Ondersteuningsgelden voor controle coronatoegangsbewijs

LET OP: alle declaraties moeten uiterlijk 10 januari ingediend zijn. Declaraties na deze datum worden niet meer in behandeling genomen.

Deze regeling geldt binnen het tijdvak van 22 september tot en met 31 december zo lang de CTB-plicht geldt én zo lang het beschikbare budget niet op is.

Aanvragen

Het is niet meer mogelijk om CTB ondersteuning aan te vragen.

 • Voor het aanvragen van ondersteuningsgelden voor de controle op CTB’s gebruikt u het aanvraagformulier;
 • U hebt de mogelijkheid per tijdvak van één maand ondersteuningsgelden aanvragen. Dus bijvoorbeeld van 1 oktober tot en met 31 oktober als één aanvraag;
 • De gemeente heeft een budget vanuit de Rijksoverheid beschikbaar om toe te kennen. Dit bedrag is ook direct het plafond van deze regeling. De gemeente streeft naar een eerlijke verdeling van de gelden. Dat betekent dat ze wekelijks bekijkt welke aanvragen die op dat moment binnen zijn, worden toegekend;
 • Uit de aanvraag moet blijken dat de aangevraagde ondersteuningsgelden daadwerkelijk ingezet worden om de controle op CTB's vorm te geven;
 • In de aanvraag voegt u een onderbouwing toe van de kosten die u wilt declareren.

Toekenning

 • Een reactie op uw aanvraag ontvangt u op het opgegeven e-mailadres;
 • Na de wekelijkse beoordeling laten wij aan u weten in hoeverre we uw aanvraag toekennen;
 • Uit de toekenning blijkt welk bedrag aan u krijgt;
 • Factoren die van belang zijn voor toekenning zijn:
  • of u de aangevraagde gelden inzet voor controle op CTB;
  • of de kosten hiervan passen binnen het kader van de regeling;
  • of de kosten hiervan in voldoende mate onderbouwd en redelijk zijn;
  • of toekenning van de aanvraag niet leidt tot een ongelijke verdeling van het beschikbare budget.

Declareren

Het is niet meer mogelijk om een declaratie in te dienen.

 • Voor het declareren van de daadwerkelijke kosten gebruikt u het declaratieformulier;
 • Een declaratie dient u in na afloop van het tijdvak waar het om gaat;
 • Na toekenning van een aanvraag dient u aan het einde van het tijdvak (dus bijvoorbeeld op 1 november voor de maand oktober) een declaratie in bij de gemeente;
 • Hier voegt u eventuele facturen en/of berekeningen toe van de gemaakte kosten. Wanneer u bijvoorbeeld extern inhuurt , stuurt u een factuur mee. Maakt u extra loonkosten, dan voegt u een berekening toe;
 • Wanneer de declaratie overeenstemt met de toekenning, ontvangt u het bedrag op de opgegeven rekening.

Algemene informatie over de ondersteuningsgelden CTB

Voor vergoeding komen de kosten in aanmerking die samenhangen met de ondersteuning bij of nabij voorzieningen die op grond van die Tijdelijke regeling verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren. En onder omstandigheden de toegang te ontzeggen. De bijdrage vergoedt kosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren of de controle van coronatoegangsbewijzen bevorderen en makkelijker maken. Te denken valt aan de inzet van gastheren, -vrouwen of beveiligers die de toepassing van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling ondersteunen in duidelijke gevallen
(compliance assistance). Alleen kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking.

Vanuit de bijdrage komen de volgende kosten die door de Veiligheidsregio en in overeenstemming met deze organisatie die een derde partij maakt ter ondersteuning van de naleving van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling in aanmerking:

Vergoedbare kosten

i. verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;
ii. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder i;
iii. in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
iv. materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;
v. verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder i tot en met iv.

Niet vergoedbare kosten

Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten niet in aanmerking:
i. kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 22 september 2021;
ii. kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt.
iii. kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Beoordelingsregels

Niet per se alle kosten worden vergoed. Deze regeling gaat om een financiële tegemoetkoming voor de extra kosten die in verband met ctb-controles worden gemaakt.

Om een eerlijke verdeling van de gelden te bewerkstelligen, heeft het college de volgende beoordelingsregels vastgesteld die gebruikt worden bij de beoordeling van individuele aanvragen:

 1. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst;
 2. Aanvragen worden per tijdvak beoordeeld en nooit eerder dan twee weken voorafgaande aan het betreffende tijdvak. In het geval een aanvraag over een toekomstig tijdvak vroegtijdig wordt gedaan, geldt het tijdstip twee weken voorafgaand aan het tijdvak als datum van binnenkomst of de daadwerkelijke datum van binnenkomst indien dat later is.
 3. Aanvragen worden getoetst aan de kaders van de regeling; dat wil zeggen dat de kosten in beginsel voor vergoeding in aanmerking moeten komen volgens de ministeriele kaders en dat er een goede duidelijke en geloofwaardige beschrijving moet zijn van de extra kosten die een ondernemer maakt ten behoeve van de uitvoering van ctb-controles. Gederfde omzet door de ctb-plicht bijvoorbeeld, wordt niet vergoed (omdat dit niet mag).
 4. Aanvragen worden wekelijks beoordeeld aan de hand van deze beoordelingsregels door minimaal drie medewerkers van de afdeling Dienstverlening (het beoordelingsteam).
 5. Voor kosten van extra inzet eigen personeel wordt een maximum gehanteerd van € 1.500 per tijdvak.
 6. Voor kosten van externe inhuur wordt een maximum gehanteerd van € 1.500 per tijdvak.
 7. Voor de kosten onder 5 en 6 samen wordt een maximum gehanteerd van € 2.000,- per tijdvak.
 8. Voor materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs faciliteren (zoals een scanner), wordt een maximum gehanteerd van € 750,- eenmalig of bij terugkerende materiele kosten € 750-- per tijdvak.
 9. Voor evenementen geldt een totaal maximum van € 600,- per dag voor alle voor vergoeding in aanmerking komende kosten (sommige evenementen zijn meerdaags).
 10. Aanvragen die binnenkomen nadat het volledige budget reeds is toegekend worden afgewezen wegens het bereiken van het plafond. In dat geval wordt de regeling ook offline gehaald.