Woonvisie

De gemeenteraad van gemeente Goes heeft samen met de andere vier Bevelandse gemeenten, de Woonvisie De Bevelanden 2019-2023 vastgesteld.

Grote opgave

Deze visie gaat uit van een grote opgave. Er zijn meer woningen nodig door de (weliswaar beperkte) groei van het aantal inwoners. Daarnaast gaan we er hard aan werken om de bestaande voorraad woningen aan te laten sluiten bij de veranderende vraag. Bovendien willen we de bouw- en milieutechnische staat van de woningvoorraad verbeteren. De woonvisie geeft hieraan sturing op hoofdlijnen.

Speerpunten

De Woonvisie heeft de volgende speerpunten: de bestaande (particuliere) woningvoorraad, duurzaamheid, lage en middeninkomens op de huurmarkt, senioren en mensen met een zorgvraag. Deze speerpunten zijn vertaald in drie pijlers van het woonbeleid:

  • Toekomstbestendige en complete woonmilieus in de wijken en kernen. De gemeente wil de identiteit en de leefbaarheid van de wijken en dorpen in Goes behouden en versterken. Op wijk- en dorpsniveau betekent dit het creëren van een woningaanbod, dat is afgestemd op de samenstelling van de bevolking. Middelen daarvoor zijn nieuwbouw, renovatie en herstructurering. Duurzaamheid en levensloopbestendigheid zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.
  • Een duurzame woningvoorraad. De woningbehoefte van mensen verandert. Dat vraagt om aanpassing en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Maar ook om het beperken van de energiebehoefte en de daaraan gekoppelde woonlasten.
  • Slaagkansen voor iedereen. De gemeente wil dat er voor iedereen iets te kiezen valt op woongebied. Daarvoor moeten er in aantal en kwaliteit voldoende woningen beschikbaar zijn voor onze (toekomstige) inwoners. Voor doelgroepen die het moeilijk hebben op de woningmarkt, zet de gemeente zich extra in. Dit met als doel hun slaagkansen te verbeteren.

Meer weten?

De Woonvisie De Bevelanden 2019-2023 is op te vragen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Goes via 140113 of via dit formulier.