Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad vormt het bestuur van de gemeente en bepaalt in hoofdlijnen het beleid. Ook houdt het toezicht op de uitvoering van het beleid. Om deze taak te vervullen, beschikt de gemeenteraad over een aantal middelen. Een voorbeeld hiervan is regelgeving.

Taken

De raad stelt over alle terreinen van het gemeentelijk beleid maatregelen vast. Het heeft ook een budgetrecht. Dat betekent dat de gemeenteraad bepaalt hoeveel geld er per doel te besteden is. Daarnaast controleren de leden van de raad het functioneren het college van burgemeester en wethouders.

Wie doet wat?

Burgemeester

De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. Hij of zij staat boven de partijen en werkt onafhankelijk. De burgemeester heeft geen stemrecht in de gemeenteraad. Daarnaast beschermt hij of zij de algemene wensen van de inwoners van Goes.

College

Het college is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur in de gemeente. Het bestaat uit de burgemeester en wethouders. De wethouders zijn door de gemeenteraad benoemd.

Griffier

De griffier is de schakel tussen de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. Hij of zij is secretaris bij de raadsvergadering en adviseur van de raadsleden. De griffier is verantwoordelijk voor de voorbereiding en het verloop van de verschillende vergaderingen. In een raadsvergadering heeft hij of zij geen stemrecht.

Presidium

Het Presidium bestaat uit de burgemeester, de griffier en de fractievoorzitters uit de raad. Hun belangrijkste taak is het doen van voorstellen over de organisatie en de manier waarop de gemeenteraad werkt.

Agendacommissie

De agendacommissie bestaat uit de vier vaste voorzitters van de beeld- en oordeelsvormende vergadering en de griffier. Zij verzorgen de voorbereiding van de agenda voor de BOB-vergaderingen. Taken van hen zijn:

  • het regelen dat het college en de raad stukken uitwisselen;
  • het op- en vaststellen van de agenda van de gemeenteraad en de raadscommissie.

BOB-vergaderingen

De gemeenteraad van Goes vergadert volgens het BOB-vergadermodel. Dit is een volgorde waarbij ze eerst Beeldvormend informatie inwint via de betrokken beleidsmedewerkers van de gemeente. Vervolgens debatteert de gemeenteraad in de Oordeelsvorming met de verantwoordelijke portefeuillehouder (de burgemeester of de wethouders). Het besluit vindt plaats in een officiële raadsvergadering.

Inwoners, ondernemers, stichtingen en verenigingen hebben de mogelijkheid om met de raadsleden te spreken tijdens het raadsledenspreekuur. Voorafgaand aan de Beeldvormende vergadering is daarvoor een half uur gereserveerd. Bij alle BOB-vergaderingen is het mogelijk om in te spreken op onderwerpen die op de agenda staan.