Verleende omgevingsvergunning voor bouwen 45 woningen in Aria-Zuid te Goes

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes maken bekend dat zij, met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van 45 woningen aan de Vleugelweg 2 – 30 (even), het Pykeswegje 34 – 54 (even) en de Gitaarstraat 1 - 17 (oneven) en 4 – 22 (even) te Goes.

De woningen zijn gelegen in het gebied Aria-Zuid, globaal gelegen ten zuiden van het Pykeswegje. Het gaat hierbij om vrijstaande woningen, 2^1 kap-woningen, rijwoningen en levensloopbestendige woningen. De beschikking is voorbereid met toepassing van paragraaf 3.3 van de Wabo en niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Het initiatief past niet in het geldende bestemmingsplan “Aria”, omdat voor de gronden waar de 45 woningen zijn gesitueerd een bestemming "Wonen - Uit te werken - 2" geldt, welke bestemming geen rechtstreekse bouwmogelijkheden biedt. Met de verleende omgevingsvergunning wordt afgeweken van het bestemmingsplan.

Van 27 oktober tot en met 7 december 2022 (gedurende 6 weken) ligt de verleende omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage. De vergunning en overige stukken zijn digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/planidn=NL.IMRO.0664.OVGZ09-VG99. Digitaal inzien kan ook in het Stadskantoor te Goes.

Tegen de verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden met ingang van 28 oktober 2022 gedurende zes weken beroep instellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De omgevingsvergunning treedt op grond van artikel 6.2 van de Wabo onmiddellijk na bekendmaking in werking. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die beroep heeft ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.