HOME  |  Zelf regelen  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Bodem

Bodem

 • Wat is het?

  Bodem gemeente Goes

  De gemeente heeft verschillende taken en verplichtingen op het gebied van bodem en werkt aan duurzaam gebruik van de bodem. Dat betekent dat wordt gekeken naar de fysische en biologische eigenschappen van de bodem en naar aspecten als archeologie, aardkundige waarden, verdroging, energieopslag in de bodem, enzovoort. Tevens beheert de gemeente het Historisch Bodembestand en een Bodeminformatiesysteem op basis waarvan advies gegeven wordt bij aan- en verkoop van onroerend goed, civieltechnische werken en bij bodemonderzoeken voor derden.

  Bodembeleid
  Het beleid voor grondverzet van gemeente Goes is opgenomen in de Nota Bodembeheer. De Nota bodembeheer vormt één geheel met de Bodemkwaliteitskaart en de Bodemfunctiekaart, welke in de Nota zijn opgenomen (vastgesteld in 2014). In de Nota bodembeheer is vastgelegd hoe de gemeente omgaat met het hergebruik van (licht verontreinigde) grond tussen de verschillende gebieden in de gemeente en de aanvoer van grond van buiten de gemeente. 

  Op dit moment heeft gemeente Goes de bodemkwaliteitskaarten van alle Zeeuwse gemeenten erkend. Grond afkomstig van binnen Zeeland vanuit (onverdachte) locaties en vanuit zone’s met kwaliteitsklasse Achtergrondwaarde is binnen gemeente Goes vrij toepasbaar. In enkele situaties mag ook grond met klasse Wonen worden toegepast.

  Bodeminformatie

  Verkopen of aankopen van huis of grond
  De brancheorganisaties van makelaars en taxateurs hebben onderling afgesproken dat vanaf 1 januari 2011 hun leden bij de verkoop van een huis, een bedrijfspand of grond geen bodeminformatie meer op moeten vragen bij gemeente. Zij kunnen sinds die datum volstaan met het opvragen van informatie bij het Kadaster of Bodemloket. Deze instanties kunnen u echter geen volledige informatie over de milieuhygiënische bodemkwaliteit geven. In het Kadaster zijn alleen vastgestelde sterke verontreinigingen opgenomen. Locaties waarop geen onderzoek is verricht of die slechts licht of matig verontreinigd zijn, zijn niet terug te vinden in het Kadaster of via de site www.bodemloket.nl.

  De Gemeente Goes kan u informeren of er op uw perceel bodemonderzoeken of –saneringen zijn uitgevoerd. Ook weten wij op welke plekken bodemverontreiniging verwacht kan worden in verband met het historisch gebruik. Denk hierbij aan historische bedrijfsactiviteiten, slootdempingen, (voormalige) ondergrondse tanks, (kleine) verontreinigingen, asbest, voormalige stortplaatsen of andere bodeminformatie. Deze informatie kunt u, via uw makelaar of taxateur (tegen betaling) bij de gemeente laten opvragen.

  (Ver)Bouwen
  Met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn de bepalingen met betrekking tot de bouwvergunning en handhaving overgeheveld vanuit de Woningwet naar de Wabo. Hiermee is de bouwvergunning vervangen door de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Bij de ontwikkeling van bouwplannen moet echter nog steeds rekening worden gehouden met de functie-eisen in relatie tot de aanwezige bodemkwaliteit. Bij aanvragen om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen dient de aanvrager daarom in een aantal gevallen een bodemonderzoek te overleggen. De invulling van de bodemonderzoeksplicht en het beoordelingskader is in de bouwverordening ingevuld.

