Omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan Elvis Presleylaan 12 Goes

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2021-1219

Elvis Presleylaan 12 Goes

het bouwen van een woning

De beschikking is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. De wijzigingen zijn benoemd in de antwoordnota zienswijzen. De verleende omgevingsvergunning is met de stukken die daarbij horen vanaf 26 mei 2022 voor zes weken digitaal te vinden op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVGZ07-VA99. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mailĀ vergunningen@goes.nl. Tegen de verleende omgevingsvergunning hebben belanghebbenden tijdens de termijn van terinzagelegging de mogelijkheid om gemotiveerd beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De omgevingsvergunning gaat in op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die beroep heeft ingesteld de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht nodig.