De gemeenteraad

De gemeenteraad vormt het algemeen bestuur van de gemeente. De raadsleden vertegenwoordigen de inwoners van Goes en betrekken u graag bij hun werk.

 

De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het beleid van de gemeente. Ook houdt de raad toezicht op de uitvoering van het beleid. Om deze taak te vervullen, beschikt de gemeenteraad over een aantal instrumenten. Een voorbeeld hiervan is regelgeving. De raad stelt over alle terreinen van het gemeentelijk beleid verordeningen vast. Verder heeft de raad budgetrecht. Dat betekent dat de gemeenteraad bepaalt hoeveel geld er per doel te besteden is. Daarnaast controleren de leden van de raad het functioneren van het college van burgemeester en wethouders.

Wie doet wat?

Burgemeester

De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. Hij of zij staat boven de partijen en werkt onafhankelijk. De burgemeester heeft geen stemrecht in de gemeenteraad. Daarnaast behartigt hij of zij de algemene belangen van de inwoners van Goes.

College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur in de gemeente. De wethouders zijn door de raad benoemd.

Griffier

De griffier is de schakel tussen de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. Hij of zij is secretaris bij de raadsvergadering en adviseur van de raadsleden. De griffier is verantwoordelijk voor de voorbereiding, voor het verloop en voor de verdere afhandeling van de raads- en commissievergaderingen. In een raadsvergadering heeft hij of zij geen stemrecht.

Raadscommissie

De raadscommissie bestaat uit specialisten van een raadsfractie. Zij adviseren de gemeenteraad over onderwerpen die op de raadsagenda staan. Op die manier bereiden ze de besluitvorming voor. Inwoners, ondernemers, stichtingen en verenigingen hebben de mogelijkheid om met de raadscommissie te spreken. In een speciale vergadering kunnen zij meepraten over onderwerpen die op de agenda van de raadscommissie staan. Zelf een onderwerp aandragen is ook mogelijk. 

Agendacommissie

De agendacommissie bestaat uit de burgemeester, de griffier en de fractievoorzitters uit de raad. Zij bereiden de agenda van raads- en commissievergaderingen voor. Taken de agendacommissie zijn:

  • het regelen van het stukkenverkeer tussen het college en de raad;
  • het op- en vaststellen van de agenda van de gemeenteraad en de raadscommissie;
  • het voorbereiden van wetgevende regelingen op gemeentelijk niveau, die betrekking hebben op de raad en de commissies;
  • het doen van voorstellen over de organisatie en de manier waarop de gemeenteraad werkt.