Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Deltaweg 1e herziening’

Burgemeester en wethouders van Goes maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 24 maart 2022 het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Deltaweg 1e herziening’ gedurende zes weken digitaal te raadplegen is.

Dit kan digitaal via Ruimtelijke Plannen of, indien nodig, digitaal in het stadskantoor.

Het ontwerp heeft betrekking op het verplaatsen van de Carbonweg en het verplaatsen van de watergang ten zuidwesten van het plangebied Bedrijvenpark Deltaweg en vervangt voor een deel het bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Deltaweg’.

Tijdens de genoemde termijn kan schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar gemaakt worden bij de raad van de gemeente Goes. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode kunt u een afspraak maken met mevrouw C.T. van de Vate via c.vande.vate@goes.nl