HOME  |  Zelf regelen  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Drank- en horecavergunning

Drank- en horecavergunning

 • Wat is het?

  Horecabedrijven en slijterijen, maar ook paracommerciële instellingen zoals sportkantines en buurt- en dorpshuizen, hebben een drank- en horecavergunning nodig om alcoholische dranken te mogen verkopen. Bij horecabedrijven en paracommerciële instellingen moet de drank ter plaatse worden genuttigd, een slijterij mag alleen drank verkopen voor gebruik elders dan ter plaatse.

 • Wat u moet weten

  Wanneer een nieuwe vergunningaanvraag?

  U moet een nieuwe drank- en horecawetvergunning aanvragen als er sprake is van een nieuwe ondernemer. Dit is het geval:

  • Als een andere ondernemer een bestaand horecabedrijf overneemt;
  • Als er in een pand waar nog geen horeca gevestigd was een horecabedrijf wordt begonnen;
  • Als de rechtsvorm wijzigt. Bijvoorbeeld: het horecabedrijf werd eerst geëxploiteerd door een vennootschap onder firma (v.o.f.) en de rechtsvorm wordt  gewijzigd in een besloten vennootschap (bv). Voor de Drank- en horecawet betekent dit dat er een nieuwe ondernemer is, en dat er een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd.

  Deze regels gelden ook bij de start of overname van een sportkantine, buurthuis et cetera.

  Wet Bibob

  Als u als horecaondernemer een drank- en horecavergunning aanvraagt, moet u ook een toets in het kader van de wet Bibob doen. Bibob betekent: bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Deze toets wordt gebruikt om bedrijven en personen te screenen. Als de gemeente vermoedt dat de vergunning misbruikt kan worden voor criminele activiteiten, kan de vergunning op grond van de wet Bibob worden geweigerd of ingetrokken.

  Meer informatie over de wet Bibob vindt u:

  Melding doen

  U hoeft niet in alle gevallen een (nieuwe) drank- en horecavergunning aan te vragen. Soms kunt u volstaan met een melding.

  Nieuwe leidinggevende

  Als er een nieuwe leidinggevende komt, dan moet het zogenaamde "aanhangsel bij de drank- en horecavergunning" worden gewijzigd. Dat kan met het meldingsformulier wijziging leidinggevende. Per leidinggevende moet een meldingsformulier worden ingevuld. Na ontvangst van de melding door de gemeente, mag de leidinggevende aan de slag. De gemeente toetst de melding echter wel aan een aantal voorwaarden. Als u hier niet aan voldoet, krijgt u hiervan bericht. De leidinggevende mag dan niet meer als zodanig functioneren.

  Voor een leidinggevende gelden de volgende eisen:

  • hij of zij moet minimaal 21 jaar oud zijn;
  • hij of zij moet integer zijn en in geen enkel opzicht van slecht levensgedrag;
  • hij of zij moet een Verklaring Sociale Hygiëne (SVH) hebben;
  • hij of zij mag niet onder curatele of bewindvoering staan;
  • hij of zij moet in Nederland mogen werken.
 • Wat moet ik doen?

  Als u een drank- en horecavergunning wilt aanvragen, moet u altijd een afspraak maken met de gemeente Goes via venh@goes.nl of telefonisch: (0113) 24 99 42. Dit heet een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek wordt u nader geïnformeerd over de procedure van de vergunningaanvraag. Voor het aanvragen van de vergunning moet u een aantal formulieren, (originele) stukken en bijlagen indienen.

  Hieronder kunt u alvast raadplegen welke stukken en formulieren u moet invullen en aanleveren.

  Stukken die u moet meesturen (geldt voor commerciële en paracommerciële instellingen)

  • Een geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden, aanvrager, bestuursleden etc.(geen rijbewijs, alleen een geldig paspoort, -identiteitskaart of verblijfsdocument);
  • Een Verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden;
  • Een recente tekening van de inrichting;
  • Een arbeidsovereenkomst per leidinggevende;
  • Het huur-, koop-, of pachtcontract van het horecapand;
  • Statuten (bij paracommercieel).

  Formulieren commerciële horecabedrijven en slijterijen

  • Aanvraagformulier Drank- en Horecawet (Model A) (PDF, 105.57 kB)
  • Verklaring van leidinggevende van het horecabedrijf (bijlage bij Model A)
  • Overzicht van overige leidinggevenden (behorende bij Model A)
  • Bibob (zie hierna)

  Formulieren paracommerciële instellingen (sportkantines en buurt- en dorpshuizen)

  • Aanvraagformulier Drank- en Horecawet (Model B) (PDF, 102.24 kB)
  • Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting (bijlage bij Model B)

  Heeft u vragen, neem dan contact op met de afdeling Vergunningen en Handhaving via venh@goes.nl.

  Bibob vragenformulieren (zie Formulieren downloaden): ook invullen

  Model 1: eenmanszaak

  Model 1 wordt ingevuld door de aanvrager van een eenmanszaak en door de aanvrager die namens een V.O.F. of C.V. de aanvraag doet. In model 1 staan vragen die gaan over zowel het bedrijf als de persoon die de aanvraag doet namens dat bedrijf.  Zie model 1: eenmanszaak.pdf.

  Model 2: natuurlijk persoon vennoot

  Model 2 wordt ingevuld door alle andere vennoten van een V.O.F. of C.V. dan degene die namens die V.O.F of C.V. reeds vragenformulier 1 heeft ingevuld. In model 2 staan alleen vragen die betrekking hebben op de persoon die het vragenformulier invult. In het kader van de administratieve lastenverlichting worden er geen vragen meer gesteld over het bedrijf. Die vragen zijn namelijk reeds gesteld in vragenformulier 1. Zie model 2: natuurlijk persoon, vennoot (V.O.F. of C.V.)

  Model 3: gemachtigd aanvrager namens rechtspersoon

  Model 3 wordt ingevuld door de persoon die gemachtigd is namens de rechtspersoon de aanvraag te doen. Dat kan een bestuurder, een aandeelhouder, maar ook iemand zijn die geen directe bemoeienis heeft met de rechtspersoon zoals bijvoorbeeld een accountant.

  In model 3 staan alleen vragen over het bedrijf en niet over de persoon. Zie model 3: gemachtigd aanvrager namens rechtspersoon.pdf

  Model 4: aandeelhouders, bestuurders, vennoten van de rechtspersoon

  Model 4 wordt ingevuld door alle bestuurders en aandeelhouders van de rechtspersoon. Indien degene die model 3 heeft ingevuld een bestuurder of aandeelhouder is van de aanvragende rechtspersoon, dient hij/zij ook model 4 nog in te vullen. Mocht de bestuurder(s) en/of aandeelhouders een rechtspersoon of een V.O.F. of C.V. zijn, dan dien je verder te kijken in de Kamer van Koophandel wie er uiteindelijk als natuurlijk persoon tevoorschijn komt en die dient vragenformulier model 4 in te vullen.

  In model 4 staan alleen vragen over de betreffende persoon en niet over het bedrijf. Zie model 4: aandeelhouders, bestuurders, vennoten van de rechtspersoon.

 • Wat kost het?

  Legeskosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag 

 • Online aanvragen

 • Formulieren downloaden