Ondersteuningsgelden voor controle coronatoegangsbewijs

Deze regeling geldt binnen het tijdvak van 22 september tot en met 31 december zo lang de CTB-plicht geldt én zo lang het beschikbare budget niet op is.

Aanvragen

Start aanvraag ondersteuningsgelden CTB

 • Voor het aanvragen van ondersteuningsgelden voor de controle op CTB’s gebruikt u het aanvraagformulier;
 • U hebt de mogelijkheid per tijdvak van één maand ondersteuningsgelden aanvragen. Dus bijvoorbeeld van 1 oktober tot en met 31 oktober als één aanvraag;
 • De gemeente heeft een budget vanuit de Rijksoverheid beschikbaar om toe te kennen. Dit bedrag is ook direct het plafond van deze regeling. De gemeente streeft naar een eerlijke verdeling van de gelden. Dat betekent dat ze wekelijks bekijkt welke aanvragen die op dat moment binnen zijn, worden toegekend;
 • Uit de aanvraag moet blijken dat de aangevraagde ondersteuningsgelden daadwerkelijk ingezet worden om de controle op CTB's vorm te geven;
 • In de aanvraag voegt u een onderbouwing toe van de kosten die u wilt declareren.

Toekenning

 • Een reactie op uw aanvraag ontvangt u op het opgegeven e-mailadres;
 • Na de wekelijkse beoordeling laten wij aan u weten in hoeverre we uw aanvraag toekennen;
 • Uit de toekenning blijkt welk bedrag aan u krijgt;
 • Factoren die van belang zijn voor toekenning zijn:
  • of u de aangevraagde gelden inzet voor controle op CTB;
  • of de kosten hiervan passen binnen het kader van de regeling;
  • of de kosten hiervan in voldoende mate onderbouwd en redelijk zijn;
  • of toekenning van de aanvraag niet leidt tot een ongelijke verdeling van het beschikbare budget.

Declareren

Start declaratie ondersteuningsgelden CTB

 • Voor het declareren van de daadwerkelijke kosten gebruikt u het declaratieformulier;
 • Een declaratie dient u in na afloop van het tijdvak waar het om gaat;
 • Na toekenning van een aanvraag dient u aan het einde van het tijdvak (dus bijvoorbeeld op 1 november voor de maand oktober) een declaratie in bij de gemeente;
 • Hier voegt u eventuele facturen en/of berekeningen toe van de gemaakte kosten. Wanneer u bijvoorbeeld extern inhuurt , stuurt u een factuur mee. Maakt u extra loonkosten, dan voegt u een berekening toe;
 • Wanneer de declaratie overeenstemt met de toekenning, ontvangt u het bedrag op de opgegeven rekening.

Algemene informatie over de ondersteuningsgelden CTB

Voor vergoeding komen de kosten in aanmerking die samenhangen met de ondersteuning bij of nabij voorzieningen die op grond van die Tijdelijke regeling verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren. En onder omstandigheden de toegang te ontzeggen. De bijdrage vergoedt kosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren of de controle van coronatoegangsbewijzen bevorderen en makkelijker maken. Te denken valt aan de inzet van gastheren, -vrouwen of beveiligers die de toepassing van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling ondersteunen in duidelijke gevallen
(compliance assistance). Alleen kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking.

Vanuit de bijdrage komen de volgende kosten die door de Veiligheidsregio en in overeenstemming met deze organisatie die een derde partij maakt ter ondersteuning van de naleving van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling in aanmerking:

Vergoedbare kosten

i. verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;
ii. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder i;
iii. in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
iv. materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;
v. verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder i tot en met iv.

Niet vergoedbare kosten

Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten niet in aanmerking:
i. kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 22 september 2021;
ii. kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt.
iii. kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.