Storingen en klachten riolering

Heeft u problemen met de riolering of heeft u te maken met wateroverlast? Hier leest u wat u kunt doen, wat de gemeente doet en welke oplossingen er zijn voor veelvoorkomende storingen en problemen.

Verstopping

Bij een rioolverstopping moet u eerst het ontstoppingsstuk of de erfscheidingsput opgraven. Dit geeft toegang tot uw huisaansluiting. Dit ontstoppingsstuk (of erfscheidingsput) ligt in de meeste gevallen op uw erfgrens. Het is onderdeel van uw eigen rioolsysteem. U bent dus zelf verantwoordelijk voor het toegankelijk maken van uw huisaansluiting. Dit geldt ook voor eventuele kosten, als u dit door derden laat doen. Deze kosten kunt u niet terugvragen bij de gemeente Goes.

Staat het ontstoppingsstuk bij de erfgrens ‘droog'? Dan zit de verstopping in de riolering op uw (particulier) terrein. Het oplossen van de verstopping is dan uw verantwoording. Staat er water in het ontstoppingsstuk? Dan zit de verstopping bij de gemeente. In dat geval belt u de gemeente voor de verdere afhandeling. Laat u deze verstopping oplossen op eigen initiatief, zonder goedkeuring van de gemeente Goes? Dan kunt u deze kosten niet verhalen bij de gemeente Goes.

Is  de verstopping op openbaar perceel niet veroorzaakt door verkeerd gebruik van het riool? Dan komen wij de storing oplossen, zonder daarvoor kosten te rekenen. Met 'verkeerd gebruik' bedoelen we bijvoorbeeld het lozen van grote hoeveelheden vet, hygiënische doekjes of ander afval dat niet in het riool hoort.

Heeft u vragen hierover? Neem contact op met de gemeente Goes, via telefoonnummer 14-0113 of via stadskantoor@goes.nl. Heeft u te maken met drukriolering (voornamelijk in het buitengebied)? Belt u dan altijd eerst de gemeente , ook als de rode storingslamp niet brandt. De lamp gaat namelijk niet branden bij een stroomstoring of een niveauregelingsprobleem. Belangrijk is dat u eerst met de gemeente overlegt. Kosten die gemaakt zijn door derden, zonder de gemeente vooraf te raadplegen, worden niet vergoed. 

Water in de woning via het riool? Borrelende afvoeren?

Komt er water in uw woning via de afvoerleidingen? Meldt u dit dan direct bij de gemeente Goes, via telefoonnummer 14 0113. De oorzaken kunnen zijn:

  • Een grote hoeveelheid regen in korte tijd;
  • Een verstopte huisaansluiting;
  • Een probleem bij de huisaansluiting, bijvoorbeeld door boomwortels of breuk;
  • Te weinig capaciteit van de riolering;
  • De ontluchting van de huisriolering werkt niet goed.

Wij raden u aan om één of meerdere ontlastputjes bij de regenpijpen te plaatsen. Bij verstoppingen in de riolering blijft het water dan meestal buiten de woning en voorkomt u wateroverlast. Problemen met uw verzekering kunt u hiermee ook voorkomen.

Een ontlastputje is een PVC-hulpstuk. Het wordt beneden het vloerpeil aangebracht. Sinds 1991 is de plaatsing van deze putjes voor nieuwbouw verplicht.

Als noodmaatregel kunt u ook de regenpijp, op maaiveldhoogte, deels doorzagen of voorzien van een bladvanger. Het rioleringssysteem wordt zo ontlast en het regenwater kan naar buiten stromen. Als er een ontlastputje is, is dit over het algemeen niet meer nodig.

Bij oudere woningen (voor 1976) gaat de ontluchting van de riolering nog vaak via de regenpijpen. Doorzagen van de regenpijp is dan wel mogelijk, maar het afdoppen van het onderste deel wordt afgeraden. Dit vanwege kans op stank. De opgesloten lucht zoekt namelijk een andere uitweg in uw woning bij hevige neerslag.

De gemeente Goes stelt gratis ontlastputten ter beschikking, met toelichting voor de montage. Deze zijn af te halen bij de afdeling Openbare Ruimte aan de Troelstralaan 1, 4463 BS Goes.

Ontlastputje

Water in de woning vanuit de omgeving

De riolering in de gemeente Goes heeft een bepaalde afvoercapaciteit. Die gaat uit van een bui die (in theorie) één keer per twee jaar voorkomt. (Een volume van ca. 20 mm in een uur, met een piekintentie van 110l/s/ha). Deze afvoernorm is gebaseerd op de afweging van de gemeenteraad, tussen afvoercapaciteit en de hoogte van de rioolheffing. Het kan voorkomen dat het zó hard regent, dat het riool dit regenwater niet op tijd kan afvoeren. Zeker bij extreme buien, die we steeds vaker zien. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn, zolang het teveel aan regenwater tijdelijk op straat of op het groen blijft staan.

Door hoogteverschillen in de omgeving kan het gebeuren dat niet de straat het laagste punt is van de omgeving, maar uw woning.  Het water verzamelt zich dan bij of in uw woning. De gemeente Goes onderzoekt op dit moment op welke plaatsen schade aan woningen kan ontstaan bij dergelijke extreme buien. De gemeente wil deze plaatsen nader bekijken en nagaan hoe de kans op schade kan worden beperkt.

Op de website https://www.waterklaar.nl leest u hoe u zelf de kans op overlast en schade beperkt. Bij vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de coördinator Riolering van de gemeente Goes, via e-mail: openbareruimte@goes.nl.

Grondwater

Perceeleigenaren zijn verantwoordelijk voor de waterhuishouding op eigen perceel. Dit geldt daarmee ook voor het reguleren van de grondwaterstand binnen uw perceel. Heeft u overlast van hoge grondwaterstanden? Dan kunt u bijvoorbeeld drainage aan (laten) leggen op uw perceel. Neem daarvoor contact op met de gemeente Goes. De gemeente kan een voorziening regelen voor afvoer van uw overtollig grondwater.  

Natte kelders en optrekkend vocht

Heeft u last van een natte kelder of optrekkend vocht in uw woning of pand? Dit komt vaak voor bij oudere woningen. Sinds 1992 moeten woningen namelijk in een bepaalde mate vochtwerend gebouwd zijn (zie bouwbesluit). Als perceeleigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor de regulering van het grondwater op uw perceel. Ook moet u als eigenaar zorgen voor een goede staat van eigendommen en gebouwen op uw eigen perceel. U moet in dit geval dan ook zelf waterhuishoudkundige en/of bouwkundige maatregelen treffen. Op www.waterklaar.nl vindt u verschillende voorbeelden van maatregelen, waarmee u vochtoverlast kunt aanpakken. 

Vragen?

Vragen over wateroverlast of over uw riolering? Neem contact op met de coördinator Riolering van de gemeente Goes, e-mail: openbareruimte@goes.nl.