Sloopmelding gebouw of deel gebouw

Algemeen

Onder 'slopen' wordt verstaan: het afbreken van een bouwwerk of een gedeelte daarvan. U hebt in het algemeen geen vergunning nodig om te mogen slopen. Meestal moet u wel een sloopmelding doen bij de gemeente.

Sloopmelding

Wilt u een gebouw of een deel daarvan gaan slopen of het alleen verwijderen van asbest?
Dan bent u verplicht een sloopmelding te doen in de volgende gevallen:

 • bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij
 • bij de sloop verwijdert u asbest

Sloopmelding én omgevingsvergunning

In de volgende gevallen hebt u ook een omgevingsvergunning nodig:

 • sloopwerkzaamheden aan een beschermd monument;
 • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht;
 • slopen in strijd met het bestemmingsplan.

Wat moet ik doen

U doet de sloopmelding via het Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. Bedrijven doen de melding met eHerkenning. Hebt u ook een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u via Omgevingsloket online ook een aanvraag hiervoor indienen. Dit doet u tegelijk met de sloopmelding.

Doe de sloopmelding minimaal 4 weken voordat u met de sloopwerkzaamheden wilt beginnen. In de volgende gevallen doet u de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

 • U verwijdert als particulier hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 m2.
 • Uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als de termijn van 4 weken tot onnodige leegstand van het gebouw leidt of het gebruiksgenot belemmert.

Na de sloopmelding

Is uw melding niet volledig? Dan krijgt u hiervan bericht en wordt u in de gelegenheid gesteld binnen de gestelde termijn de ontbrekende stukken alsnog aan te leveren. Is uw melding wel volledig? Dan kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Start en einde werkzaamheden melden

Voordat u met de sloopwerkzaamheden begint, moet u dit melden bij de gemeente. Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren.

Bent u klaar met de werkzaamheden? Dan meldt u dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

Wat heb ik nodig

 • naam en adres van de eigenaar van het te slopen bouwwerk;
 • naam en adres van de uitvoerder van de werkzaamheden;
 • adres, kadastraal nummer en aard van het te slopen bouwwerk;
 • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen;
 • hoe u gaat slopen;
 • gegevens over de vrij te komen afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren;

Rapporten meesturen bij de sloopmelding

Bij de sloopmelding moet u soms ook één of meerdere rapporten meesturen. Het kan gaan om de volgende rapporten:

 • een asbestinventarisatierapport opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf, als u verwacht dat er asbest vrijkomt bij de werkzaamheden
 • sloopveiligheidsplan;
 • rapport van een akoestisch onderzoek;
 • rapport van een trillingenonderzoek;

Let op: Een asbestinventarisatierapport moet u altijd meesturen als het gaat om een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

Kosten 2022

Voor dit onderdeel worden geen kosten in rekening gebracht door de gemeente.