Ontwerp-omgevingsvergunning realisatie zorgcluster Bugelweg Goes

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes maken bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen. Deze is voor het realiseren van een zorgcluster op een stuk grond op de hoek van de ’s-Gravenpolderseweg en de Nansenbaan in Goes. Die plek is plaatselijk bekend als de Bugelweg.

Het gaat om een zorgcluster voor de huisvesting van cliënten van 's Heeren Loo en een gezondheidscentrum met dagbesteding dat daarbij hoort. Bij het voornemen van het verlenen van de omgevingsvergunning is artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, en paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) toegepast. 

Afwijken bestemmingsplan

Het initiatief past niet in het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2010', omdat het bouwwerk staat op voor 'Agrarisch' aangewezen gronden. Het bouwen van een zorgcluster niet is daar toegestaan. Burgemeester en wethouders zijn van plan met de omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan.

Inzage

Het ontwerp van de te verlenen omgevingsvergunning is met de stukken die daarbij horen van 21 juli tot en met 31 augustus 2022 in te zien. De ontwerpbeschikking is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVGZ08-ON99. Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Zienswijze

Iedereen heeft tijdens de genoemde periode de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Goes. Postbus 2118, 4460 MC Goes. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen genoemde periode is het nodig om op tijd vooraf een afspraak te maken met Peter Daniëlse via p.danielse@goes.nl.