Begroting

Inwoners van Goes hebben recht op voorzieningen, veilige wegen, goed verzorgde openbare ruimte en nog veel meer. De gemeente zorgt er voor dat al deze zaken in orde zijn. Dit kost veel geld. In totaal gaat er per jaar meer dan honderd miljoen euro om in de gemeente Goes. Net als in het bedrijfsleven werkt een gemeente met een begroting, tussentijdse rapportages en een jaarrekening. Samen is dit het begrotingsproces. Door regelmatig te kijken hoe het staat met de uitvoering van plannen en de bijbehorende kosten is het mogelijk om bij te sturen of nieuwe afspraken te maken.

Waar komt het geld van de gemeente vandaan?

Goes krijgt elk jaar geld uit het Gemeentefonds. Dit is een fonds waarin het Rijk een deel van de belastingopbrengst stopt en verdeelt over de gemeenten. Dit geld mag Goes naar eigen inzicht besteden. Daarnaast krijgen we geld van het Rijk en de Provincie om uit te geven aan specifieke doelen. Bijvoorbeeld aan het openbaar vervoer of de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Tot slot komt er nog geld binnen via gemeentelijke belastingen, leges en andere rechten. Het geld moet goed en eerlijk verdeeld worden. De uitgaven moeten passen binnen de afspraken uit het collegeprogramma en de kaders die de gemeenteraad stelt. Het college van B&W maakt een collegeprogramma voor een periode van vier jaar. Om te laten zien dat we ons aan de gemaakte afspraken houden en te zorgen dat de financiën op orde blijven, verschijnen er elk jaar vier financiële documenten die in de gemeenteraad behandeld worden.

Perspectiefbrief/kadernota

Een gemeentelijke begroting is een document dat gaat over álle uitgaven van de gemeente: van grasmaaien tot gladheidsbestrijding en van onderwijs tot sportvoorzieningen. De begroting maken kost dan ook de nodige tijd en begint al halverwege het jaar met de perspectiefbrief. De perspectiefbrief geeft de belangrijkste ontwikkelingen aan waarmee rekening gehouden moet worden bij het opstellen van de volgende begroting.

De perspectiefbrieven van 2018, 2019 en 2021 en de Kadernota 2022 zijn op te vragen bij het klantcontactcentrum. Bel hiervoor naar 14 0113 of vul het formulier in via de knop hieronder. Geeft u duidelijk aan welk document u graag ontvangt.

Kadernota of perspectiefbrief opvragen

Start aanvraag

Programmabegroting

Van te voren denken we goed na hoe we het geld gaan besteden. Wat we van plan zijn en hoeveel dat gaat kosten, beschrijven we in de programmabegroting. Hierin staan de inkomsten en uitgaven voor het komende kalenderjaar. Het gaat dus om geld dat nog niet is uitgegeven. Daarnaast bevat het ook een raming voor de volgende jaren.

De programmabegroting bestaat uit acht programma’s die aangeven wat de gemeente wil bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat dit gaat kosten. Het grootste deel van de gemeentelijke uitgaven bestaat uit de uitvoering van wettelijke taken. Denk aan onderwijs, het verstrekken van vergunningen, uitkeringen etc. Daarnaast is er (beperkt) ruimte voor nieuwe plannen en ontwikkelingen. Het college van B&W doet in de programmabegroting voorstellen voor nieuwe uitgaven en bezuinigingen in het jaar dat komen gaat. De gemeenteraad bespreekt de plannen, wijzigt wat ze nodig vindt en stelt de begroting vast in november. Het college moet zich aan deze programmabegroting houden.

De Programmabegroting 2018, 2019 en 2020,  de Programmabegroting 2021-2024 en de Programmabegroting 2022 en 2023 is op te vragen bij het klantcontactcentrum. Bel hiervoor naar 14 0113 of vul het formulier in via de knop hieronder. Geeft u duidelijk aan welk document u graag ontvangt.

Programmabegroting opvragen

Start aanvraag