HOME  |  Zelf regelen  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Registratie Niet Ingezetenen RNI

Registratie Niet Ingezetenen RNI

 • Wat is het?

  Inschrijven bij kortdurend verblijf in Nederland / Registering as a non-resident in The Netherlands (BOTTOM OF PAGE IN ENGLISH)

  Komt u voor een periode naar Nederland om te werken of te studeren, dan heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit eigen persoonsnummer krijgt u bij inschrijving in een Nederlandse gemeente.  

  U hebt een BSN nodig voor de contacten met de Nederlandse overheid.  Denk bijvoorbeeld aan een arbeidscontract, onderwijs, zorg of belastingen. U kunt zich op twee manieren in Nederland inschrijven, afhankelijk van uw situatie.

  U blijft niet langer dan 4 maanden in Nederland? 
  Dan kunt u voor inschrijving en een BSN terecht bij deze gemeente of bij een van de 18 overige geselecteerde gemeenten. Dat zijn Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland, Zwolle.

  U blijft langer dan 4 maanden in Nederland?
  Dan moet u zich inschrijven in de gemeente waar u woont of gaat wonen. Dat is waarschijnlijk deze gemeente. Ook bij deze inschrijving ontvangt u een BSN.

  Hoe en waar inschrijven?
  Voor inschrijven meldt u zich persoonlijk bij de gemeente. We werken uitsluitend op afspraak. U kunt online een afspraak maken via www.goes.nl/afspraakmaken en kiezen bij product voor 'RNI inschrijvingen' of bellen naar het telefoonnummer 14 0113, voor het maken van een afspraak, vanuit het buitenland +31 113 249600.


  Meenemen:

  Verplicht meenemen:
  - Een geldig paspoort of identiteitskaart. Zonder geldig paspoort of identiteitskaart kunt u niet worden ingeschreven. Het inschrijven neemt  ongeveer 15 minuten in beslag.
  - U
  w adres in het buitenland getypt, inclusief de postcode, geprint.

  Op tijd zijn:

  Het is belangrijk dat u op tijd op de afspraak aanwezig bent anders kunnen we niet garanderen dat we u nog kunnen helpen en zult u een nieuwe afspraak moeten maken.

  Wanneer u de afspraak wilt annuleren of met meer/minder personen wilt komen, verzoeken wij u de afspraak zelf te annuleren via onze website http://www.goes.nl  of hiervoor contact met ons op te nemen via telefoonnummer 14-0113 (vanuit het buitenland: +31 113 249 600) of via de mail rni@goes.nl . Ook voor het aanpassen van het aantal personen verzoeken wij u op deze manier contact met ons op te nemen.

  Inschrijven minderjarige:

  Bij inschrijving van een minderjarige gelden de volgende voorwaarden:

  - Het kind (en dat geldt ook voor baby’s) moet in persoon aan een loket verschijnen met een geldig identiteitsbewijs en niet in aanmerking komen voor inschrijving als ingezetene;

  - Kinderen jonger dan 16 moeten daarnaast schriftelijk en getekende toestemming voor inschrijving krijgen van beide ouders en kopie legitimatiebewijs/paspoort beide ouders;

  - Om vast te kunnen stellen of de (aanwezige) volwassene inderdaad een ouder of wettelijk vertegenwoordiger is moet men een geboorteakte meenemen, maar het kan bijvoorbeeld ook een verklaring van een rechtbank zijn in geval van toezicht. Van belang is dat het loket vaststelt wat de relatie van de volwassene tot het kind is en of deze bevoegd is;

  - Buitenlandse documenten moeten conform de circulaire van Justitie gelegaliseerd zijn.

  Inschrijving van groepen door werkgevers

  Wilt u als werkgever een grotere groep (meer dan 8 personen) tegelijk laten inschrijven? Dan verzoeken wij u een e-mail te sturen naar: rni@goes.nl.
   

  Meer informatie
  Meer informatie vindt u in de folder of in de veelgestelde vragen:
  www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/wat-is-de-registratie-niet-ingezetenen-rni.html

  www.newinthenetherlands.nl

   
  *************************************************************

  Registering as a non-resident in The Netherlands

  If you are visiting the Netherlands to work or study, you will need a citizen service number (burgerservicenummer - BSN). You will be issued this number when you register with the Municipal Personal Records Database (Basisregistratie Personen).

  You will need a BSN as an employee, in education, health care and for taxes and other matters concerning the Dutch government. There are two ways to register as a non-resident in The Netherlands, depending on your situation.

  You are staying in The Netherlands for less than four months?
  Then you can register with this municipality or one of 18 other selected municipalities. These are Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland, Zwolle.

  You are staying in The Netherlands for more than four months?
  Then you have to register in the municipality where you live or where you are going to live.

  Where and how to register?
  To register, you need to go to the office of the municipality with a valid identification document. We work by appointment only.
  Make an appointment at www.goes.nl/afspraakmaken and choose the product 'RNI inschrijvingen' or call the number 14 0113 to make an appointment, from abroad +31 113 249600.

  You must bring:
  - a valid identification document or a valid identity card; Without a valid  identification document or identity card you can not be registered. Registering will take approximately 15 minutes.
  - address abroad including the postal code (typed and printed)

  Be on time:

  It's important that you're on time for your appointment. We can't garuantee we'll be able to help you if you aren't on time. In these instances we request that you make a new appointment.

  When you want to cancel your appointment or want to increase or decrease the number of persons, we request that you cancel your appointment with link in the conformation mail or by contacting us by Phone 14-0113 (from abroad +31 113 249 600) or by e-mail rni@goes.nl .  

  Registration minor: 

  At registration of a minor shall be subject to the following conditions:

  · The child (and the same goes for babies) must appear in person a teller with a identification and do not qualify for registration as a resident;

  · Children under 16 must get permission for registration in writing and signed by the parent’s or legal representative + copy identity card/paspoort

  · To determine whether the (existing) adult indeed a parent or legal representative is one must bring a birth certificate, but it can also, for example, a statement by a court are in case of supervision. It is important that the counter determines what the relationship of the adult to the child and that this Court shall have jurisdiction;

  · Legalized foreign documents must conform to the circular of Justice

  Registering groups by employers 
  As an employer, if you would like to register a group of more than 8 people, please contact us at e-mailadress: rni@goes.nl.

  More information
  You will find more information about registering as a non-resident in the brochure “Registering as a non-resident in The Netherlands”, translated into 5 languages (English, German, Polish, Bulgarian, Romanian)
  http://www.government.nl/issues/foreign-nationals-working-in-the-netherlands/documents-and-publications

  www.newinthenetherlands.nl


   

 • Wat kost het?

  Uittreksel / verklaring Register Niet-Ingezetenen kost € 15,90

 • Afspraak maken

 • Formulieren downloaden