Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied'

Burgemeester en wethouders van Goes maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied’ van 20 oktober tot en met 30 november 2022 ter inzage ligt.

Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het ontwerpbestemmingsplan is online te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPBG01-ON99. Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Beheersmatig bestemmingsplan

Het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied van gemeente Goes is een zogenaamd beheersmatig bestemmingsplan. Dit betekent dat hierin de bestaande planologische situatie in beeld is gebracht. En dat er geen sprake is van nieuwe ontwikkelingen. De bestaande planologische situatie is die zoals in de huidige bestemmingsplannen is opgenomen. Hij is aangevuld met alle wijzigingen waarvoor in de afgelopen jaren een vergunning is verleend. Ook zijn dingen die niet klopten hersteld. Bestaande rechten worden in het nieuwe bestemmingsplan zoveel mogelijk gerespecteerd.

Landelijk gebied

Het nieuwe bestemmingsplan heeft globaal betrekking op het landelijk gebied van gemeente Goes.  Dat wil zeggen: het hele grondgebied van de gemeente, met uitzondering van de gebieden die in afzonderlijke bestemmingsplannen zijn geregeld. Zoals de bebouwde kommen, bedrijventerreinen en een aantal recreatiegebieden. Het bedrijventerrein Lewedorp is wel in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen. Het vervangt de huidige verouderde bestemmingsplannen in het gebied.

Zienswijze

Iedereen heeft tijdens de termijn schriftelijk of mondeling de mogelijkheid om een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen bij de raad van de gemeente Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode is het nodig om op tijd een afspraak te maken met Peter Daniëlse via p.danielse@goes.nl.