Sociaal Domein

Goes heeft sinds 2015 een aantal extra wettelijke taken gekregen gericht op ondersteuning en zorg aan haar inwoners. Het gaat dan bijvoorbeeld om de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

Financiële uitdagingen

Net als andere gemeenten, heeft Goes financiële uitdagingen in de Wmo- en jeugdhulp. Er is jaarlijks een tekort van ruim drie miljoen euro. Om de zorg en ondersteuning ook in de toekomst betaalbaar en beschikbaar te houden, is een aantal maatregelen ingevoerd. Met deze maatregelen wil de gemeente Goes terug naar de bedoeling van de Wmo en de Jeugdwet. Dat wil zeggen dat we een vangnet bieden voor wie het zelf of met hulp van familie of vrienden echt niet redt. We kijken dus kritischer naar wat een inwoner nog wel zelf kan doen. Ook kijken we of het de gemeente of een andere instantie moet zijn die hulp kan bieden. Goes heeft de maatregelen benoemd in haar ‘Focusplan’.

Bekijk het Focusplan bij punt 12 op de agenda van de raadsvergadering.
Bekijk de Wmo-verordening bij punt 11 op de agenda van de raadsvergadering.

Maatwerk

Ondanks dat we kritischer zijn, blijven we iedere aanvraag afzonderlijk bekijken. Maatwerk blijft uiteraard mogelijk, zodat niemand ten onrechte zorg wordt onthouden. We vinden passende ondersteuning en zorg belangrijk. Daarom leggen we in principe de zorg voor maximaal één jaar vast en wordt deze niet automatisch verlengd. Samen met de inwoner en de zorgaanbieder kijken we van tijd tot tijd of de geboden zorg nog steeds de juiste is of dat een alternatief beter is. Soms zijn bijvoorbeeld activiteiten vanuit een welzijnsorganisatie ook een goede oplossing. Of blijkt een tijdelijke opschaling van zorg nodig te zijn.

Beschikkingen die op het moment van vaststelling van het Focusplan nog maximaal een jaar zouden doorlopen, laten we in principe buiten beschouwing. Met mensen die al zorg of jeugdhulp ontvingen voor een periode langer dan een jaar op het moment van vaststelling van het Focusplan, nemen wij eerder contact op. We kijken dan wat er gaat veranderen op basis van de nieuwe regels. Dit geldt ook voor nieuwe aanvragen of verzoeken tot tussentijdse wijzigingen van de huidige zorg.

Zelf doen en elkaar helpen

Ook inwoners kunnen ons meehelpen. Dit kunnen zij doen door nu alvast na te denken over situaties waarbij zij later hulp nodig zullen hebben. Door bijvoorbeeld al uit te zoeken wie hen kan helpen bij het uitlaten van de hond, het doen van boodschappen of het schoonmaken van de woning na een operatie. Of na te denken of ze in de eigen woning willen blijven wonen als ze later slechter ter been zijn. En wat ze daar nu al voor kunnen doen om dit later mogelijk te maken. Maar ook door na te denken over wat zij zelf voor anderen kunnen betekenen als zij dit nodig hebben. Samen zorgen we ervoor dat de zorg ook in de toekomst betaalbaar blijft.