Vaststelling bestemmingsplan 'Bedrijvenpark Deltaweg 1e herziening'

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Deltaweg 1e herziening’ op 14 juli 2022 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan gaat over het verplaatsen van de Carbonweg en het verplaatsen van de watergang ten zuidwesten van het plangebied Bedrijvenpark Deltaweg. Het vervangt voor een deel het bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Deltaweg’.

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan zijn vanaf 28 juli 2022 zes weken online te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPBP07-VG99. Digitaal inzien is, indien nodig, ook mogelijk  in het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Een belanghebbende heeft vanaf 28 juli 2022 de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Dit is mogelijk door iemand die bij de vaststelling van het bestemmingsplan, in een nadeligere positie wordt gebracht.

Het bestemmingsplan gaat in op de dag na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. Mocht dit het geval zijn, dan gaat het bestemmingsplan pas in nadat op het verzoek is beslist.