Ondersteuningsgelden voor controle coronatoegangsbewijs

LET OP: het is niet meer mogelijk om een CTB tegemoetkoming aan te vragen.

Op 26 januari 2022 heeft de minister van Justitie en Veiligheid de “Regeling specifieke uitkering controle naleving coronatoegangsbewijzen 2022” vastgesteld. Met deze regeling is nieuw budget beschikbaar gekomen om gemeenten in de gelegenheid te stellen aan ondernemers financiële ondersteuning te bieden voor de extra kosten die gemaakt worden bij de controle op coronatoegangsbewijzen. Het gaat om de periode van 1 januari t/m 26 maart 2022.

Aanvragen kunnen worden ingediend na iedere betreffende maand waarin kosten zijn gemaakt via de onderstaande "Start aanvraag" knop.

Het is niet meer mogelijk om een CTB tegemoetkoming aan te vragen.

Beoordelingsregels voor toekenning financiële tegemoetkoming

Factoren die van belang zijn voor toekenning zijn:

 • of de aangevraagde gelden ingezet worden voor controle op ctb.
 • of de kosten hiervan passen binnen het kader van de regeling.
 • of de kosten hiervan in voldoende mate worden onderbouwd en redelijk zijn.
 • of (gedeeltelijke) toekenning van de aanvraag niet leidt tot een onevenredige verdeling van het beschikbare budget.
 • Als het budget op is, stopt de regeling.

Indien men een financiële tegemoetkoming wenst te ontvangen voor de controle op ctb’s kan men steeds maandelijks achteraf een verzoek daartoe indienen. Indien men op voorhand na wil gaan of men in aanmerking komt voor vergoeding, kunnen deze beoordelingsregels worden geraadpleegd. We laten niet meer iedereen eerst een toekenningsverzoek indienen en achteraf een declaratie zoals we dat in de eerste periode deden. Dit om de administratieve lastendruk voor organisaties én voor de gemeente te beperken alsmede om het dienstverleningsniveau te verhogen.

 1. Aanvragen worden ingediend na ieder tijdvak (de betreffende maand);
 2. Aanvragen kunnen uitsluitend gaan over kosten in een afgelopen tijdvak dat tussen 1 januari 2022 en 26 maart 2022 ligt;
 3. Aanvragen worden per tijdvak (de betreffende maand) beoordeeld;
 4. Aanvragen worden getoetst aan de kaders van de regeling; dat wil zeggen dat de kosten in beginsel voor vergoeding in aanmerking moeten komen volgens de ministeriele kaders en dat er een goede duidelijke en geloofwaardige beschrijving moet zijn van de extra kosten die een ondernemer maakt ten behoeve van de uitvoering van ctb-controles. Gederfde omzet door de ctb-plicht bijvoorbeeld, wordt niet vergoed (omdat dit niet mag). Zo mogelijk worden bewijzen (zoals facturen en berekeningen) toegevoegd bij de aanvraag.
 5. Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van deze beoordelingsregels door minimaal drie medewerkers van de afdeling Dienstverlening (het beoordelingsteam).
 6. Voor kosten van extra inzet eigen personeel wordt een maximum gehanteerd van € 2.500 per tijdvak (op basis van een realistische berekening).
 7. Voor kosten van externe inhuur (via een beveiligingsbedrijf of soortgelijk) wordt een maximum gehanteerd van € 5.000 per tijdvak (factuur nodig).
 8. Voor materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs faciliteren (zoals een scanner), wordt een maximum gehanteerd van € 1.000,- eenmalig of bij terugkerende materiele kosten € 1.000-- per tijdvak.
 9. Voor evenementen geldt een totaal maximum van € 1.000,- per dag voor alle voor vergoeding in aanmerking komende kosten (sommige evenementen zijn meerdaags).

Aanvragen die binnenkomen nadat het volledige budget reeds is toegekend of anderszins is besteed voor het doel waarvoor het mag worden aangewend, worden afgewezen.