PvdA-GroenLinks

Logo PvdA-GroenLinks

De PvdA/GroenLinks fractie is sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 één gezamenlijke fractie geworden. Met één lijst en met één partijprogramma. Samen staan wij voor een duurzaam en sociaal Goes.

Zorg en armoede

Niemand kiest ervoor om ziek te worden. We zijn ervan overtuigd dat alle inwoners graag mee willen doen in de samenleving. Soms lukt dat niet en is er zorg en steun van de gemeente nodig. PvdA-GroenLinks kiest ervoor om die te leveren. Daarbij staan onze inwoners centraal. We geloven dat preventie en vroegtijdige zorg bijdragen aan een beter en goedkoper zorgtraject. We zetten hier dan ook vol op in. Eén van de belangrijkste taken van de gemeente is dat iedere Goesenaar mee kan doen aan de samenleving. Binnen gemeente Goes wonen ruim 1.500 inwoners voor wie dat geen vanzelfsprekendheid is, omdat ze in armoede leven. Van deze groep groeien 400 kinderen dagelijks op in armoede. PvdA-GroenLinks vindt dat hier verandering in moet komen. We zetten ons in voor een gemeente waarin iedere inwoner zich kan voeden, kleden, een dak boven het hoofd heeft en de mogelijkheid heeft om te studeren.

Groen en klimaat

Een fijne leefomgeving voor iedere Goesenaar, waar wij investeren in fietsers en voetgangers. De auto komt op de derde plaats. Verkeersveiligheid op één. Een fijne leefomgeving betekent ook natuur en voldoende groen in en rond de stad en de dorpen. Nu en in de toekomst. Zorg dragen voor onze eigen omgeving op een duurzame wijze zodat ook toekomstige generaties een goed leven hebben. De komende jaren zullen er grote veranderingen plaatsvinden op het gebied van zonne-energieopwekking. Dit moet duurzaam en CO2 neutraal worden. Goes draagt haar steentje bij door vol in te zetten op duurzame opwekking van energie. Dit doen we onder andere door middel van zonnepanelen. Die zien we het liefst zoveel mogelijk op daken en boven parkeerterreinen, maar waar nodig moeten ook zonneparken gebouwd worden. Om de klimaatdoelen te behalen, moeten de gemeente, de woningcorporatie, bedrijven en inwoners investeren in het verduurzamen van woningen en panden. Dit is een grote opgave, maar we moeten dit doen om de klimaatdoelen te halen. Voorop staat dat iedereen hier aan mee moet kunnen doen. Waar nodig springt de gemeente bij met duurzaamheidssubsidies. Het isoleren van gebouwen is prioriteit nummer één.  

Gelijke kansen

Iedere Goesenaar is uniek. Iedereen heeft zijn eigen achtergrond en omgeving. PvdA-GroenLinks vindt het belangrijk dat alle Goesenaren gelijke kansen krijgen om mee te doen in de maatschappij. En om zich te ontwikkelen en om een fatsoenlijk bestaan op te bouwen. Niet iedere burger heeft gelijke kansen. Op gebieden van inkomen, kennis, gezondheid, schulden en cultuur zien we dat de ongelijkheid de afgelopen jaren is toegenomen. PvdA-GroenLinks wil deze ongelijkheid verminderen en zorgen voor een Goes waarin iedereen die gelijke kansen heeft. Dat doen we in de zorg, het onderwijs en in de hele samenleving.

Een woning voor iedereen

Wonen is een grondrecht en daarom heeft iedereen in Goes het recht op een passende woning. Om die reden wil PvdA-GroenLinks starters en senioren meer kansen bieden op de woningmarkt. Dit betekent een uitbreiding van het aantal starterswoningen, meer sociale huurwoningen en levensloopbestendige woningen. We doen dit door bij nieuwbouw voorkeur te geven aan groene wooncomplexen die binnen de zichtlijnen van Goes tot hun recht komen. Die bestaan uit een mix van huur- en koopwoningen. Nieuwbouw moet altijd uit een vast percentage sociale huurwoningen en woningen in het middensegment bestaan. Net als in de rest van Nederland zien we ook in Goes een laag aanbod van goedkope woningen. De afgelopen jaren zijn voornamelijk dure huizen gebouwd of herbouwd na de sloop van oude woningen. Dit moet en kan beter, zodat ook jongeren en mensen met een smallere beurs meer kans maken op een passende woning