Wat is een bestemmingsplan

Nederland is een klein land waar veel mensen wonen. We moeten daarom zuinig omgaan met weinig ruimte. De overheid (het Rijk, de Provincie en de gemeente) let er daarom op dat die ruimte ook zo goed mogelijk gebruikt wordt. Het verdelen van de beschikbare ruimte in Nederland gebeurt door het opstellen van ruimtelijke plannen door het Rijk, de Provincie en de gemeente. Het ruimtelijk plan van de gemeente is het bestemmingsplan.

Een bestemmingsplan voorkomt dat er binnen de gemeente Goes zomaar van alles wordt gebouwd. Voor alle wijken en dorpen binnen de gemeente Goes geldt een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan is een gemeentelijk ruimtelijk plan waarin staat:

  • Wat iemand mag bouwen
  • Waar iemand mag bouwen
  • Wat de functie van een gebouw mag zijn
  • Waar bijvoorbeeld woningen, winkels, wegen en groenstroken zijn toegestaan
  • Hoe een perceel gebruikt mag worden
  • Welke waarden in een gebied aanwezig zijn.

Bestemmingsplannen zijn niet alleen van belang voor bewoners van ontwikkelgebieden Ook voor huidige en toekomstige eigenaren en grondgebruikers is een bestemmingsplan belangrijk.

Juridisch stuk

Een bestemmingsplan is een juridisch stuk waarin onder andere staat voorgeschreven hoe je de grond of een gebouw mag gebruiken, of je mag bouwen en zo ja, hoe hoog. Het is geldend voor iedereen, dus voor burgers, bedrijven, instellingen en overheden. Nieuwe bebouwing moet passen in het bestaande bestemmingsplan. Als nieuwe initiatieven niet passen in het bestaande bestemmingsplan, maar wel gewenst zijn, kan een procedure gestart worden om het bestemmingsplan te wijzigen of te herzien.

De opbouw van een bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen. Een toelichting, een verbeelding (plankaart) en regels. De toelichting is er om de bedoeling van het plan te verduidelijken. In die toelichting is ook te lezen welk oud plan of plannen aan vervanging toe zijn en welke nieuwe ideeën over uw (woon)omgeving de gemeente in het nieuwe plan wil verwerken.

De regels en de verbeelding zijn juridisch bindend. Dit houdt in dat er rechten aan gegeven kunnen worden. Op de verbeelding wordt de bestemming aangegeven. De regels zijn voorschriften waar men zich aan moet houden voor die bestemming. Er zijn allerlei soorten regels mogelijk over bijvoorbeeld de locatie waar gebouwd mag worden, de bouwhoogte, de manier waarop de grond en de opstallen mogen worden gebruikt.

Inzage in bestemmingsplannen

Voordat een nieuw plan van kracht wordt gaat deze meerdere malen ter inzage. Het plan wordt beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl en vermeld op de webpagina 'plannen ter inzage'. De website ruimtelijke plannen is een landelijk hulpmiddel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, waar ook alle Goese ruimtelijke plannen te vinden zijn.

Na afloop van de inzagetermijnen blijft het plan via www.ruimtelijkeplannen.nl raadpleegbaar, maar is het niet meer mogelijk hierop te reageren. Voor meer informatie over de procedure die het bestemmingsplan moet doorlopen wordt verwezen naar de pagina bestemmingsplanprocedure.