Optimalisatie sportpark Wesselopark

De gemeenteraad heeft donderdag 9 februari 2023 een kredietaanvraag van 2,6 miljoen euro voor het verder uitwerken van een ‘Masterplan Sportpark Wesselopark’ goedgekeurd. Het gaat om het draaien, aanleggen en onderhouden van kunstgras voetbalvelden. Sportpark Wesselopark in Kloetinge wordt namelijk intensief gebruikt. Het is zoeken naar ruimte binnen de bestaande begrenzing van het park: naar ruimte voor alle wedstrijden, maar ook naar ruimte voor verkeer en parkeren.

Willen de gemeente en de verenigingen de situatie op het sportpark verbeteren, met optimaal benutte ruimte en verbeterde parkeercapaciteit en verkeerstromen, dan is daar geld voor nodig. Met het investeringskrediet voor het optimaliseren van de voetbalvelden en voorbereidingskrediet voor verbeteren van het parkeren, verkeersstromen en parkinrichting, kunnen gemeente en de verenigingen nu samen verder met de uitwerking van een - uit drie fases bestaand -  Masterplan.

Goed nieuws voor V.V. Kloetinge

Het goedgekeurde krediet en de start van het uitwerken van het Masterplan betekent goed nieuws voor de grootste vereniging op het park: V.V. Kloetinge. De club maakte eerder al haar ambities kenbaar in een ambitieplan. Samen met de V.V. Kloetinge is onderzocht hoe deze ambities op het Wesselopark zijn in te passen. Het draaien van veld 3 - en dat uitvoeren in kunstgras-  geeft optimaal gebruik van de beschikbare ruimte op het sportpark. Hiermee wordt het huidige veld 5 aangepast naar afmetingen van een jeugdveld en ontstaat ruimte voor een nieuw clubgebouw.  De vereniging wil graag met ingang van seizoen 2023/2024 gebruik gaan maken van het nieuwe veld 3.

Ingewikkelde legpuzzel

Ook schutterij Ravenstein kampt met beperkte ruimte.
Tennisvereniging de Bongerd heeft een versleten tennisbaan en wil graag ruimte maken voor padel. Al met al veel ideeën en wensen voor de toekomst. Daarbij is het gezien de begrenzing van het sportpark qua verdeling van ruimte en de diverse belangen van verenigingen en omwonenden een ingewikkelde puzzel die de komende tijd passend gemaakt moet worden. 

Een zorg van alle betrokkenen, zowel verenigingen als omwonenden, is de verkeersveiligheid: het parkeerprobleem heeft daar een grote invloed op. Nu er concrete plannen gemaakt kunnen worden wil de gemeente onderzoeken welke mogelijkheden er op korte termijn zijn om hier een eerste verbetering in aan te brengen.

In gesprek met de omgeving

Nu in de eerste fase de parkoptimalisatie vorm krijgt, te beginnen met het draaien van veld 3 en de aanleg van een pupillenveldje, wordt met de omgeving besproken wat mogelijke scenario’s zijn voor de toekomst van het hele Wesselopark en met welke ideeën en wensen rekening gehouden moet worden. De weerslag die het intensieve gebruik van het sportpark nu heeft op de leefbaarheid van de omgeving, vooral rondom verkeer en parkeren is daarbij echt een belangrijk aandachtspunt.

Gefaseerde uitvoering

Het Masterplan dat verder vorm moet krijgen, bestaat uit drie fases:

  • Fase 1 omvat de optimalisatie van de voetbalvelden van VV Kloetinge: waaronder het draaien van veld 3 en dit uitvoeren in kunstgras.  Waar mogelijk realiseren van quick wins voor verkeer en parkeren.

De gemeente benut deze fase ook om met overige verenigingen en omwonenden in gesprek te gaan over hoe zij vinden dat de overige puzzelstukjes gelegd moeten worden, met name als het gaat om verkeer en parkeren en de ervaringen en wensen in de directe omgeving (eerste helft 2023).

  • Fase 2 het renoveren van de velden 2 en 5 en aanleg jeugdveld (2024).
     
  • Fase 3 omvat het optimaliseren van de verdere inrichting van het Wesselopark. De gemeente wil hierbij zo veel mogelijk aanhaken bij ambities van de overige verenigingen, de gemeentelijke beweegvisie én de wensen van de directe omgeving en belanghebbenden (2023 en 2024) De realisatie van plannen voor een nieuw centrumgebouw, onder verantwoordelijkheid en voor rekening van de VV Kloetinge en de Stichting Sportpark Wesselopark staat gepland voor 2025.

Klaar voor de start

Naar aanleiding van het raadsbesluit kunnen gemeente en verenigingen nu dus samen met de omgeving starten met het schetsen van nieuwe mogelijkheden om het sportpark en de omgeving anders vorm te geven. De eerste uitnodigingen voor gesprekken met direct omwonenden worden gemaakt en gaan nog komende week de deur uit.