Veel gestelde vragen subsidie Groene Daken

Veel gestelde vragen subsidie Groene Daken

In de subsidieverordening wordt verstaan onder een groen dak: een begroeid dak van een woning of bijgebouw met een hellingshoek van maximaal 35 graden, minstens bestaand uit een waterdichte laag, een wortelwerende laag, een drainagelaag, een substraat en een vegetatielaag. Ook een groen dak systeem met cassettes, met daaronder een wortelwerende laag voldoet hieraan. Het waterbergend vermogen moet minimaal 20 liter per m2 bedragen.

Er zijn twee soorten van deze daken: extensieve en intensieve groene daken. Het verschil zit in het soort planten en in het gebruik. Op extensieve daken liggen voornamelijk mossen, vetplanten (sedum), kruiden of wilde bloemen. Deze daken vragen weinig onderhoud. Ook is de belasting voor de dakconstructie klein. Meestal kunnen ze aangelegd worden op bestaande platte of hellende daken. Intensieve groene daken zijn daktuinen met grassen, planten en struiken. Deze daken zijn zwaarder en vragen om een sterke dragende constructie.

De subsidie kan aangevraagd worden door particuliere woningeigenaren. De subsidie geldt niet voor huurders, die kunnen contact opnemen met hun woningcorporatie, die wellicht projectmatig bereid is tot de aanleg van groene daken. Verenigingen van Eigenaren van appartementen kunnen in principe een beroep doen op de subsidieverordening van de provincie Zeeland. Zie https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/subsidie-voor-aanleg-groene-daken.

Belangrijk verschil met de gemeentelijke subsidieregeling is dat de provinciale verordening als eis stelt dat het groene dak wordt aangelegd door een gecertificeerd bedrijf.

Particuliere woningeigenaren kunnen in plaats van de gemeentelijke subsidieregeling ook beroep doen op de provinciale subsidieregeling. Bij de provinciale regeling kan de aanleg van grotere groene daken worden gesubsidieerd (provincie tot 200 m2; de gemeente tot 100 m2). Belangrijk verschil is wel dat als voorwaarde geldt dat het dak wordt aangelegd door een gecertificeerd bedrijf.

Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) van appartementen kunnen ook een beroep doen op de subsidieverordening van de provincie

De groene daken subsidie van de gemeente geldt niet voor bedrijven. Particulieren eigenaren van bedrijfspanden kunnen wel een beroep doen op de subsidieverordening van de provincie Zeeland.

Voor bedrijven is er ook een andere financiële regeling, onder andere voor hemelwateropvang waar u wellicht uw voordeel mee kunt doen:

Lees meer op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De subsidie is niet voor bestaande groene daken, onderhoud of wanneer een groen dak wordt vervangen. De regeling is bedoeld om nieuwe hemelwatervoorzieningen (groene daken) aan te leggen, zodat er meer hemelwater kan worden opgevangen bij een regenbui. Het dak vervangen zorgt niet voor meer hemelwater opvang.

Een groen dak kan (tot een bepaalde hoek) ook op schuine daken aangelegd worden, mits de constructie sterk genoeg is. Dit dient altijd bij de leverancier gecheckt te worden. In de gemeentelijke subsidieverordening is als voorwaarde gesteld dat de hellingshoek minder dan 35 graden moet zijn.

De provincie Zeeland heeft ook een subsidieregeling. Zie https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/subsidie-voor-aanleg-groene-daken.

Deze is van toepassing voor zowel bedrijven als particulieren. Voorwaarde is dat het dak door een gecertificeerd bedrijf wordt aangelegd.

Zoals bij de meeste subsidieregelingen geldt ook voor deze regeling een subsidieplafond. Voor 2021 is dat voor deze regeling € 50.000,--. Als dit plafond wordt bereikt wordt dit bekendgemaakt. Indien er aanvragen binnenkomen nadat het subsidieplafond is bereikt kan geen subsidie worden toegekend.  Als de rekening voor 2022 weer wordt opengesteld wordt dit bekendgemaakt en kunnen weer aanvragen worden ingediend.

Als buurtbewoners kunt u wel een gemeenschappelijke actie organiseren om gezamenlijk in te kopen en zo ook van inkoopvoordeel te kunnen profiteren. Dat wordt van harte ondersteund, maar de aanvragen dienen wel individueel plaats te vinden. Dus er kan niet één aanvraag namens meerdere eigenaren worden ingediend.

Grind wordt op groene daken gebruikt aan de randen. Dakgrind of riviergrind wordt wereldwijd echter schaars (net zoals bouwzand). Olivijn is een circulair mineraal en als vervanger van grind een zeer duurzame en klimaat ondersteunende optie. Olivijn haalt CO2 uit de lucht en legt deze CO2 onomkeerbaar vast. Vooral als brokjes olivijn in contact komen met water en plantenwortels, neemt het CO2-bufferend vermogen flink toe. Op deze manier gebruikt, levert olivijn een nuttige bijdrage aan de CO2-reductie in de atmosfeer.

Een voordeel van het gebruik van olivijn in plaats van kalk is dat het strooien van kalk zorgt voor een (geringe) toename van CO2 in de lucht, terwijl olivijn juist het tegenovergestelde doet.

Olivijnbrokken, -siersplit en -zand zijn niet duurder dan vergelijkbare soorten grind en split en meststoffen.

Voor vragen over technische details, zoals de draagkracht, plantensoorten en onderhoud, verwijzen we graag door naar leveranciers/hoveniers voor advies.

Ja, dit kan en verhoogt zelfs de energieopbrengst van de zonnepanelen. Vraag bij de leverancier naar de mogelijkheden.

Als gemeente kunnen we helaas niet een of meerdere partijen adviseren. Daarom verwijzen we u graag door naar een van de volgende algemene websites waar meer over leveranciers is te vinden:

Wij adviseren altijd om meerdere offertes op te vragen.

Er zijn geen eisen waaraan de leverancier van groene daken moet voldoen. Wel dient de leverancier aan te geven hoeveel waterbergende capaciteit (liter/m2) het groen dak heeft. Dit kan door bijvoorbeeld specificaties van het dak mee te sturen, of de capaciteit te vermelden op de offerte en factuur. Als u een groen dak wilt laten aanleggen kunt u in overweging nemen dit te laten doen door een gecertificeerd bedrijf. Voor het verkrijgen van subsidie van de gemeente is dit niet vereist. Voor het verkrijgen van subsidie van de provincie is dit wel een vereiste.

Ja, dat is toegestaan ingevolge de gemeentelijke subsidieregeling. Dit is kostenbesparend. Op Google kunt u filmpjes en instructies vinden en uiteraard kan uw leverancier ook instructies beschikbaar stellen.

  • Verwijderen van ongewenste onkruiden en zaailingen van bomen (2 keer per jaar)
  • Bemesten met de speciaal samengestelde meststof of olivijnzand (1 keer per jaar, ca 25-30 gram/m2)
  • Verwijderen van sedum en onkruiden uit de grind- of olivijnranden
  • Schoonmaken van de hemelwaterafvoer