Sanering bij bodemverontreiniging

Blijkt uit bodemonderzoek dat de bodem sterk vervuild is? Dan kan het zijn dat de bodem gesaneerd moet worden. Dit hangt af van de aard en de omvang van de vervuiling.

In de meeste gevallen beslist de RUD Zeeland, namens de Provincie Zeeland, wat er moet gebeuren bij geconstateerde bodemverontreiniging. De RUD Zeeland beoordeelt de onderzoeksgegevens en doet een uitspraak over de ernst van de verontreiniging. Wanneer de bodemverontreiniging niet ernstig is, ligt het bevoegd gezag bij de gemeente Goes. In dat geval beslist de gemeente welke vervolgstappen noodzakelijk zijn.

Is de bodemverontreiniging ontstaan als gevolg van bedrijfsactiviteiten? En is voor deze bedrijfsactiviteiten (op grond van de WABO/het Activiteitenbesluit) een melding ingediend of een vergunning afgegeven? Dan ligt het bevoegd gezag bij de RUD Zeeland. Deze instantie bepaalt welke vervolgacties noodzakelijk zijn.  Kijk ook op https://www.rud-zeeland.nl