Vaststelling bestemmingsplan 'Tiny houses Tiendendreef Goes'

Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “Tiny houses Tiendendreef Goes” op 14 juli 2022 gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bouw van 11 Tiny Houses aan de Tiendendreef te Goes. Ten opzichte van het ontwerpplan zijn bij de vaststelling de volgende wijzigingen aangebracht:

  • De paragraaf ‘Verkeer’ is in de toelichting van het bestemmingsplan tekstueel aangevuld ter verduidelijking van de situatie.

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan zijn vanaf 28 juli 2022 gedurende zes weken digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPGW20-VG99. Digitaal inzien kan, indien nodig, ook in het stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 te Goes.

Met ingang van 28 juli 2022 kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die door de wijziging die bij de vaststelling in het bestemmingsplan is aangebracht in een nadeligere positie wordt gebracht.

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn, tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening, zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, is gedaan. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op het verzoek is beslist.