 voor zes weken in te zien. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Over de ontwerpbeschikking heeft iedereen tijdens de termijn van terinzagelegging de mogelijkheid om naar keuze schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. Voor het geven van een mondelinge zienswijze tijdens een hoorzitting binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het secretariaat van de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet te verwijten is dat zij geen zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht, worden mogelijk niet-ontvankelijk verklaard in een later beroep bij de rechtbank.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2022-0453

Reijmersweg 11 te Kattendijke

het afwijken van het bestemmingsplan voor het Landgoed Kattendijke

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. De verleende omgevingsvergunning is met de stukken die daarbij horen vanaf 16 maart 2023 voor zes weken in te zien in het Stadskantoor. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl.Tegen de verleende omgevingsvergunning hebben belanghebbenden tijdens de periode van terinzagelegging de mogelijkheid om gemotiveerd beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

De omgevingsvergunning gaat in op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die beroep heeft ingesteld de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht nodig.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:
 

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

28-02-2023

M-ACT230087

Albert Plesmanweg 10 te Goes

Het niet meer wassen van motorvoertuigen en carrosserieonderdelen. Tanks, tankwagens, vrachtwagens en andere transportmiddelen worden er ook niet meer gereinigd.

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

6-3-2023

OOW-2023-108

Wissekerkseweg te 's-Heer Arendskerke

het verlengen van de eerder verleende vergunning voor het plaatsen van een kraan op 9, 10 en 13 maart 2023

6-3-2023

OOW-2023-183

Kloetingseweg 47 te Goes

het plaatsen van een container op 15 maart 2023

6-3-2023

OOW-2023-184

Zwembadweg 3 te Goes

het plaatsen van een tijdelijke silo van 11 tot en met 24 april 2023

6-3-2023

OOW-2023-180

Wijngaardstraat 16 te Goes

het plaatsen van een container 6 tot 8 keer in de periode van 3 maart tot en met 31 december 2023

6-3-2023

OOW-2023-187

Trumanlaan 2 te Goes

het plaatsen van een container van 17 tot en met 23 april 2023

6-3-2023

OOW-2023-178

Achterhaven te Goes

het plaatsen van een keet, toilet en werkbus van 6 tot en met 24 maart 2023

6-3-2023

OOW-2023-193

Jim Morrisonpad 11 te Goes

het plaatsen van een container van 5 mei 2023 tot en met 19 mei 2023

6-3-2023

OOW-2023-108

Wissekerkseweg te 's-Heer Arendskerke

het verlengen van de eerder verleende vergunning voor het plaatsen van een kraan op 9 en 10 maart 2023

9-3-2023

OOW-2023-166

Heernisseweg 1 te Goes

het plaatsen van een container van 10 tot en met 13 maart 2023

9-3-2023

OOW-2023-194

Van der Baanstraat te Wolphaartsdijk

het plaatsen van drie pontons met rolsteiger in de vijver van 13 maart tot en met 17 april

9-3-2023

OOW-2023-198

Beatrixlaan 20 te Goes

het plaatsen van een autolaadkraan op 13 maart 2023

9-3-2023

OOW-2023-197

Lepenstraat 13 te Goes

het plaatsen van een container van 7 tot en met 17 maart 2023

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

6-3-2023

EVG-2023-025

Da Vinciplein 1 te Goes

een evenementenvergunning voor het Foute Feestje XXL op 1 april 2023

8-3-2023

EVG-2023-034

Grote Markt te Goes

een evenementenvergunning voor Platen- en CD-beurs Goes op 3 juni en 19 augustus 2023

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP).

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorletters

Geboortedatum

Maihur, V.

27-01-1987

Maihur, K.

25-12-2016

Györkei, A.

06-06-1970

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP).

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorletters

Geboortedatum

Ingangsdatum 

Gergely, R.

29-11-1996

31-01-2023

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verleende omgevingsvergunning voor een andere ruimtelijke inrichting van Landgoed Kattendijke

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes maken bekend dat zij, met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning hebben verleend voor een nieuwe ruimtelijke inrichting van Landgoed Kattendijke. Het landgoed is gelegen ten noorden van de kern Kattendijke.

Het terrein van landgoed Kattendijke is ingericht met groen en waterpartijen die niet in overeenstemming zijn met het geldende bestemmingsplan. Aan de regels van het bestemmingsplan is een landschapsplan gekoppeld, de aanleg had volgens dat landschapsplan plaats moeten vinden. De strijdigheid met het landschapsplan betreft onder andere de locatie van groenelementen, de locatie van waterpartijen, de aanleg van een natuurvriendelijke oever en de vorm van het wandelpad. Met de verleende omgevingsvergunning wordt afgeweken van het bestemmingsplan.

De verleende omgevingsvergunning is met de stukken die daarbij horen van 16 maart tot en met 26 april 2023 in te zien. Ze zijn online te vinden via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0664.OVKA02-VG99. Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Tegen de verleende omgevingsvergunning hebben belanghebbenden vanaf 16 maart 2023 zes weken de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De omgevingsvergunning gaat in op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die beroep heeft ingesteld de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht nodig.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.