Ontwerp-omgevingsvergunning voor bouwen 45 woningen in Aria-Zuid Goes

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes maken bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen. Het gaat om toestemming voor het bouwen van 45 woningen in het gebied Aria-Zuid, ten zuiden van het Pykeswegje.

Dit gebeurt met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, en paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het gaat om vrijstaande woningen, twee-onder-één-kapwoningen, rijhuizen en levensloopbestendige woningen. De ontwikkeling loopt vooruit op een nieuw bestemmingsplan voor Aria-Zuid.

Geen bouwmogelijkheden

Het initiatief past niet in het geldende bestemmingsplan ‘Aria’, omdat voor de gronden waar de 45 woningen komen te staan een bestemming "Wonen - Uit te werken - 2" geldt. Daardoor zijn er geen bouwmogelijkheden. Burgemeester en wethouders zijn van plan met de omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan.

Inzage

Het ontwerp van de te verlenen omgevingsvergunning is met de stukken die daarbij horen van 8 september tot en met 19 oktober 2022 in te zien. De ontwerpbeschikking is online te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVGZ09-ON99. Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Zienswijze

Tijdens de termijn heeft iedereen schriftelijk of mondeling de mogelijkheid om een zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren te brengen bij de burgemeester en wethouders van de gemeente Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode is het noodzakelijk op tijd vooraf een afspraak te maken met Peter Daniëlse via p.danielse@goes.nl.