Welstand

Algemeen

Een bouwplan moet voldoen aan redelijke eisen van welstand.

Beschrijving

Als u een omgevingsvergunning voor het bouwen of verbouwen van een bouwwerk nodig heeft, toetst een ambtelijk toetsteam van de gemeente of het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Het ambtelijk toetsteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aan de hand van de welstandsnota of het bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

Indien uw bouwplan in beschermd stads- of dorpsgezicht is gelegen of het een monument betreft wordt uw plan beoordeeld door de monumentencommissie.

Criteria

De gemeente heeft criteria opgesteld omtrent redelijke eisen van welstand. Deze welstandscriteria zijn opgenomen in de welstandsnota. Het gaat daarbij onder meer om de volgende aspecten:

 • de eigenschappen van de bestaande bebouwing;
 • de openbare ruimte;
 • het landschap;
 • de stedenbouwkundige situatie;
 • massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaalkeuze en kleur;
 • samenhang in het bouwwerk (de onderlinge relatie tussen samenstellende delen).

Vooroverlegplan

Aanbevolen wordt eerst een vooroverlegplan in te dienen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Dit heeft als voordeel dat uw plan kosteloos beoordeeld wordt. De gemeente kan uw plan toetsen aan de bestemmingsplanvoorschriften en redelijke eisen van welstand. Daarnaast zal de gemeente onderzoeken welke onderdelen van uw plan vergunningplichtig zijn en of nog meer toestemmingen zijn vereist.

Voor het indienen van een vooroverlegplan kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier vooroverleg omgevingsvergunning. Dit kan digitaal of op papier worden verstuurd. Hierop moet u aangeven wat u getoetst wilt hebben. Wanneer u niet zeker bent over de haalbaarheid van uw plan, is het aan te raden zeker gebruik te maken van het vooroverleg.

Mede aan de hand van het welstandstoets neemt de gemeente een beslissing over de haalbaarheid uw plan. Is het vooroverlegplan akkoord bevonden, dan kunt u een aanvraag omgevingsvergunning indienen.

Nodig

 1. Een aanvraagformulier vooroverleg omgevingsvergunning
 2. Tekening(en) van de bestaande en nieuwe plattegrond(en) met renvooi, de hoofdmaatvoering en gebruik van de ruimte (schaal 1:100)
 3. Tekening(en) van de bestaande en nieuwe lengte- en dwarsdoorsneden, inclusief peil- dakvoeten bouwhoogte (schaal 1:100)
 4. Tekening(en) van de bestaande en nieuwe gevelaanzichten (schaal 1:100)
 5. Overzicht van de aanwezige bebouwing
 6. Kleurenfoto’s van bestaande bouwwerk en de naast gelegen gebouwen en directe omgeving
 7. Situatietekening met maatvoering (schaal 1:1000)
 8. Materiaallijst en kleurschema’s