Plan: Groene opleidingen en Volwassenenonderwijs Scalda naar Omnium

De gemeente Goes, Scalda en Omnium hebben de intentie om de groene opleidingen en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (Vavo) van Scalda te huisvesten in de ruimte van het tropisch bos van Omnium.

Deze gezamenlijke intentieverklaring betekent de start van een intensief traject om te komen tot een toekomstbestendig Omnium waarin de verschillende Scalda-opleidingen, de sport- en recreatiefuncties en de andere partners optimaal kunnen samenwerken.

Plannen

Komende maanden worden de plannen met alle partners verder uitgewerkt. De uiteindelijke plannen worden ter besluitvorming voorgelegd binnen Scalda en Omnium én aan de gemeenteraad van Goes.

Scalda Groen en Vavo

De groene opleidingen leiden studenten uit heel Zuidwest Nederland op voor een waardevolle toekomst in bloem, groen en styling, dierverzorging, agro- en aquafood en technologie, hovenier, loonwerk, paardensport en -houderij, teelt en veehouderij. Opleidingen die goed passen in het groene recreatiegebied ‘Hollandsche Hoeve’ in de nabijheid van Omnium. De Vavo-opleidingen, die vanaf komend schooljaar ook in Goes gevestigd zijn, verhuizen mee. Deze verhuizing betekent een kwaliteitsimpuls voor zowel het groene onderwijs als het gebied rondom Omnium. De aanwezigheid van andere opleidingen en bedrijven, bezoekers en recreanten biedt volop dynamiek en kansen voor praktijkgericht onderwijs. Scalda was al op zoek naar een alternatief voor de huidige huisvesting van deze opleidingen. Het plan past bij de strategische doelstellingen van Scalda het onderwijs zoveel mogelijk samen met en in de praktijk te realiseren, te ‘hybridiseren’.

Gezonde toekomst voor Omnium sport & recreatie

In de plannen vervalt de huidige functie van het tropisch bos als voorziening voor recreatie en educatie. De fundering en het ‘skelet’ van het gebouw blijven bestaan, maar de buitenschil wordt geheel vernieuwd om te kunnen voldoen aan de eisen van een moderne school. Daarmee wordt een volgende stap gezet voor een duurzaam gezonde toekomst voor Omnium als belangrijke maatschappelijke voorziening.

Gemeente Goes: onderwijsstad en stad van sport en bewegen

De verhuizing van Scalda Groen en Vavo naar de ruimte van het tropisch bos van Omnium draagt in belangrijke mate bij aan de strategische doelstellingen van de gemeente Goes. De gemeente versterkt zo haar rol als centrumgemeente voor de Bevelanden op het gebied van onderwijs. Ook kunnen de ambities op het gebied van sport, bewegen, gezondheid en vergroening vanuit een ‘Groene campus’ nog beter gerealiseerd worden. Gemeente Goes heeft de intentie het huidige pand van Scalda aan het Stationspark te kopen voor de verdere ontwikkeling van het stationsgebied.