  Bodem onderzoeken

  Bodemonderzoek uit (laten) voeren
  Wanneer u bij de aankoop van een huis, een bedrijfspand of grond wilt weten wat de kwaliteit van de bodem is, of u heeft (ver)bouwplannen, dan kunt u een bodemonderzoek laten uitvoeren door een bodemonderzoeksbureau. Onderdeel van een bodemonderzoek is een historisch onderzoek naar de historische (bedrijfs)activiteiten die hebben plaats gevonden op of nabij de te onderzoeken locatie. Het bodemonderzoeksbureau vraagt deze informatie kosteloos op bij gemeente Goes en mag de beschikbare dossiers kosteloos in komen zien in het gemeentearchief. In ruil daarvoor vraagt de gemeente om de rapportage van het onderzoek zo spoedig mogelijk digitaal te ontvangen (in PDF en .xml formaat).

  Een bodemonderzoek (uitgevoerd conform NEN 5740) heeft doorgaans een geldigheid van twee jaar als het gebruikt wordt ten behoeve van een bouwaanvraag of bij grondtransacties. In veel gevallen kan deze termijn worden verruimd naar een periode van vijf jaar. Hierbij mag geen wezenlijke verandering in het gebruik of bodemgesteldheid van de locatie hebben plaatsgevonden.

  Asbest in bodem
  Asbest in de (water)bodem is een probleem dat steeds vaker voorkomt in Nederland. Met name door het gebruik van asbest als isolatiemiddel, asbesthoudende gas- en waterleidingbuizen en asbesthoudende dakbedekking zijn in het verleden na sloopwerken, of na bijvoorbeeld brand, asbestdeeltjes in de bodem terecht gekomen. Zo lang de bodem verhard is met bestrating, bebouwing of begroeiing is er niets aan de hand, maar zodra deze verharding verwijderd wordt en er gegraven wordt ontstaat een risico. Daarom wordt tegenwoordig bij het uitvoeren van bodemonderzoek ook vaak gekeken naar asbestverdacht materiaal in de bodem. Wilt u zeker weten of u met asbest te maken heeft? Vraag een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf om advies. Met het blote oog is asbest niet met 100% zekerheid te herkennen.

  Bodemverontreiniging en -sanering
  Wanneer als gevolg van een bodemonderzoek blijkt dat sprake is van bodemverontreiniging op de onderzochte locatie is één van de mogelijke gevolgen dat er een bodemsanering uitgevoerd moet worden. Dit is afhankelijk van de aard en de omvang van de verontreiniging. Voor de meeste gevallen geldt dat de RUD Zeeland, namens de Provincie, het bevoegd gezag is ten aanzien van de besluitvorming omtrent benodigde vervolgacties bij het vaststellen van bodemverontreiniging. De RUD Zeeland beoordeeld de onderzoeksgegevens en doet een uitspraak over de ernst van de verontreiniging. Wanneer het geen ernstig geval van bodemverontreiniging betreft is gemeente Goes het bevoegd gezag en besluit de gemeente welke vervolgstappen noodzakelijk zijn. Wanneer bodemverontreiniging ontstaan is als gevolg van bedrijfsactiviteiten waarvoor op grond van de WABO/het Activiteitenbesluit een melding is ingediend of een vergunning is afgegeven, geldt dat hiervoor ook de RUD Zeeland het bevoegd gezag is en de benodigde vervolgacties vaststelt. 

  Grond toepassen
  Grond en bagger kunnen alleen op landbodem worden toegepast als een wettelijk bewijsmiddel aantoont dat de kwaliteit ervan voldoet door middel van de bodemkwaliteitskaart, een partijkeuring, een bodemonderzoek of een certificaat (vroeger ook wel een “schone grond verklaring” genoemd). Grondverzet en kortdurende of tijdelijke opslag van grond of bagger op locaties moet altijd minimaal 5 dagen voor de toepassing gemeld worden via het Meldpunt bodemkwaliteit, deze meldingen worden namens de gemeente door de RUD Zeeland behandeld (RUD Zeeland, Stadhuisplein 1 Terneuzen, telefoonnummer 0115-745100, email boza@rud-zeeland.nl en website www.rud-zeeland.nl)

