Bodemactiviteiten Omgevingswet en overgangsrecht Wet bodembescherming

Vanaf 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De bodemregels uit de Wet bodembescherming zijn in gewijzigde vorm opgenomen in de Omgevingswet. Dit brengt een aantal veranderingen met zich mee.

Bodemactiviteiten Omgevingswet

Voor bodemactiviteiten geldt meestal een meld- en informatieplicht. Voor enkele activiteiten geldt een vergunningplicht. Op de website Melden bodemactiviteiten via het DSO | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl) is per bodemactiviteit aangegeven welke meld-, informatie- en/of vergunningplichten er onder de Omgevingswet gelden. Deze moeten via het omgevingsloket ingediend worden. De Regionale Uitvoeringdienst (RUD) Zeeland is namens de gemeente Goes de behandeldienst voor de bodemactiviteiten. U kunt voor vragen contact opnemen met de RUD Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of per email info@rud-zeeland.nl.

Overgangsrecht Wet bodembescherming

Er blijft bij inwerkingtreding van de Omgevingswet nog overgangsrecht van de Wet bodembescherming (hierna Wbb) gelden voor graven en saneren. Er zijn onder de Wbb veel verschillende situaties denkbaar, waarop het overgangsrecht en daarmee het oude recht van toepassing kan zijn. Op de website 'Overgangsrecht saneringen Aanvullingswet bodem | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)' zijn de situaties beschreven. De provincie Zeeland is het bevoegd gezag voor de Wbb. De Regionale Uitvoeringdienst (RUD) Zeeland is namens de provincie de behandeldienst voor het overgangsrecht Wbb. Meldingen en aanvragen bij overgangsrecht moeten niet via het omgevingsloket maar rechtstreeks bij de RUD Zeeland ingediend worden, zoals dat voor 2024 ook het geval was. U kunt voor vragen en informatie contact opnemen met de RUD Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of e-mail info@rud-zeeland.nl. Of bekijk de website rud-zeeland.nl.