Eigen bijdragen

HOME  |  Eigen bijdragen

Eigen bijdragen

Voor maatwerkvoorzieningen wordt in de meeste gevallen een eigen bijdrage betaald door inwoners. Een uitzondering is de rolstoel, hiervoor wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

De eigen bijdrage wordt berekend, opgelegd en geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Uw bijdrage voor maatwerkvoorzieningen Wmo mag nooit hoger zijn dan dit maximum. U ontvangt iedere vier weken een factuur van het CAK.

Op de website van het CAK kunt u zelf een proefberekening maken.

Eigen bijdrage WMO

De ministerraad heeft de Algemene maatregel van bestuur (AMvB) vastgesteld met daarin het MAXIMALE eigen bijdrage tarief van € 17,50 per vier weken (het zogenoemde abonnementstarief) die burgers betalen vanaf 1 januari 2019 voor alle Wmo hulp en ondersteuning.

De eigen bijdrage is niet langer afhankelijk van zorgomvang, gebruik, inkomen, vermogen en huishoudsamenstelling.

Uitzonderingen

  • Rolstoel: hiervoor mag wettelijk geen eigen bijdrage worden gevraagd.
  • Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen in natura: hiervoor blijft de eigen bijdrage berekening inkomensafhankelijk.

Vrijgesteld van de eigen bijdrage

De volgende doelgroep is vrijgesteld van het betalen van de eigen bijdrage:

  • Meerpersoonshuishouden onder de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen.

Communicatie

Bestaande cliënten worden op verschillende manieren voorgelicht, waaronder:

Voorlichtingsbrief CAK

Tussen 1 en 15 december stuurt het CAK naar alle huidige cliënten een voorlichtingsbrief. De brief verschilt per situatie van de cliënt. Voorbeelden van deze brieven kunt u vinden op: https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/wmo/het-proces-in-de-keten/wat-zijn-de-wijzigingen-in-2019-wmo
Daar kunt u ook terecht voor ‘veel gestelde vragen’.

Voorlichting websites

www.hetcak.nl

www.regelhulp.nl

Uiteraard wordt ook telefonische voorlichting gegeven door het CAK naar aanleiding van klantvragen.

Nieuwe Wmo-cliënten worden tijdens het huisbezoek / gesprek rondom de melding geïnformeerd.

Aanlevering gegevens aan het CAK

De manier waarop momenteel gegevens worden aangeleverd aan het CAK door de gemeente en de zorgaanbieders blijft voorlopig ongewijzigd.

Top