Procedure van een bestemmingsplan

Voordat een bestemmingsplan in werking treedt, wordt een wettelijke procedure doorlopen. Deze procedure bevat verschillende fasen:

Opstellen voorontwerpbestemmingsplan

Voordat een bestemmingsplan wordt opgesteld, wordt er onderzoek gedaan over het gebied. Ook wordt het gebied zelf geïnventariseerd. De resultaten van deze inventarisatie worden vervolgens geanalyseerd. Dit vormt, samen met het door de gemeente en door hogere overheden vastgesteld beleid, de visie voor het gebied. Dit leidt uiteindelijk tot een voorontwerp van het bestemmingsplan (een eerste concept). 

Vooroverleg

Een voorontwerp van een bestemmingsplan is een (eerste) concept en is niet verplicht. Diverse instellingen, diensten en andere overheden, waaronder de provincie, geven advies over de inhoud van het voorontwerpbestemmingsplan. Ook kan het voorontwerp ter inzage gelegd worden voor inzage. In dit geval worden ook de burgers bij de voorbereiding van het bestemmingsplan betrokken. De resultaten van het overleg worden in het bestemmingsplan verwerkt. Na aanpassing is er sprake van een ontwerpbestemmingsplan.

Ontwerp bestemmingsplan

Voor elk bestemmingsplan wordt een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Het ontwerpplan is de versie van het plan die de officiële voorbereidingsprocedure ingaat.

Zienswijzen kenbaar maken met betrekking tot het ontwerpplan

Het ontwerpplan ligt voor de eerste keer formeel, voor een periode van zes weken, ter inzage. Iedereen kan tijdens deze periode zienswijzen kenbaar maken. Een zienswijze houdt in dat je wil dat er iets aan de plannen wordt aangepast.

Vaststelling bestemmingsplan

Het college van burgemeester en wethouders bespreekt het eventueel aangepaste bestemmingsplan en doet hierover een voorstel aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan uiteindelijk vast. Het kan zijn dat de gemeenteraad ook eerst wijzigingen wil zien voordat het bestemmingsplan wordt vastgesteld.

Beroep instellen

Na vaststelling door de gemeenteraad wordt het bestemmingsplan opnieuw zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kan een belanghebbende, beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag.  

Inwerkingtreden

Na afloop van de periode waarin beroep kan worden ingediend, treedt het bestemmingsplan in werking. Tenzij er een verzoek tot voorlopige voorziening is aangevraagd bij de Raad van State. Zolang er geen besluit is genomen over de voorlopige voorziening, wordt de inwerkingtreding uitgesteld.

Voorlopige voorziening aanvragen bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

Het inwerkingtreden van het plan wordt voorkomen door een voorlopige voorziening aan te vragen tijdens de periode waarin het vastgestelde plan ter inzage ligt. Na behandeling van deze voorlopige voorziening kan deze schorsing worden opgeheven en treedt het plan alsnog in werking.

Onherroepelijk plan

Na behandeling van de ingediende beroepen, wordt het plan onherroepelijk en spreken we over een vigerend plan.