  Bodem in vergunningen

  Bodemenergie (WKO’s)
  De bodem levert energie. Tenminste, als je hiervoor de juiste technieken in de juiste bodem toepast. De bodem van Goes leent zich over het algemeen goed voor open en gesloten bodemenergiesystemen, ook wel Warmte Koude Opslag of WKO’s genoemd. Een open bodemenergiesysteem onttrekt grondwater en infiltreert dit na gebruik weer terug in de bodem. In een gesloten bodemenergiesysteem (ofwel bodemwarmtewisselaar) circuleert een vloeistof (veelal leidingwater met een koelvloeistof) in buizen door de bodem. Deze vloeistof komt niet in direct contact met het grondwater. Deze techniek is vooral geschikt voor de verwarming of koeling van woningen, appartementsgebouwen en kleine kantoren.  


  Het melden van nieuwe of bestaande gesloten bodemenergiesystemen
  Sinds 1 juli 2013 is het verplicht om nieuwe gesloten bodemenergiesysteem te melden bij de gemeente. Dit gaat niet rechtstreeks maar via het nationale Omgevingsloket online. Ook een gesloten bodemenergiesysteem dat al bestond voor 1 juli 2013 kan via het Omgevingsloket online geregistreerd worden. Het voordeel van registratie van uw systeem is dat partijen die op naastgelegen percelen een bodemenergiesysteem willen aanbrengen rekening moeten houden met het uwe. Vragen of opmerkingen kunt u sturen naar bodemenergie@goes.nl.

  Bodem in de omgevingsvergunning
  Per 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit van kracht. In het Activiteitenbesluit staan algemene regels voor inrichtingen over verschillende milieuaspecten, zoals geluid, bodem, lucht en afvalwater. Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht. Deze wet voegt een groot aantal vergunningen samen in één omgevingsvergunning. Denk bijvoorbeeld aan vergunningen voor bouwen, ruimtelijke ordening en milieu. Onder de Wabo is er geen sprake meer van een Wet milieubeheervergunning maar van een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu. Bodemvoorschriften in de omgevingsvergunning of in de algemene regels van het Activiteitenbesluit wijzen erop dat de bodem beschermd moet worden tegen verontreiniging, welke bodembeschermende maatregelen moeten worden getroffen (denk aan een vloeistofdichte vloer of het aanbrengen van lekbakken), hoe inspecties, registraties en rapportages plaats moeten vinden en wanneer bodemonderzoeken moeten plaatsvinden. Meer informatie over het bodemaspecten en het Activiteitenbesluit is te vinden via https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/activiteitenbesluit/

  Wet Ruimtelijke Ordening
  Een groot aantal toestemmingstelsels uit de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro) zijn volledig geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Hierbij gaat het onder meer om bouwen, slopen, aanlegactiviteiten, het gebruik in strijd met een ruimtelijk plan of besluit. Als gevolg van de Wabo zijn de regels over de verlening en handhaving van die toestemmingen uit de Wet ruimtelijke ordening verdwenen. De Wro blijft echter de centrale wet voor het ruimtelijke ordeningsrecht.

  De bodemkwaliteit van een ontwikkelingslocatie dient geschikt te zijn voor de beoogde bestemming(en) binnen het plan. De financiële haalbaarheid van een plan blijft een belangrijk criterium en een eventuele saneringsnoodzaak kan van invloed zijn hierop. Ten behoeve van bestemmingswijzigingen zal daarom in de meeste gevallen een bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd om te kunnen beoordelen of de bodem geschikt is voor de geplande bestemming en of sprake is van een eventuele saneringsnoodzaak.

  Meer informatie
  Voor meer informatie over bovenstaande onderwerpen kunt u contact opnemen met een bodemmedewerker van de afdeling Vergunningen & Handhaving, te bereiken via telefoonnummer 14 0113. Of u kunt (bodem)informatie aanvragen door een email te sturen naar bodem@goes.nl.