Begeleiding en dagbesteding

HOME  |  Begeleiding en dagbesteding

Begeleiding en dagbesteding

De maatwerkvoorziening Begeleiding en dagbesteding is gericht op:

  • Het stabiliseren van de zelfredzaamheid en/of participatie van een inwoner;
  • Het verbeteren van de zelfredzaamheid en/of participatie van een inwoner;
  • Het begeleiden van de inwoner bij zelfredzaamheid en/of participatie indien de persoonlijke situatie verslechtert.

Binnen begeleiding en dagbesteding kennen we vier onderdelen:

Begeleiding thuis

Begeleiding thuis, hulp thuisLangdurig noodzakelijke begeleiding gericht op zelfredzaamheid, regie en structuur in het huishouden, het plannen van dagelijkse activiteiten, het aanleren of behouden van vaardigheden en het ondersteunen van mantelzorgers.

Begeleiding thuis speciaal

Specialistische langdurig noodzakelijke begeleiding bij onder andere tekortschietende (zelf)regie of problemen op sociaal-emotioneel gebied. Hierbij kan ook aandacht zijn voor het regelen van dagelijkse bezigheden, het nemen van besluiten of het plannen en uitvoeren van taken.

Begeleiding gericht op participatie / dagbesteding

Dagbesteding voor cliënten die vanwege hun beperkingen niet kunnen deelnemen aan reguliere werkvormen. De dagbesteding vindt in principe overdag plaats, buiten de woonsituatie en in groepsverband. Het accent ligt op één of meer van de volgende activiteiten: arbeidsmatige activiteiten, activering (gericht op een zinvolle besteding van de dag) en het bijhouden van vaardigheden.

Begeleiding gericht op gespecialiseerde dagbesteding

Bedoeld voor cliënten met uitgebreide beperkingen bij het dagelijks functioneren (persoonlijke zorg, mobiliteit, zelfredzaamheid) die vanwege die beperkingen niet kunnen participeren binnen algemene voorzieningen in de buurt. Tijdens de dagbesteding is sprake van intensieve begeleiding in samenhang met enige persoonlijke verzorging. De dagbesteding is gericht op stabiliseren van functioneren en het voorkomen van achteruitgang. Daarnaast kennen we nog ‘kortdurend verblijf’, ter ontlasting van de mantelzorger of het netwerk om de klant heen. Hiervan kan sprake zijn bij cliënten die voortdurend toezicht nodig hebben of waar constant zorg voor nodig is.

Denkt u in aanmerking te komen? 

Leest u hier hoe het werkt en neem contact met ons op.

Top