Vooroverleg omgevingsvergunning

Algemeen

Wanneer u plannen heeft om te (ver)bouwen dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. De afdeling Dienstverlening onderzoekt graag of uw (ver)bouwplan behoort tot de categorie vergunningsvrije bouwwerken.

Hoe werkt het?

Met het digitale formulier Vooroverleg Omgevingsvergunning kan uw bouwplan eenvoudig digitaal worden ingediend.

Wanneer blijkt dat uw bouwplan vergunningplichtig is, zal direct de haalbaarheid van uw plan worden onderzocht. Nog voordat u een officiële aanvraag omgevingsvergunning indient, zal uw plan worden getoetst aan de bestemmingsplanvoorschriften en redelijke eisen van welstand. Daarnaast zal worden bepaald welke onderdelen van uw plan nog meer vergunningplichtig zijn en of er bijzondere aandachtspunten zijn. Wanneer uw plan haalbaar is, kunt u een formele omgevingsvergunning aanvragen via de landelijke website https://www.omgevingsloket.nl .

Voor vragen over het vooroverleg of vergunningen kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14-0113, e-mail stadskantoor@goes.nl.

Bij de hand houden voor aanvraag vooroverleg

 • Tekening(en) van de bestaande en nieuwe plattegrond(en met renvooi, de hoofdmaatvoering en gebruik van de ruimte (schaal 1:100);
 • Tekening(en) van de bestaande en nieuwe lengte- en dwarsdoorsneden, inclusief peil- dakvoetenbouwhoogte (schaal 1:100);
 • Tekening(en) van de bestaande en nieuwe gevelaanzichten (schaal1:100);
 • Overzicht van de aanwezige bebouwing;
 • Kleurenfoto's van bestaande bouwwerk en de naastgelegen gebouwen en directe omgeving;
 • Situatietekening met maatvoering (1:1000);
 • Materiaallijst en kleurschema's (alleen van toepassing bij Welstandtoets).

Voordelen van vooroverleg

 • vooroverleg is gratis;
 • nog voordat u een officiële aanvraag indient weet u of uw plan kans van slagen heeft;
 • u ben niet gebonden aan juridische procedures;
 • u kunt de kosten voor het uitwerken van uw plan beperken;
 • u weet in een vroeg stadium welke stukken u moet indienen en welke onderdelen vergunningplichtig zijn.

Kosten 2022

Gratis