Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor bouwen praktijkruimte Nieuwe Rijksweg 2B ’s-Heer Hendrikskinderen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van een praktijkruimte. Deze komt bij de woning aan de Nieuwe Rijksweg 2B in ’s-Heer Hendrikskinderen te staan.

Het college heeft de omgevingsvergunning verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De beschikking is voorbereid met toepassing van paragraaf 3.3 van de Wabo en gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. De wijziging bestaat uit het feit dat in de ruimtelijke onderbouwing de paragraaf over archeologie is aangevuld.

Geldende bestemmingsplan

Het initiatief past niet in het geldende bestemmingsplan 'Nieuwe Rijksweg 2B ’s-Heer Hendrikskinderen', omdat het bouwwerk staat op voor 'Tuin' aangewezen gronden. Het bouwen van een praktijkruimte is daar niet toegestaan. De verleende omgevingsvergunning wijkt af van het bestemmingsplan.

Inzage

De verleende omgevingsvergunning is met de stukken die daarbij horen van 14 juli tot en met 24 augustus in te zien. De vergunning en overige stukken zijn te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVHH01-VG99. Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Beroep instellen

Tegen de verleende omgevingsvergunning hebben belanghebbenden vanaf 15 juli 2022 voor zes weken de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De omgevingsvergunning gaat in de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die beroep heeft ingesteld de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht nodig.