Ontwerp-omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor bouwen praktijkruimte

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes maken bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een praktijkruimte bij de woning aan de Nieuwe Rijksweg 2B in ’s-Heer Hendrikskinderen.

Dit met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, en paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De activiteiten in het pand bestaan uit het geven van advies, coaching en behandeling bij hulpvragen op psychiatrisch, psychologisch en pedagogisch gebied.

Het initiatief past niet in het geldende bestemmingsplan ‘Nieuwe Rijksweg 2B ’s-Heer Hendrikskinderen. Dit omdat het bouwwerk staat op voor ‘Tuin’ aangewezen gronden, en het bouwen van een praktijkruimte is daar niet toegestaan. Burgemeester en wethouders zijn van plan met de omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan.

Het ontwerp van de te verlenen omgevingsvergunningen is met de stukken die daarbij horen van 19 mei tot en met 29 juni 2022 in te zien. De ontwerpbeschikking is digitaal te lezen op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVHH01-ON99. Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Tijdens de genoemde periode heeft iedereen de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig vooraf een afspraak te maken met Peter Daniëlse via p.danielse@goes.nl.