Vaststelling bestemmingsplan binnenstad

Burgemeester en wethouders van Goes maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Binnenstad’ op 14 juli 2022 gewijzigd heeft vastgesteld.

Het nieuwe bestemmingsplan voor de binnenstad van Goes is een zogenoemd beheersmatig bestemmingsplan. Dit betekent dat hierin de bestaande planologische situatie in beeld is gebracht. En dat er geen sprake is van nieuwe ontwikkelingen. Het nieuwe bestemmingsplan gaat globaal over het gebied dat aan de noordkant grenst aan de Ringbaan. En aan de zuidzijde door de spoorlijn en aan de oost- en westkant door de singels. Het nieuwe bestemmingsplan vervangt de huidige verouderde bestemmingsplannen in het gebied.

Ten opzichte van het ontwerp is het bestemmingsplan bij de vaststelling als volgt gewijzigd:

  1. Voor het pand aan de Zusterstaat 2A is alsnog een mogelijkheid opgenomen voor het gebruik van een speelautomatenhal en horeca.
  2. De planologisch relevante gasdrukmeet- en regelstations en leidingtracés hebben alsnog een toepasselijke bestemming of (gebieds)aanduiding met bijbehorende regels.
  3. Voor het pand aan de Voorstad 39 en 39A is alsnog een bestemming ‘Gemengd’ opgenomen. Met een mogelijkheid voor het gebruik van detailhandel en lichte horeca.

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan zijn vanaf 28 juli tot en met 7 september 2022 zes weken in te zien. De stukken zijn online te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPGC01-VG99. Digitaal inzien is, als dit nodig is, ook mogelijk in het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Belanghebbenden hebben vanaf 29 juli 2022 zes weken de mogelijkheid om beroep tegen het bestemmingsplan in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het bestemmingsplan gaat in op de dag na afloop van de beroepstermijn. Tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. Mocht dit het geval zijn, dan gaat het bestemmingsplan pas in nadat op het verzoek is beslist.