Voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied'

Burgemeester en wethouders van Goes maken bekend dat van 28 april tot en met 8 juni 2022 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied’ te vinden is op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPBG01-VO99.

Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes. Hiermee voldoet de gemeente aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en de Inspraakverordening.

Het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Goes is een beheersmatig bestemmingsplan. Dit betekent dat hierin de bestaande planologische situatie in beeld is gebracht en dat er geen sprake is van nieuwe ontwikkelingen. De situatie zoals deze nu is, is in de huidige bestemmingsplannen opgenomen. En aangevuld met alle wijzigingen waarvoor in de afgelopen jaren vergunning is verleend. Ook zijn dingen die niet klopten hersteld. Bestaande rechten worden zoveel mogelijk gerespecteerd in het nieuwe bestemmingsplan.

Het nieuwe bestemmingsplan gaat in het algemeen over het landelijk gebied van de gemeente Goes. Dat wil zeggen: het hele gemeentelijk grondgebied, met uitzondering van de plaatsen die in afzonderlijke bestemmingsplannen zijn geregeld. Zoals de bebouwde kommen, bedrijventerreinen en een aantal recreatieterreinen. Het bedrijventerrein Lewedorp is wel in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen. Deze vervangt de huidige verouderde bestemmingsplannen in het gebied.

Tijdens de genoemde periode is het mogelijk om in te spreken. Inspraakreacties in de vorm van vragen, wensen of opmerkingen mag u per e-mail sturen naar stadskantoor@goes.nl. Of via de post aan de gemeente Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes. Vermeld daarbij wel dat het om ‘Inspraakreactie bestemmingsplan Buitengebied’ gaat.