Trillingsonderzoek 2022

Om de overlast van geluid en trillingen langs het spoor in Goes te verminderen zijn er sinds 2014 maatregelen uitgevoerd. In 2022 onderzocht het onafhankelijke bureau Level acoustics & vibration wat het effect hiervan is.

Maatregelenpakket

De gemeente liet dit onderzoek uitvoeren als afsluiting van het omvangrijke spoorproject Goes. Sinds 2004 zoekt de gemeente naar oplossingen om de overlast te verminderen van geluid en trillingen voor bewoners langs het spoor. De gemeenteraad stelde in 2014 een flink maatregelenpakket vast om deze hinder te verminderen en de verkeersveiligheid en doorstroming te vergroten.

Bij de Van Hertumweg kwam een spooronderdoorgang en we haalden de spoorwegovergang hier weg. De verkeersveiligheid en doorstroming verbeterde hierdoor. Om trillingen te verminderen is een kruiswissel door een overloopwissel vervangen en is de spoorwegovergang Buys Ballotstraat verbeterd. ProRail voerde groot onderhoud uit, nam geluidbeperkende maatregelen en deed verschillende aanpassingen. Onder andere het aanbrengen van raildempers en vervangen van spoorrails, dwarsliggers en elektrische scheidingslassen.

De resultaten in het kort

In het kort laat het onderzoek zien, dat het vervangen van het kruiswissel en de verbetering van de spoorwegovergang Buys Ballotstraat een positief effect hebben. De andere spooraanpassingen zorgen helaas niet voor verbetering op het gebied van trillingen. Trillingen zijn toegenomen door twee nieuwe ‘hotspots’. Dit zijn lokale bronnen van trillingen. Berekeningen geven aan dat de streefwaarde voor trillingshinder nu bij meer woningen wordt overschreden.

De opzet van het onderzoek

Het onafhankelijke bureau Level Acoustics & Vibration heeft vanaf de Kloetingseweg tot aan het einde van de Parallelweg in 11 woningen trillingen gemeten. De uitkomsten zijn vergeleken met metingen uit 2010 en 2011. Daarnaast is gekeken hoe vaak welke soort trein er rijdt en hoe vlak het spoor ligt. Met een computermodel is berekend wat het effect is voor woningen tot 150 meter van het spoor.

Aanbevelingen

Met dit onderzoek is het spoorproject afgerond. In het eindrapport wordt aanbevolen om de hotspots in Goes nader te onderzoeken en aan te pakken. Andere aanbevelingen gaan over landelijk beleid, onderhoud van het spoor en de uitwerkingsmethode voor trillingsmetingen zoals deze landelijk wordt gebruikt.

Gemeente Goes voert zelf geen maatregelen meer uit. Wel blijven wij namens de inwoners aandacht vragen voor verbetering van de trillingsniveaus bij de verantwoordelijken voor het spoor. Daarom dringen wij aan bij het ministerie en ProRail om de aanbevelingen uit het rapport voortvarend uit te voeren. Wij gaan de onderzoeksresultaten bovendien onder de aandacht brengen van de Tweede kamer.

Het onderzoeksrapport

Het onderzoeksrapport ‘Spoortrillingen Goes 2022 – hoofdrapport’  is beschikbaar voor iedereen die hier interesse in heeft. Bel 14-0113 of gebruik onderstaand formulier. Vermeld daarbij de naam van het document: Spoortrillingen Goes 2022 - hoofdrapport.

Document opvragen

Start aanvraag