HOME  |  Zelf regelen  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

 • Wat is het?

  Wilt u in of om uw woning of bedrijf gaan bouwen, verbouwen, slopen of iets anders in uw woonomgeving veranderen? Dan hebt u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig.

  De vergunningen voor bouwen, slopen, monumenten, ruimtelijke ordening, het aanleggen van een inrit of uitrit, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. U kunt zo verschillende vergunningen in één keer regelen. Er is nog maar één aanvraag en één procedure.

  De omgevingsvergunning vervangt onder andere de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning en kapvergunning.   
  Voor de volgende activiteiten kunt u een omgevingsvergunning nodig hebben:

  • het bouwen, verbouwen of slopen van een bouwwerk (zoals een huis);
  • het veranderen van een gemeentelijk of provinciaal of Rijksmonument, of het verbouwen of slopen van een monument;
  • het aanleggen van een weg;
  • het maken van een uitweg (of uitrit) op de gemeentelijke of provinciale weg;
  • het kappen van een boom of vellen van een houtopstand.

  In de gemeentelijke (of provinciale) verordening zijn soms nog andere activiteiten genoemd, waarvoor u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

  Voor bepaalde werkzaamheden hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

  Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. U kunt dan ook meteen de vergunning aanvragen.

 • Wat u moet weten

  In het Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen. Na de check kunt u uw aanvraag doen. Dit kan door een digitaal formulier in te vullen of het formulier te downloaden en op papier uit te printen.

  Voor het digitaal versturen van uw aanvraag hebt u een DigiD inlogcode nodig. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl.

  Beslistermijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend. Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

  Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. Voor complexe aanvragen geldt een afwijkende procedure. De gemeente legt dan het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning ter inzage. Binnen 6 weken na terinzagelegging kan iedereen een zienswijze hierover indienen. Nadat het definitieve besluit is genomen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking in beroep bij de rechtbank

  U hebt misschien een omgevingsvergunning nodig voor het volgende:

  • het bouwen of verbouwen van een bouwwerk (zoals een huis)
  • het slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht
  • het brandveilig gebruik van een gebouw, terrein of een tijdelijk bouwwerk
  • het veranderen van een gemeentelijk, provinciaal of rijksmonument, of het verbouwen of slopen van een monument
  • Het uitvoeren van werken en werkzaamheden, zoals de aanleg van een weg, het ophogen, afgraven of vlak maken van grond, het graven of dempen van watergangen of het planten of verwijderen van bomen.
  • het maken van een uitweg (of uitrit) op de gemeentelijke of provinciale weg
  • het plaatsen van een alarminstallatie
  • het maken en plaatsen van reclame (zoals een reclamebord)
  • het kappen van bomen
  • het gebruik van een gebouw of terrein, niet volgens het bestemmingsplan
  • het vervuilen van het milieu
  • het oprichten of veranderen van een inrichting
  • het slopen van een bouwwerk als er een vergunningplicht in het bestemmingsplan is opgenomen

  Soms hebt u een andere vergunning nodig. Bijvoorbeeld een watervergunning of evenementenvergunning.

 • Wat moet ik doen?

  Omgevingsloket online

  In het Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen. Na de check kunt u uw aanvraag doen. Dit kan door een digitaal formulier in te vullen of het formulier te downloaden en op papier uit te printen.
  Voor het digitaal versturen van uw aanvraag hebt u een DigiD inlogcode nodig. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl

  Als bedrijf kunt u de aanvraag alleen online indienen. Hiervoor hebt u eHerkenning nodig.

 • Wat heb ik nodig?

  Alle indieningsvereisten. Deze zijn te vinden op OmgevingsLoket Online.

 • Wat kost het?

  De gemeente rekent kosten voor het leveren van diensten, het verstrekken van informatie of het in behandeling nemen van aanvragen voor een vergunning. Deze kosten worden ’leges’ genoemd. Leges worden berekend volgens een tarieventabel, die onderdeel uitmaakt van de door de gemeenteraad vastgestelde legesverordening. Deze is te raadplegen op www.overheid.nl of kijk in onze tarieventabel.

 • Online aanvragen